دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱

شماره ویژه نامه: 473               تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲7

شماره55916/ت47834هـ                  23/3/1391

 


هیئت وزیران در جلسه مورخ
7/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 907130/90 مورخ 19/10/1390 سازمان اوقاف و
امورخیریه و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه ـ مصوب1363ـ تصویب نمود:

هیئت وزیران در جلسه مورخ
7/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 907130/90 مورخ 19/10/1390 سازمان اوقاف و
امورخیریه و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه ـ مصوب1363ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویـب‌نامه شماره 95270 مورخ
22/2/1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ متن زیر جایگزین ماده
(12) می‌شود:

«ماده12ـ در موقوفاتی
که عرصه و اعیان آنها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممـنوع می‌باشد. در موارد استـثنایی،
تملک اعیان مسـتحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و
مقررات مربوط و با پیشـنهاد متولـی و ادارات اوقاف و امور خـیریه و تأیید نماینـده
ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنین در
مورد موقوفات خاص نیز جاری است.»

2ـ متن زیر جایگزین ماده
(32) می‌شود:

«ماده32ـ ادارات
اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در
موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط،
موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه
در سازمان، انجام خواهند داد:

1ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه
تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی.

2ـ اجاره بیش از ده سال

3ـ ترک مزایده در مورد اجاره
رقبات مشمول مزایده

4ـ صلح و استرداد دعاوی
موقوفه

5 ـ ارجاع اختلاف به داوری و
انتخاب داور یا داوران

6 ـ نصب و عزل امنای موقوفات
و بقاع متبرکه

تبصره ـ سرپرست سازمان می‌تواند جهت
بررسی و اظهارنظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیئتی مرکب
از افراد صاحب‌نظر را انتخاب و تعیین نماید.»     
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع تصویـب‌نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ متن زیر جایگزین ماده
(12) می‌شود:

«ماده12ـ در موقوفاتی که عرصه و اعیان آنها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممـنوع می‌باشد. در موارد استـثنایی، تملک اعیان مسـتحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و
مقررات مربوط و با پیشـنهاد متولـی و ادارات اوقاف و امور خـیریه و تأیید نماینـده
ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنین در
مورد موقوفات خاص نیز جاری است.»

2ـ متن زیر جایگزین ماده
(32) می‌شود:

«ماده32ـ ادارات
اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در
موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط،
موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه
در سازمان، انجام خواهند داد:

1ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه
تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی.

2ـ اجاره بیش از ده سال

3ـ ترک مزایده در مورد اجاره
رقبات مشمول مزایده

4ـ صلح و استرداد دعاوی
موقوفه

5 ـ ارجاع اختلاف به داوری و
انتخاب داور یا داوران

6 ـ نصب و عزل امنای موقوفات
و بقاع متبرکه

تبصره ـ سرپرست سازمان می‌تواند جهت
بررسی و اظهارنظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیئتی مرکب
از افراد صاحب‌نظر را انتخاب و تعیین نماید.»     
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا