عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسل نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی...


 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره 74131/ت47610هـ                                                19/4/1391
وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
         هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


         ماده1ـ اصطلاحات و واژه‌هایی که در این آیین‌نامه به کار رفته، دارای معانی زیر است:
         1ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی.
         2ـ مؤسسه عامل: بانکهای عامل، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه، صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.
         3ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون یاد شده، موافقتنامه متبادله و ضوابط این آیین‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد.
         4ـ حمایت از تولید محصولات کشاورزی: حمایتهایی که با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور برای اجرای طرحهای بخش کشاورزی در اختیار متقاضیان و بهره‌برداران واجد شرایط بخشهای خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد.
         5 ـ الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای: یک نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و مزیت اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در چهارچوب سیاستهای کلان کشور.
         تبصره ـ بخشی از این الگو شامل ترکیب کشت محصولات کشاورزی در هر سال (سه ماه مانده به شروع سال زراعی جدید) طی دستورالعملی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به واحدهای استانی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
         6 ـ واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور مسؤولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.
         7ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
         ماده2ـ انواع حمایتها و مشوقهای تولید محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع بانکی)، کمک بلاعوض، پرداخت یارانه، بیمه محصولات کشاورزی، سایر مشوقهای قانونی و یا ترکیبی از آنها است.
         ماده3ـ سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آیین‌نامه در طرحهای مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری طرح بین هفت تا بیست درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش تعیین می‌گردد.
         تبصره ـ طرحهای مربوط به آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و زراعت چوب از سهم آورده معاف می‌باشند.
         ماده4ـ وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دستگاه اجرایی مکلف است یک نسخه از قرارداد عاملیت را پس از تفاهم با مؤسسه عامل به معاونت ارسال نماید.
         ماده5 ـ مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
         ماده6 ـ طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به مؤسسه عامل معرفی می‌گردند. مؤسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.
         تبصره ـ در صورت تأخیر در اجرای مهلت‌های مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه در مورد طرحهای معرفی شده‌ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (بر اساس قرارداد عاملیت) تأمین مالی می‌شوند، مؤسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به مأخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
         ماده7ـ مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد مؤسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
         تبصره ـ مؤسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
         ماده8 ـ مدت دوره اجرای طرحهای بخش کشاورزی شامل اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانک عامل، حداکثر تا پانزده سال خواهد بود.
         ماده9ـ اعتبارات واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول، توسط ذیحسابی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
         ماده10ـ تضمین تسهیلات بانکی سهم مؤسسه عامل براساس قوانین ذی‌ربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعیین می‌گردد.
         ماده11ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد ذیل می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تودیعی پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقده به مؤسسه عامل پرداخت نماید:
         1ـ بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
         2ـ ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها
         3ـ تنظیم قراردادها با بهره‌بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده
         4ـ نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
         5 ـ ارایه گزارشهای لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌ربط
         ماده12ـ طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب مؤسسه عامل، حداکثر تا پایان سال مالی بعد تعیین می‌گردد. مؤسسه عامل موظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف و یا باز توزیع آن اقدام گردد.
         ماده13ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفی شده و مصوب موضوع این آیین‌نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره‌برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و یا معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌ها (حسب مورد) ارایه نماید.
         ماده14ـ مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

/متن روزنامه رسمی

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب