دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩

رأی اصلاحی شماره 1/1134 و 1133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  درمورد  اعمال ماده 20 راجه به ابطال تصویبنامه شماره109384ت36341ک مورخ6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه‌اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

تاریخ: 10/8/1389               شماره دادنامه اصلاحی: 1/1134 و 1133
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
     


  شاکی: آقای سیدهادی مظلومان و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن.
      
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه.

       مقدمه: آقای سیدهادی مظلومان و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به‌شرح دادخواست‌های تقدیمی به ترتیب در تاریخ 18/10/1385 و 26/2/1386 با استناد به‌مادتین 19، 20 و 42 قانون دیوان‌عدالت‌اداری خواستار ابطال تصویبنامه شماره109384ت36341ک مورخ6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه‌اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات میشوند که پس از تبادل لایحه سرانجام هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌شرح دادنامه شماره1134 و 1133 مورخ2/10/1386 تصویبنامه موردشکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و با استناد به ماده یک و بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مینماید. متعاقباً رئیس کمیسیـون تجـدیدنظـر گمرک ایران طی نامه شماره 192992/165123/747/480/71 مورخ 25/8/1388 اعلام داشتهاند، از نظر این کمیسیون مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات متضمن تضییع حقوق اشخاص (ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری) بوده و در رأی هیأت عمومی اتخاذ تصمیم در این قسمت مغفول مانده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیأت عمومی دیوان مطرح و عنداللزوم رأی اصلاحی صادر فرمایند. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

 

 

 

       نظر به اینکه به موجب دادنامههای شماره 1134 و 1133 مورخ 2/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره109384ت36341ک مورخ6/9/1385 کمیسیون ماده یک آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ابطال گردیده و به درخواست شکات بر اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن مورد توجه قرار نگرفته و مآلاً تصمیمی اتخاذ نگردیده است، هیأت عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده  از اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصویب مصوبه صادر و اعلام میدارد. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره 1133 و 1134 مورخ 2/10/1386 ابلاغ میگردد و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام این رأی ممنوع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی دوشنبه - یکم آذر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۴۶

 

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا