عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‎نامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩

شماره 223034/40856                                                                 6/10/1389   
وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 16/3/1389 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 55895/60 مورخ 19/3/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره (6) ماده (9) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1371 ـ « آییننامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت» را به شرح زیر تصویب نمودند:


آییننامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب ـ اداره کل: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
ج ـ مدیر کنترل کیفیت: مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی شخصی است که صلاحیت او طبق این آییننامه به تأیید مؤسسه میرسد و پروانه تأیید صلاحیت دریافت مینماید.
ماده2ـ  شرایط انتخاب مدیران کنترل کیفیت به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته مرتبط.
ب ـ گذراندن دورههای آموزشی مرتبط.
ج ـ قبولی در آزمون کتبی به منظور تعیین سطح دانش و مهارت.
تبصره1ـ  عناوین رشتههای تحصیلی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی حداکثر هر سه سال یکبار توسط مؤسسه تنظیم و پس از تأیید رییس مؤسسه ابلاغ میشود.
تبصره2ـ چنانچه رشته تحصیلی فرد متقاضی با زمینه فعالیت واحد تولیدی مرتبط نباشد در صورت وجود تجربه کاری مفید در زمینه مورد نظر و با تشخیص کارگروه موضوع ماده (7) میتواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت پذیرفته شده و قبول مسئولیت نماید.
تبصره3ـ  واحدهای تولیدی با حجم تولید اندک در مناطق محروم، میتوانند با توجه به نوع محصول و بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (7)، مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی فوقدیپلم در رشته مرتبط با حداقل سه سال سابقه کار مفید انتخاب و معرفی نمایند.
تبصره 4ـ واحدهای تولیدی آجر، شن و ماسه و طلاسازی با حجم تولید اندک بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (7) و تأیید رئیس مؤسسه میتوانند مدیر کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی فوقدیپلم مرتبط و حداقل سه سال سابقه کار مفید در مناطق محروم انتخاب و معرفی نمایند.
تبصره 5 ـ انطباق مستندات و مدارک فرد معرفی شده توسط واحد تولیدی با شرایط و مدارک تعیین شده در این آییننامه به عهده اداره کل مربوط خواهد بود.
ماده3ـ دستورالعمل نحوه برگزاری دورههای آموزشی و آزمونهای مربوط، نصاب نمره قبولی، احراز سوابق تجربی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت، ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط مؤسسه تدوین و ابلاغ میشود.
ماده4ـ نحوه اعطای پروانه تأیید صلاحیت به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف ـ کلیه واحدهای تولیدی مشمول این آییننامه مکلفند فرد یا افراد واجد شرایط مندرج در ماده (2) را به عنوان مدیر کنترل کیفیت به اداره کل مربوط معرفی نمایند.
ب ـ اداره کل مکلف است ظرف یک ماه پس از معرفی نسبت به بررسی و احراز شرایط مندرج در ماده (2) اقدام و پروانه تأیید صلاحیت وی را در صورت احراز صلاحیت با امضای مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان به واحد تولیدی مربوط ابلاغ نماید.
ماده5 ـ  مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت دو سال از زمان صدور خواهد بود.
تبصره1ـ تمـدید یا تجدید پروانه تأییـد صلاحیت مدیر کنترل کیفـیت منوط به گذراندن دورههای آموزشی مربوط (حداقل بیست ساعت در سال) و اجرای دقیق وظایف و دستورالعملهای مرتبط، ارائه گزارش فعالیت و تأیید مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان میباشد.
تبصره2ـ تمدید یا تجدید پروانه تأیید صلاحیت آن دسته از مدیران کنترل کیفیت که مرتکب یک یا چند مورد از تخلفات موضوع بند «الف» ماده (15) شده باشند، در صلاحیت کارگروه موضوع ماده (7) خواهد بود.
تبصره3ـ اداره کل موظف است برای هریک از مدیران کنترل کیفیت بر اساس ضوابطی که توسط مؤسسه ابلاغ میگردد، کارت شناسایی صادر نماید.
ماده6 ـ پروانه تأیید صلاحیت در شرایط زیر لغو میگردد:
الف ـ عدم احراز شرایط تأیید صلاحیت.
ب ـ صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع ذیصلاح.
ج ـ انفصال از خدمت یا اخراج کارشناس حقیقی دارای پروانه استاندارد از شرکت و مؤسسه تأیید صلاحیت شده و عدم بکارگیری فرد جایگزین.
ماده7ـ  اعضای کارگروه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت بهشرح زیر تعیین میشوند:
الف ـ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مربوط (رئیس کارگروه).
ب ـ نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
ج ـ نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت استان و در صورت عدم فعالیت جامعه مدیران کنترل کیفیت استان، نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت ایران و یا کارشناس استاندارد به انتخاب مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان.
د ـ نماینده تشکل صنفی مربوط یا نماینده خانه صنعت و معدن با معرفی مدیرکل استان و تأیید کارگروه.
هـ ـ کارشناس مسئول امور آموزش و ترویج اداره کل (دبیر کارگروه بدون حق رأی).
و ـ نماینده واحد تولیدی (بدون حق رأی).
ز ـ کارشناس تخصصی ذیربط به تشخیص مدیرکل استان.
تبصره ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل چهار نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه عضو حاضر در جلسه معتبر میباشد.
ماده8 ـ وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ بررسی و تصویب صدور پروانه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در مواردی که بر اساس مفاد این آییننامه تشخیص آن به عهده کارگروه نهاده شده است.
ب ـ رسیدگی به شکایات واصله از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص عملکرد مدیران کنترل کیفیت.
ج ـ بررسی تخلفات مدیران کنترل کیفیت و اعمال تنبیهات تعیین‌شده در این آییننامه.
د ـ رسیدگی به اختلافات مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی در حدود وظایف مندرج در ماده (9).
تبصره ـ در صورتی که عدم انطباق محصولات یک واحد تولیدی با استاندارد مربوط احراز گردد، اداره کل موظف است علاوه بر اقدامات حقوقی وفق ماده (9) قانون مؤسسه، موضوع را به کارگروه موضوع ماده (7) ارجاع نماید تا در خصوص عملکرد مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی مربوطه بر اساس ماده (15) بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.
ماده 9ـ وظایف مدیران کنترل کیفیت مواد و محصول نهایی به شرح زیر میباشد:
الف ـ ایجاد بانک اطلاعاتی استانداردهای مورد نیاز واحد تولیدی.
ب ـ حضور تماموقت (دائم) ‌در یک نوبت کاری واحد تولیدی.
ج ـ بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین ساخت، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید.
د ـ تأیید کیفیت برای ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی.
هـ ـ نظارت و تأیید فعالیتهای آزمایشگاهی و انجام آزمون در صورت ضرورت از محصول و مواد.
و ـ ثبت نتایج آزمون و کنترلهای روزانه.
ز ـ نظارت بر کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش.
 
ح ـ جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطه و انعکاس فوری موضوع به اداره کل.
ط ـ همکاری و نظارت بر استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت با رویکرد مدلهای بینالمللی.
ی ـ مشارکت در تدوین استانداردهای ملی، بینالمللی و کارخانهای در چارچوب سیاستهای مؤسسه.
ک ـ اجرای دستورالعملهای صادر شده توسط مؤسسه در زمینه وظایف شغلی.
ل ـ ارسال گزارش کتبی به مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت بروز هرگونه عدم انطباق کیفیت مواد اولیه و محصول یا خدمت با استانداردهای مربوط.
م ـ ارسال گزارش کتبی به اداره کل در صورت عدم توجه مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول به نواقص اعلام شده توسط مدیر کنترل کیفیت.
ن ـ ارائه گزارشات ماهانه از فعالیتهای مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل.
س ـ ارایه آموزشهای موردنیاز به پرسنل مؤثر در کیفیت.
ع ـ اجرای مقررات عمومی واحد تولیدی ذیربط در صورتی که مغایر یا مانع از انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی وی نباشد.
تبصره1ـ وظایف مندرج در این ماده رافع مسئولیت مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول در انطباق محصول واحد تولیدی با استاندارد مربوط نخواهد بود.
تبصره2ـ واحد تولیدی مربوطه به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی مدیر کنترل کیفیت وفق قوانین و مقررات مربوطه است.
تبصره3ـ واحدهای تولیدی که در بیش از یک شیفت کاری فعالیت دارند موظفند برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی نمایند.
ماده10ـ مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی مشمول این آییننامه منحصراً تحت نظارت مدیرعامل واحد ذیربط انجام وظیفه مینمایند.
تبصره ـ مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، مدیر تولید واحد تولیدی و مدیر کارخانه نمیتوانند همزمان به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردند.
ماده11ـ چنانچه مدیر کنترل کیفیت بیش از سی روز کاری متوالی یا شصت روز متناوب در واحد تولیدی حضور نداشته باشد، واحد مربوطه موظف است فرد واجد شرایط دیگری را به اداره کل معرفی نماید، در زمانهای کمتر از سی روز در صورت عدم امکان معرفی جانشین، مسئولیت کنترل کیفیت به عهده مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول واحد است.
ماده12ـ درخواست تغییر مدیر کنترل کیفیت توسط واحدهای تولیدی باید بهصورت مکتوب و همراه با دلایل و مستندات به اداره کل منعکس و در صورت موافقت اداره کل، فرد جایگزین به اداره کل معرفی شود. در صورت عدم موافقت اداره کل، مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهد داد.
ماده13ـ پذیرش استعفای مدیر کنترل کیفیت در صلاحیت اداره کل خواهد بود و در صورت موافقت اداره کل با استعفای متقاضی، مدیر کنترل کیفیت مکلف است تا تأیید صلاحیت فرد جایگزین به انجام وظایف خود ادامه دهد.
ماده14ـ واحد تولیدی مشمول استانداردهای تشویقی در مدت زمان اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران ملزم به داشتن مدیر کنترل کیفیت با رعایت شرایط مندرج در این آییننامه خواهد بود.
ماده15ـ تخلفات و تنبیهات مدیران کنترل کیفیت به شرح ذیل میباشد:
الف ـ تخلفات
1
ـ غیبت غیرموجه در ساعات فعالیت واحد تولیدی.
2
ـ فعال نبودن ایستگاههای کنترل خط تولید هنگام فعالیت واحد تولیدی.
3
ـ عدم انجام هریک از وظایف موضوع ماده (9).
ب ـ تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از:
1
ـ تذکر به مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی.
2
ـ توبیخ مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی با درج در پرونده.
3
ـ تعلیق پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت حداقل به مدت یک ماه و حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه.
4
ـ عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یک سال تا سه سال در استان مربوط.
5
ـ لغو دائم پروانه در سطح کشور.
تبصره ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت، واحد تولیدی مربوطه موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است ظرف سی روز نسبت به احراز شرایط فرد معرفی شده و تأیید صلاحیت وی اقدام نماید. بدیهی است تا تأیید صلاحیت فرد جدید مسئولیت کنترل کیفیت واحد تولیدی بر عهده مدیرعامل یا بالاترین مقام مسئول خواهد بود.
ماده16ـ مرجع رسیدگی به تخلفات مدیران کنترل کیفیت همان کارگروه موضوع ماده (7) این آییننامه میباشد که با حضور مسئول حقوقی اداره کل (با حق رأی) تشکیل میگردد.
تبصره1ـ در صورتی که اعمال ارتکابی مدیر کنترل کیفیت علاوه بر تخلف، واجد وصف مجرمانه باشد، کارگروه موضوع ماده (7) موظف است پرونده امر را از طریق اداره کل به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره 2ـ اعتراض مدیران کنترل کیفیت صرفاً نسبت به تنبیهات موضوع جزءهای (4) و (5) بند « ب» ماده (15) آییننامه در کارگروه مرکزی تجدیدنظر با مسئولیت معاون برنامهریزی و تدوین استاندارد (رئیس کارگروه) و عضویت مدیرکل امور استانها، مدیرکل امور آموزش و ترویج (دبیر کارگروه)، مدیر کل حقوقی، مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد و نماینده جامعه مدیران کنترل کیفیت ایران، قابل رسیدگی خواهد شد.
ماده17ـ این آئیننامه جایگزین آئیننامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مسئولین کنترل کیفیت مصوب نود و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 4/7/1375 میشود
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی   منبع - معاونت امور حقوقی و مجلس

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب