دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
با تصویب شورایعالی اداری؛ دانشگاه صنایع و معادن به وزارت علوم منتقل شد نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱

 

 


 

 ر اساس این مصوبه، دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تأسیسات، اموال، دارایی ها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود با ابلاغی از سوی رئیس جمهور،‌ دانشگاه صنایع و معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شد. شورایعالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور ساماندهی موسسات پژوهشی وابسته به وزارت مذکور و نیز تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیتهای آموزشی این دانشگاه با انتقال دانشگاه صنایع و معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیئت علمی، کارکنان، منابع، امکانات، تأسیسات، اموال، دارایی ها، اعتبارات و ساختمان اداری واقع در خیابان کارگر شمالی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود. همچنین، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال، دارایی ها و تعهدات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می شود. بر این اساس، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن وتجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود تا طی مدت (3) ماه نحوه نقل و انتقال اموال، دارایی ها، امکانات و نیروی انسانی دانشگاه صنایع و معادن و مؤسسه فوق را تعیین تکلیف کند. همچنین، وزاری صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری مسئول حسن اجرای مصوبه هستند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن نظارت برنحوه اجرای مصوبه، گزارش آن را طی مدت 6 ماه به شورایعالی اداری ارائه می کند.

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا