دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین ایران و سنگال

 


 

براساس ماده واحده این قانون ، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود از سوی رئیس جمهور،قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین ایران و سنگال برای اجرا ابلاغ شد.
دولت،رئیس جمهور قانون
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد
مالیاتهای بردرآمد بین ایران و سنگال که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید
شورای نگهبان رسیده است  ،برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس ماده واحده این قانون ،
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد
مالیاتهای پردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری سنگال تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
اشخاص مشمول ومالیاتهای موضوع موافقتنامه
براین اساس ،این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
همچنین ،مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه درمورد ایران
،مالیات بر درآمد و درمورد سنگال ،مالیات بر درآمد شرکتها؛ حداقل مالیات بر شرکتها؛
مالیات بر شخصیتهای حقیقی؛ کمکهای مالی کارفرمایان؛ مالیات بر عواید سرمایه نسبت به نواحی توسعه یافته و توسعه نیافته است.
درآمد حاصل از اموال غیرمنقولطبق این قانون ،درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر است.
درآمدهای تجاری براین اساس ،درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط  مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که آن مقر دائم، فروش همان نوع یا نوع مشابه با کالاها یا اجناسی که از طریق آن مقر دائم در دولت دیگر فروخته می‌شود. یا سایر فعالیتهای تجاری انجام شده در آن دولت دیگر که از همان نوع یا مشابه فعالیتهای
انجام شده در آن مقر دائم باشدمرتبط با موارد زیر باشد، در دولت متعاهد دیگر مشمول
مالیات می‌شود
حمل و نقل بین المللی
براساس این قانون ،درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن
واقع است.
مؤسسات شریک همچنین ،درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد به طور
مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
سود سهام
سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در
دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالـک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

هزینه های مالی
براین اساس ،هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به
مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
همچنین هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

حق‌الامتیازها
طبق این قانون ،حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و
به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
براین اساس ،حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حقالامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد
مالیات متعلقه بیش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
حق‌الزحمه خدمات فنی
براساس این ،حق‌الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم
دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
این حق‌الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق‌الزحمه خدمات فنی نخواهد بود .

عواید سرمایه‌ای همچنین ،عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و
انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول
مالیات آن دولت دیگر می شود.
براساس این قانون ،عواید ناشی از نقل و انتقال
اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک
دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
خدمات شخصی مستقل
همچنین،درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر
فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
خدمات شخصی غیر مستقل
براین اساس ،علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد،
در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل
بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری
که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
هنرمندان و ورزشکاران
طبق این قانون ،درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از
قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار
بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، عل رغم مقررات مواد
(15) و (16) مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
حقوق بازنشستگی
همچنین ،حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.
خدمات دولتی
براین اساس،حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا
از محل صندوق ایجاد شـده از طرف دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
هرگاه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، چنین حقوق بازنشستگی صرفاً در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
مدرسین، محصلین و محققین
براین اساس ،وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
آیین حذف مالیات مضاعف
در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود،
دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت
متعاهد دیگر، از مالیات پردرآمد آن مقیم کسر شود. مع‌ذالک، اینگونه کسور نباید از
میزان مالیاتی که پیش از کسر، به درآمد تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
عدم تبعیض
طبق این قانون ،مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت
متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را
انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت
متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
آیین توافق دوجانبه
همچنین ،اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر و با عنایت به هدف اجتناب از مالیات مغایر با این موافقتنامه، موضوع را فیصله دهد.
تبادل اطلاعات براین اساس مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالـیاتهای مشمول این موافقتـنامه باشـد، مبادله خواهـند کرد. مـفاد مـاده (1) موجب تحدید
تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت
میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بهدست آمده تحت قوانین داخـلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقـی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهـها و مراجع اداری که بـه امر تشخـیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
لازم الاجراء شدن
براساس این موافقتنامه ، دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی‌ بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء میگردد، فسـخ کند.

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا