دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
بخشنامه در خصوص ضرورت تایید همترازی پست های با عناوین مدیریت و سرپرستی نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱

بخشنامه شماره 3268/91/200 مورخ 10/2/1391  در خصوص ضرورت تایید همترازی پست های با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 


 

موضوع: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور

در اجرای ماده (5) فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 (موضوع دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت کشوری در خصوص تائید همترازی پست های با عناوین مدیریت و سرپرستی – مدیران حرفه ای توسط معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ) موارد زیر ابلاغ می گردد:

1-      همترازی کلیه عناوین مدیریتی و سرپرستی زیر نظر مستقیم رییس دستگاه در قالب امور، مراکز، دفاتر و ادارات کل تابعه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور، به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود.

2-      دستگاه های اجرائی مشمول ، فهرست عناوین موضوع بند 1 این بخشنامه را  همراه با پیشنهاد همترازی و با توجه به نوع و گستره ماموریت ، میزان و حجم فعالیت ، اهمیت و حساسیت شغل مربوطه و جامعه هدف به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، ارسال می نمایند.

3-      در موارد تشخیص همترازی با یکی از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، همانند تبصره 1 ماده مذکور عمل خواهد شد.

               لطف اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور/ منبع: مستخدمان

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا