دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
»حق‌الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد...& نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩

حق‌الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبقتعرفه محاسبه می‌شود در دعاوی مالی از روی بهای خواسته معین می‌شود در صورتیکه بینوکیل و موکل در مورد حق‌الوکاله اختلاف حاصل شود حق‌الوکاله با توجه به قیمت واقعیخواسته تعیین می‌شود.
سؤال ـ


میزان حق‌الوکاله چگونه تعیین می‌شود و اگر بینوکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابتحق‌الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟

نظریه شماره1593/7 ـ 22/3/1387

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حق‌الوکاله وکیل همان است که درقرارداد وکالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. درهر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یامیزان حق‌الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز درارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می‌شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیینحق‌الوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلایدادگستری ... همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته دردعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی استو ماده 63 قانون آیین دادرسی  مدنی هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیینحق‌الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهانتقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می‌گردد آن هم در صورتی که اعتراضخوانده مؤثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق‌الوکاله بینوکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این‌صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیشاز مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرارمی‌گیرد.

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا