دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩

رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تأیید رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی مسئول داروخانه‌ها

تاریخ: 19/7/1389               شماره دادنامه: 256       
       کلاسه پرونده: 89/481
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری.
       موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 4/8/1384 نسبت به رأی شماره 199مورخ3/3/1388 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
       گردشکار: پس از وصول نامههای شماره 86/89 مورخ 5/3/1389 و 4822/د مورخ 5/7/1388 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن داروسازان ایران مبنی بر اعتراض و ایراد اشکالاتی به رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی در خصوص غیرقانونی بودن دریافت حق فنی مسئول داروخانهها، مراتب جهت بررسی و انجام کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون تخصصی و مشاورین ذیربط ارجاع که نتیجه طی نامه شماره 89/481 مورخ 13/7/1389 مدیرکل هیأت عمومی به رئیس دیوان منعکس و با لحاظ نظریه مشاورین و کارشناسان و تعدادی از اعضای کمیسیون تخصصی، موضوع را قابل طرح در جلسه هیأت عمومی دانسته و در دستور کار قرار گرفت. متعاقباً پرونده مربوط در جلسه مورخ 19/7/1389 هیأت عمومی با حضور قضات دیوان و نمایندگان دستگاههای مربوط وکارشناسان مطرح و پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسان و اعلام نظر موافق و مخالف و اعلان کفایت مذاکرات و اخذ رأی اکثریت و اقلیت، به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ 4/8/1384، نسبت به رأی شماره 199 مورخ 3/3/1388 هیأت عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانهها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفین، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت، رأی فوق‌الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازمالاجراء میباشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظریمنبع روزنامه رسمی کشور  - هفدهم آذر ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۵۹

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا