دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
رای هیأت عمومی دیوان عدالت در خصوص تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩

تاریخ: 1/6/1389            شماره دادنامه: 206         
       کلاسه پرونده: 89/346
      
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: خانم زهرا یوسفی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 212 مورخ 25/6/1388، در پرونده کلاسه2/88/730، شعبه2 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 3787 مورخ 25/9/1385، در پرونده کلاسه 4/85/547 شعبه 4 دیوان مبنی بر ورود شکایت.
      
گردشکار: شاکیه طی دادخواست تقدیمی اشعار داشته در خصوص تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی شعبه دوم و چهارم دیوان عدالت اداری آراء متناقضی صادر کردهاند و خواهان ایجاد رأی وحدت رویه شده است. مشروحه آراء به شرح زیر میباشد. الف ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/730، موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت دانشگاه بوعلی سینا همدان و به خواسته الزام به تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی، طی دادنامه شماره 1212 مورخ 25/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: دانشگاه بوعلی سینا همدان مطابق پاسخ واصله به شماره 1880 مورخ 11/6/1388، اظهار داشته وی در تاریخ30/4/1376 موفق به گذراندن دوره معادل کارشناسی علوم اجتماعی آموزش‌های آزاد شده است و مصوبه ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در جلسه 432 مورخ 3/9/1377 بوده و در پاراگراف آخر مصوبه آمده که از این پس اعطای مدرک معادل ممنوع میباشد و زمان اجرای مصوبه مذکور 29/9/1377 بوده که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه پس از تصویب مصوبه نباید مدرک به صورت معادل باشد و مدرک اخذ شده مشارالیها قبل از تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست و حکم به رد شکایت وی صادر میگردد. ب ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/547، موضوع شکایت آقای حسین جباری به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به خواسته عدم تبدیل مدرک تحصیلی معادل به رسمی، طی دادنامه شماره 3787 مورخ 25/9/1385، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به دلایل و مدارک ارائه شده و مصوبه ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسه 432 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 3/9/1377، شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و خوانده را ملزم به اجابت خواسته خواهان وفق مقررات اجرای مصوبه مذکور میدارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض آراء به شرح فوق محرزمیباشد. ثانیاً: مصوبه مورخ 13/9/1377 چهارصد و  سی و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ناظر بر ممنوعیت اعطای مدرک معادل تحصیلی توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بوده و از آن استفاده الزام تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی نمیشود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1212 مورخ 25/6/1388 که متضمن این معنا میباشد صحیح و موافق مقررات تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیـوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیربط در مـوارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۹

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا