دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نحوه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی توسط مالکین قانونی و یا مستأجرین اراضی ملی شده در نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱

تصویب‌نامه درخصوص نحوه تشکیل شرکتهای سهامی زراعی توسط مالکین قانونی و یا مستأجرین اراضی ملی شده در روستاها و اراضی کشاورزی

 


 

شماره 257118 /ت46868هـ                                                   
28/12/1390

تصویب‌نامه درخصوص نحوه
تشکیل شرکتهای سهامی زراعی توسط مالکین قانونی
و یا مستأجرین اراضی ملی شده در روستاها و اراضی کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

     هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1390 بنا به پیشنهاد شماره 8209/020 مورخ 7/3/1390 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (5) قانون تشکیل شرکتهای
سهامی زراعی ـ مصوب 1352 ـ تصویب نمود:

     1ـ در اجرای ماده (5) قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی ـ مصوب 1352 ـ مالکین قانونی و یا مستأجرین اراضی ملی واگذارشده توسط دولت که داوطلب قبول عضویت در شرکت سهامی زراعی باشند می‌توانند در روستاها و اراضی کشاورزی و براساس اساسنامه نمونه پیوست این تصویب‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایند.

     2ـ به منظور تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب و خاک و عوامل تولید، در هر روستا و یا منطقه، کمیسیون ارزیابی با حضور دو نفر از معتمدین محل به انتخاب کشاورزان صاحب زمین و یک نفر به انتخاب وزارت جهادکشاورزی تشکیل می‌گردد.

     تبصره 1ـ کشاورزان ضمن تنظیم صورت‌جلسه انتخاب معتمدین، به کمیسیون اختیار تام می‌دهند که مساحت اراضی و تعداد و مقدار عوامل تولید آنها را تعیین و نسبت به ارزیابی آنها براساس ضوابط اعلامی وزارت جهادکشاورزی اقدام نمایند.

     تبصره 2ـ ارزیابی اراضی موضوع ماده (3) قانون یادشده، مشمول این ماده می‌باشد. وزارت جهادکشاورزی به تعداد سهامی که دارا می‌شود عضو
شرکت محسوب و سود حاصله را با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای کمک و تقویت شرکت سهامی زراعی ذی‌ربط اختصاص می‌دهد.

     3ـ کمیسیون موضوع ماده (2) حق استفاده دایم و مطلق از منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید را که اعضاء با رضایت دراختیار شرکت می‌گذارند براساس معیارهای زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارزیابی می‌کند:

     الف ـ مساحت و موقعیت اراضی مزروعی با آیش و حقابه مربوط به آن مانند رودخانه، قنات، چشمه یا چاه و سایر منابع.

     ب ـ مساحت اراضی که قبل
از ارزیابی طبق نقشه (با توجه به مدارک مربوط) با نظارت کمیسیون تعیین می‌شود.

     پ ـ عرف محل.

     تبصره 1ـ اراضی که هنگام ارزیابی زیر کشت باشند محصول آن متعلق به کشاورز مربوط بوده و محصول مذکور ارزیابی نمی‌شود و صاحب زراعت پس از برداشت محصول روی زمین بلافاصله اراضی را به شرکت تحویل داده و حق هیچگونه دخل و تصرفی در زمین مذکور را ندارد. درمورد نباتات چندساله حق ریشه به قیمت عادله ارزیابی و بهای آن نقداً و یا به اقساط به صاحب آن پرداخت می‌شود.

     تبصره 2ـ نتیجه ارزیابی کمیسیون با آرای اکثریت اعضاء معتبر است.

     4ـ کمیسیون پس از انجام ارزیابی حقوق کشاورزان، گزارش مربوط را به انضمام چهار نسخه صورت‌مجلس ارزیابی با ذکر مشخصات ذی‌نفعان تهیه و پس از امضاء به وزارت جهادکشاورزی تسلیم می‌نماید.

     5ـ وزارت جهادکشاورزی براساس گزارش کمیسیون سهام هریک از متقاضیان عضویت را تعیین و از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا ارسال
دعوت‌نامه کتبی با پست سفارشی، کلیه سهامداران را برای امضای اساسنامه و انتخاب اعضای هیئت مدیره و انتخاب بازرسان دعوت می‌نماید.
این جلسه توسط رئیس سنی مجمع اداره می‌شود و با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء شرکت رسمیت می‌یابد.

     6ـ وزارت جهادکشاورزی پس از تصویب و امضای اساسنامه به وسیله اعضای حاضر در مجمع، نسبت به ثبت شرکت در دفتر موضوع ماده (5) قانون یادشده اقدام می‌نماید.

     7ـ پس از تشکیل شرکت و تسلیم اوراق سهام و یا برگ گواهی موقت به هریک از اعضاء منابع آب و خاک و سایر عوامل تولید دراختیار شرکت قرار می‌گیرد.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا