عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رای هیأت عمومی دیوان عدالت در خصوص تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩

تاریخ: 1/6/1389            شماره دادنامه: 206         
       کلاسه پرونده: 89/346
      
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: خانم زهرا یوسفی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 212 مورخ 25/6/1388، در پرونده کلاسه2/88/730، شعبه2 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 3787 مورخ 25/9/1385، در پرونده کلاسه 4/85/547 شعبه 4 دیوان مبنی بر ورود شکایت.
      
گردشکار: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اشعار داشته در خصوص تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی شعبه دوم و چهارم دیوان عدالت اداری آراء متناقضی صادر کردهاند و خواهان ایجاد رأی وحدت رویه شده است. مشروحه آراء به شرح زیر میباشد. الف ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/730، موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت دانشگاه بوعلی سینا همدان و به خواسته الزام به تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی، طی دادنامه شماره 1212 مورخ 25/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: دانشگاه بوعلی سینا همدان مطابق پاسخ واصله به شماره 1880 مورخ 11/6/1388، اظهار داشته وی در تاریخ30/4/1376 موفق به گذراندن دوره معادل کارشناسی علوم اجتماعی آموزش‌های آزاد شده است و مصوبه ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در جلسه 432 مورخ 3/9/1377 بوده و در پاراگراف آخر مصوبه آمده که از این پس اعطای مدرک معادل ممنوع میباشد و زمان اجرای مصوبه مذکور 29/9/1377 بوده که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه پس از تصویب مصوبه نباید مدرک به صورت معادل باشد و مدرک اخذ شده مشارالیها قبل از تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست و حکم به رد شکایت وی صادر میگردد. ب ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/547، موضوع شکایت آقای حسین جباری به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به خواسته عدم تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی، طی دادنامه شماره 3787 مورخ 25/9/1385، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به دلایل و مدارک ارائه شده و مصوبه ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسه 432 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 3/9/1377، شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و خوانده را ملزم به اجابت خواسته خواهان وفق مقررات اجرای مصوبه مذکور میدارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض آراء به شرح فوق محرزمیباشد. ثانیاً: مصوبه مورخ 13/9/1377 چهارصد و  سی و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناظر بر ممنوعیت اعطای مدرک معادل تحصیلی توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بوده و از آن استفاده الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی نمیشود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1212 مورخ 25/6/1388 که متضمن این معنا میباشد صحیح و موافق مقررات تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیـوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیربط در مـوارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۹

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب