دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱

شماره ویژه نامه: 471               تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲0

رأی شماره 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست

شماره هـ/88/983                             16/3/1391

تاریخ دادنامه:25/2/1391    شماره دادنامه: 95       کلاسه پرونده: 88/983

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


 

شاکی: خانم صدیقه فولادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:
خانم صدیقه فولادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع الزام
آموزش و پرورش به پرداخت پاداش حسن خدمت، شعب دیوان آراء متعارض صادر
کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

1ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
پرونده‌های شماره 88/2/454 و 2/87/1136 و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
پرونده شماره 10/87/499 با موضوع دادخواستهای خانمها صغری بیانی و
ملیحه روحبخش و آقای حاجی قربان کسلخه به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و
شهرستان آق قلا و به خواسته‌های الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب دادنامه
های شماره 705 ـ 22/4/1387 و 2700ـ 30/10/1387 و 1126ـ 28/2/1387 با لحاظ آراء وحدت رویه هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های
164ـ20/12/1370 و (33ـ37) ـ14/4/1376 حکم به وارد دانستن شکایت و الزام
مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق مدعی به صادر و اعلام کرده‌اند.

ب:
شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/1491 با موضوع دادخواست خانم صدیقه فولادی به طرفیت سازمان
آموزش و پرورش استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت پاداش حسن خدمت به موجب
دادنامه شماره 1521ـ 28/7/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به
الزام دستگاه متبوع به پرداخت مبلغ 12804811 ریال به عنوان پاداش حسن خدمت و فوق‌العاده
ارتقای شغلی با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره
فوق‌الذکر و توضیحات حضوری نمایندة طرف شکایت، در جلسه مورخ 19/7/1388 این شعبه
مبنی بر این که نامبرده پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل دریافت کرده است و
درخواست فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی را می‌نماید نظر
بر این که فوق‌العاده مزبور منحصراً شامل 65% از
واجدین شرایط بوده است و نامبرده جزء 65% قرار نگرفته است و سقف 65% به موجب
بخشنامه شماره 25391/140ـ 8/7/1385 وزارت متبوع که در اجرای تصویب‌نامه جدید هیأت
وزیران صادر شده است. عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاریخ صدور آن به بعد قابل اجرا
بوده است با التفات به تاریخ بازنشستگی شاکی در سال 1384 شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد
و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر
و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده
با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به
صدور رأی مبادرت می‎کند.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره 164ـ20/12/1370 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
که نبودن اعتبار کافی را نافی حق مسلم مستخدمان ندانسته است و با عنایت به رأی شماره 394ـ 29/9/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری که در مورد مشابه رأی به وارد بودن شکایت را صحیح تلقی کرده است آراء شعب
دوم و دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت، صحیح و موافق مقررات
تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت
اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع
است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا