دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
هیئت وزیران تصویب کرد: نحوه توزیع اعتبارات مقابله با آلودگی واحدهای تولیدی نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱

 

 


 

 

به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می کند، کمیته ای با ترکیب؛ معاون برنامه ریزی استانداری ، مدیر کل حفاظت محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان ، فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگی تشکیل می شود با تصویب هیئت وزیران، نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی میان شهرستان های مختلف تعیین شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی ماده(123)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحد های تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود.
بر اساس این مصوبه، به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی ( پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می کند، کمیته ای با ترکیب؛ معاون برنامه ریزی استانداری (مسئول کمیته)، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته)، مدیر کل امور مالیاتی استان، فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگی تشکیل می شود.
بر این اساس سهم هریک از شهرستان های متأثر، از حاصل ضریب توزیع عوارض بر مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر محاسبه می شود
همچنین، ضریب توزیع عوارض هر شهرستان بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود:


( شاخص جمعیت شهرستان)×3/0 +(شاخص شدت آلودگی شهرستان) × 7/0 ضریب توزیع عوارض شهرستان


بر این اساس، شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد ( دو) و برای شهرستان های آلوده ( یک) است.
همچنین، شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عدد( یک) ، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد ( دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر عدد (سه) است.
بر اساس این مصوبه، چنانچه آلودگی واحد های بزرگ تولیدی ( 50 نفر و بیشتر) به شهرستان های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان های متأثر کمیته ای با ترکیب ؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( مسئول کمیته)، سازمان حفاظت محیط زیست ( دبیر کمیته) اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده، معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان های تحت تأثیر تشکیل می شود.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا