عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به ... نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩

رأی شماره198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام‌نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه می‌باشد

       تاریخ: 25/5/1389                شماره دادنامه: 198         
       کلاسه پرونده: 89/357
      
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شکات: 1ـ آقای سیدناصر وضعی 2ـ خانم شهلا تقی زاده 3ـ آقای کیانوش جیلاوی 4ـ صدیقه چابک پی.
      
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره1128 در پرونده کلاسه 1/88/430 و شماره 1124 در پرونده کلاسه1/88/429 و شماره1125 در پرونده کلاسه 1/88/432 و شماره 1129 در پرونده کلاسه 1/88/431 همگی مورخ 14/6/1388، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 2242 مورخ 12/11/1387، در پرونده کلاسه3/87/1637 و شماره 2128 مورخ 25/10/1387، در پرونده کلاسه 3/88/1638، شعبه 3 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
      
گردشکار: شکات طی دادخواستهای تقدیمی جداگانه اعلام داشتهاند، شعب یکم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم‌پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/1381 لغایت 1/1/1383، آراء معارض صادر کردهاند خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیدهاند. مشروح آراء به شرح زیر میباشد: الف ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه 1/88/430، 1/88/429، 1/88/432 و 1/88/431، موضوع شکایت 1ـ آقای سیدناصر وضعی 2ـ خانم شهلا تقی‌زاده 3ـ آقای کیانوش جیلاوی 4ـ خانم صدیقه چابک‌پی به طرفیت شرکت پالایش و پژوهش خون ایران و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/1381 لغایت 1/1/1383، طی دادنامه شماره 1128 مورخ 15/6/1388، شمارههای 1124، 1125 و 1129 مورخ 14/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه هیأت وزیران به شرح تصویبنامه شماره 4169/ت5703 ه‍ـ مورخ 23/5/1381، پرداخت فوقالعاده مزبور را منوط به احراز شرائط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی کرده است و احراز این شرائط به عهده هیأت ممیزه واگذار شده و از طرفی رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً تأخیر هیأت ممیزه در احراز شرایط مذکور را نافی حق مکتسب افراد از تاریخ استحقاق قانونی آنها ندانسته و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه دلیلی بر تاخیر هیأت ممیزه در بررسی و احراز صلاحیت و استحقاق متقاضی محرز نمیباشد و صرف اینکه مصوبه مارالذکر در تاریخ 23/5/1381 تصویب شده دلالت بر ارتقاء متقاضیان به سطوح کارشناسی ارشد یا بالاتر از تاریخ مذکور نمینماید، بلکه ارتقاء به سطوح بالاتر منوط به احراز و تحقق و اجتماع شرائط در افراد متقاضی ارتقاء میباشد. علیهذا به لحاظ عدم احراز تاخیر هیأت ممیزه در بررسی شرائط مذکور موضوع شکایت از شمول رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقی نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1637، موضوع شکایت خانم مینا زهراالداغی، به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون و به خواسته الزام به پرداخت حق کارشناسی ارشد از تاریخ 23/5/1381 لغایت 1/9/1382، طی دادنامه شماره 2242 مورخ 12/11/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه بخشنامه شماره 52886/1802 مورخ 17/4/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ناظر به رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم کارمندانی که با طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران تطبیق وضع داده میشوند از تاریخ استحقاق آنان میباشد و تاخیر هیأت ممیزه در اظهارنظر و تصمیم نافی حق مکتسب و ایجاد شده نمیتواند باشد بنابه مراتب با احراز استحقاق شاکیه نسبت به مورد خواسته و موجه تشخیص دادن شکایت حکم به ورود آن در حد الزام به پرداخت مزایای طرح ارتقاء شغلی از تاریخ اجتماع شرائط قانونی صادر و اعلام میگردد. ج ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1638، موضوع شکایت آقای سیدعلی مشکاتی به طرفیت شرکت پژوهش و پالایش خون وابسته به سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به خواسته عدم پرداخت حق کارشناسی ارشد از 23/5/1381 لغایت 1/1/1383، طی دادنامه شماره 2128 مورخ 25/10/1387، چنین انشاء رأی نموده است: برابر اوراق و محتویات پرونده، هیأت ممیزه در تاریخ 1/5/1382، برخورداری شاکی از طرح مسیر ارتقاء شغلی و (درجه کارشناسی ارشد) را مورد تصویب قرارداده است و نامبرده به موجب دادخواست تقدیمی خواهان اجرای آن از 23/5/1381 در حق خود شده است. توجهاً مراتب فوق نظر به اینکه بر اساس مدلول رأی شماره 21 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک برخورداری از ارتقاء شغلی تاریخ اجتماع شرایط قانونی میباشد و تاخیر در تصویب استحقاق مستخدم از سوی هیأت‌ممیزه موثر در نفی ملاک مزبور نمیباشد و با عنایت به مصوبه شماره 18013/ح مورخ 20/8/1386 هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان سازمان انتقال خون در این مورد و اینکه دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمیرسد. لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به اجرای مصوبه هیأت ممیزه مبنی بر تایید استحقاق شاکی برای برخورداری از طرح مسیر ارتقاء شغلی از 23/5/1381 صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً: تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً: نظر به اینکه ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی به شرح متن مصوبة شماره 4169/ت25703ه‍ـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران، مقید به وجود شرایط و امتیازات منطبق با ضوابط مصوب شورای عالی امور اداری گردیده و با توجه به اینکه شورای مذکور با تعیین شرایط و ضوابطی، امور اجرایی طرح مذکور از جمله نحوه سنجش کیفیت و اعطای امتیازات را به عهده هیأت ممیزه محول نموده است، لذا صرف وجود شرایط موردنظر در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران، بدون تشخیص و اعلام نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه نمیتواند منشاء اثر باشد. همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 21 مورخ 26/1/1386، دادنامههای شماره 1125 و 1124 مورخ 14/6/1388 و شماره 1128 مورخ 15/6/1388 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری  منبع روزنامه رسمی کشور  سه شنبه - سى ام شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۹۵

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب