عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده و ضوابط بازرسی کالاها نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩

شماره    40863/223079  تاریخ 6/10/89  
وزارت صنایع و معادن ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شورای عالی استاندارد در جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 55895/60 مورخ 19/3/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (14) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1371ـ و در اجرای تبصره ماده (5) قانون یادشده « آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده و ضوابط بازرسی کالاها» را به شرح ذیل تصویب نمود:


آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده و ضوابط بازرسی کالاها

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب ـ هیئت ارزیاب: هیئت موضوع ماده (3) این آیین‌نامه.
پ ـ بازرسی کالا: کنترل کمی، کیفی و بسته‌بندی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی که برای انطباق آن با مفاد اسناد خرید از جانب خریدار و یا جانشین قانونی او.
ت ـ قرارداد بازرسی: سندی که بین خریدار یا جانشین قانونی او و شرکت بازرسی‌کننده مورد توافق قرار گرفته و طی آن دامنه بازرسی و حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین تعیین شده است.
ث ـ قرارداد خرید: سندی شامل موارد توافق شده بین خریدار و فروشنده در امر خرید و کلیه شرایط حاکم بر آن اعم از نوع کالا، کمیت، مشخصات کیفی، نحوه بازرسی، محل انجام بازرسی، مقطع تحویل و تحول، قیمت و نحوه پرداخت که به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.
ماده2ـ درخواست تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده داخلی و خارجی در صورت احراز شرایط ذیل توسط مؤسسه، در هیئت ارزیاب مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد:
الف ـ شرکت و مدیران مسئول آن باید مستقل از منابع تجاری مرتبط با طراحی، ساخت، تأمین، نصب، استفاده و نگهداری اقلام مورد بازرسی یا اقلام مشابه و هم‌ردیف آن باشند و همچنین نباید در فعالیت‌هایی دخیل باشند که در تضاد با استقلال قضاوت و درستکاری آنها در زمینه فعالیتهای بازرسی باشد.
ب ـ شرکت بازرسی‌کننده باید قابلیتهای اثبات شده در مورد دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی اظهارشده (موضوع ماده (10) این آیین‌نامه) را همواره حفظ نماید.
تبصره1ـ شرکت بازرسی‌کننده متقاضی باید طی دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به استقرار و حفظ استاندارد (IRAN-ISO 17020) منطبق با بند « الف» در تمامی بخشها و مراکز خود اقدام و مراتب را به هیئت ارزیاب گزارش نماید.
تبصره2ـ ممیزی شرکت بازرسی‌کننده متقاضی دریافت گواهینامه استاندارد  (IRAN-ISO 17020) نوع « الف» در اولویت کاری مؤسسه قرار دارد.
پ ـ نماینده داخلی شرکت بازرسی‌کننده خارجی باید مدارک ثبتی و حقوقی معتبر در مورد مرکز اصلی که به تأیید اتاق بازرگانی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده را ارایه و در ایران دارای شعبه یا دفتر نمایندگی رسمی باشد و آن را رسماً برای ارتباط و پاسخگویی به مؤسسه معرفی نماید.
ت ـ شرکت بازرسی‌کننده باید ظرف دو ماه پس از تأیید صلاحیت نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز و سپردن تضمین بانکی حسن انجام کار موضوع بند « پ» ماده (4) این آیین‌نامه نزد مؤسسه اقدام نماید.
ماده3ـ به منظور بررسی موضوعات مرتبط با تأیید صلاحیت، بررسی عملکرد و ارزیابی شرکتهای بازرسی‌کننده، هیئت ارزیاب با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت مؤسسه (رییس).
ب ـ مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه (دبیر و بدون حق رأی).
پ ـ نماینده وزارت بازرگانی.
ت ـ نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران.
ث ـ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
چ ـ نماینده دستگاه مربوط حسب مورد با دعوت هیئت ارزیاب.
ح ـ رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران.
خ ـ یک نفر کارشناس صاحب نظر در امور بازرسی کالا به انتخاب رییس مؤسسه.
تبصره1ـ احکام اعضای هیئت ارزیاب توسط رئیس مؤسسه برای مدت دو سال صادر می‌شود.
تبصره2ـ اعضای هیئت ارزیاب باید ضمن آشنایی کافی به امور بازرسی، حداقل در سطح مدیرکل یا سطوح همتراز باشند.
ماده4ـ وظایف و مسئولیت‌های هیئت ارزیاب به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ‌ـ تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده براساس ضوابط این آیین‌نامه.
ب ـ بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیئت ارزیاب درخصوص ممیزی دفتر مرکزی و شعب شرکتهای بازرسی‌کننده به منـظور توسعه دامنه و حوزه جغرافیایی فعالیت آنها.
پ ـ تعیین مبلغ و شرایط ضمانت‌نامه بانکی.
ت ـ تعیین مبلغ هزینه کارمزد خدماتی مؤسسه درخصوص بررسی درخواستهای رسیده به هیئت برای تأیید یا تمدید صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده طبق جداول شماره (3) و (4) ماده (15) این آیین‌نامه.
ث ـ بررسی و اعمال نظر به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا ضبط ضمانت‌‌نامه تودیع شده توسط شرکتهای بازرسی‌کننده.
ج ـ بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیئت ارزیاب از فعالیت شرکتهای بازرسی‌کننده به منظور صدور، تمدید و اصلاح پروانه صلاحیت شرکتهای بازرسی‌کننده.
چ ـ بررسی و رسیدگی به شکایت خریدار یا جانشین او با رعایت بند « ج» ماده 14 این آیین‌نامه.
ح ـ بررسی گزارشهای ادارات کل استاندارد و همچنین سایر سازمانهای نظارتی درخصوص عدم رعایت ضوابط مؤسسه توسط شرکتهای بازرسی‌کننده و در صورت اثبات قصور و یا تخلف شرکت بازرسی‌کننده، برخورد با آنها به صورت تذکر، اخطار، تعلیق پروانه بازرسی با تعیین محدوده زمانی، محدود کردن دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی و در نهایت ابطال پروانه صلاحیت براساس دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکتهای بازرسی‌کننده.
خ ـ تدوین دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکتهای بازرسی‌کننده که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تأیید هیئت ارزیاب به تصویب مؤسسه خواهد رسید.
د ـ اعزام کارشناسان خبره برای ممیزی از سیستم‌های مدیریتی و بازدید امکانات فنی شرکتهای بازرسی‌کننده، شعب و نمایندگی‌های ایشان در مناطق عملیاتی به صورت موردی و بررسی گزارشات تهیه شده.
ماده5 ـ ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده داخلی و نمایندگان شرکت‌های خارجی براساس جداول زیر انجام می‌شود:
الف ـ تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده ایرانی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه مشروط به دارا بودن حداقل (65) امتیاز از (100) امتیاز می‌باشد.
ب ـ تأیید صلاحیت نمایندگان شرکت‌های بازرسی‌کننده خارجی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه، مشروط به دارا بودن حداقل (75) امتیاز از (100) امتیاز می‌باشد

تبصره1ـ چنانچه شرکت‌های بازرسی ایرانی در ایران اقدام به تأسیس یک شرکت مشترک با یک شرکت بازرسی خارجی نمایند. در صورتیکه سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت خارجی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت خارجی محسوب گردیده لذا ارزیابی و تأیید صلاحیت آنها مطابق بند « ب» این ماده صورت می‌گیرد ولی مبلغ ضمانت‌نامه و میزان کارمزد خدماتی پرداختی مشابه شرکتهای ایرانی خواهد بود و در صورتیکه سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت بازرسی ایرانی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت ایرانی تلقی شده و ارزیابی و تأیید صلاحیت مطابق بند « الف» این ماده انجام می‌شود.
تبصره2ـ شعبه رسمی عبارت از واحد بازرسی (به غیر از دفتر مرکزی) شرکت بازرسی کننده است که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از سهام آن متعلق به شرکت بازرسی کننده باشد.
تبصره3ـ دفتر نمایندگی رسمی، عبارت است از واحد بازرسی که تحت قرارداد رسمی به شرکت بازرسی کننده خدمات بازرسی ارایه می‌دهد و مؤسسه نام این دفاتر را در دفترچه آدرس دفاتر شرکت بازرسی‌کننده خواهد آورد.
ماده6 ـ جلسات هیئت ارزیاب با ارسال دعوتنامه رسمی از سوی دبیر هیئت ارزیاب و با دستور کار مشخص تشکیل می‌شود. جلسات هیئت ارزیاب در خصوص تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی و سایر تصمیمات با حضور حداقل پنج نفر که ترجیحاً سه نفر آنها از اعضای خارج از مؤسسه می‌باشد رسمیت می‌یابد و تصمیمات با نصف به اضافه یک آرا حاضر، اتخاذ می‌شود و درخصوص بررسی تخلفات شرکتهای بازرسی و اعلام برخوردهای مربوط با حضور حداقل هفت نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرا حداقل پنج نفر اتخاذ می‌شود. صورتجلسات مصوبات هیئت ارزیاب باید به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه رسیده و پس از امضای دبیر هیئت ارزیاب ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ در صورتیکه هر یک از اعضا هیئت ارزیاب امکان حضور در جلسه را نداشته‌باشند، می‌توانند حداکثر برای سه جلسه فرد دیگری را با معرفی‌نامه رسمی به جلسه هیئت ارزیاب اعزام نمایند ولی به هر حال در صورتی که عضو هیئت ارزیاب بیش از سه‌جلسه در طی سال غیبت داشته‌باشد مراتب به مؤسسه متبوع جهت تأیید مجدد وی و یا معرفی نماینده دیگری اعلام می‌شود.
ماده7ـ شرکتهای بازرسی کننده موظفند تقاضای دریافت و یا تمدید پروانه تأیید صلاحیت خود را به همراه تصویر مدارک مندرج در بندهای ماده (2) و نیز مستندات تعیین‌شده در جداول شماره (1) یا (2) ماده (5) و رسید پرداخت کارمزد خدماتی مؤسسه منطبق با جداول شماره (3) و (4) ماده (15) این آیین‌نامه را به مؤسسه تسلیم نمایند.
ماده 8 ـ در صورتی که شرکت بازرسی ظرف دو ماه از تاریخ اعلام، تضمین بانکی موضوع بند « پ» ماده (4) را ارایه نماید، پروانه تأیید صلاحیت شرکت بازرسی‌کننده توسط رییس مؤسسه امضا و با حضور مدیرعامل شرکت مزبور در جلسه هیئت ارزیاب و پس از ادای سوگند (به شرح متن زیر)، به ایشان اعطا می‌شود.

متن سوگندنامه: به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم تا در کلیه اموری که برای بازرسی به من به نمایندگی از این شرکت محول می‌گردد به راستی و درستی اظهارنظر نمایم و اغراض شخصی خود را دخالت ندهم و ضمن رعایت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امین بوده و خداوند متعال را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم.
ماده9ـ مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت، یکسال است و تمدید آن مشروط به اجرای دقیق وظایف و تعهدات ناشی از  آن به تشخیص هیئت ارزیاب می‌باشد.
ماده10ـ تقسیم‌بندی دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دامنه فعالیت بازرسی برای کالاهای وارداتی، صادراتی و داخلی شامل:
گروه1 ـ مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن‌های گیاهی.
گروه2ـ نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
گروه3ـ موادمعدنی.
گروه4ـ کالاهای مصرفی.
گروه5 ـ کالاهای صنعتی.
ب ـ حوزه‌های جغرافیایی بازرسی برای کالاهای وارداتی شامل:
گروه1ـ آسیا و اقیانوسیه (هندوستان ـ چین ـ ژاپن ـ کره ـ مالزی ـ استرالیا).
گروه2ـ روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته (روسیه ـ قزاقستان ـ ترکمنستان ـ آذربایجان).
گروه3ـ اروپا (انگلستان ـ آلمان ـ اوکراین ـ بلغارستان).
گروه4ـ آمریکای شمالی و جنوبی و کانادا (آمریکا ـ برزیل ـ کانادا ـ آرژانتین ـ ونزوئلا).
گروه 5 ـ خاورمیانه و آفریقا (ایران ـ امارات ـ عراق ـ ترکیه ـ مصر).
ماده11ـ وظایف و مسئولیت‌های مؤسسه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اعلام نام شرکتهای بازرسی‌کننده تأیید صلاحیت شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ابلاغ به بانکهای عامل و اطلاع‌رسانی از طریق وبگاه موسسه.
ب ـ تهیه دستورالعمل چگونگی ارزیابی و نظارت بر شرکتهای بازرسی‌کننده و اجرایی نمودن آن پس از تأیید هیئت ارزیاب ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با هدف نظام‌مند نمودن نحوه ارزیابی صدور و تمدید پروانه تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده.
ماده12ـ وظایف و مسئولیت‌های شرکتهای بازرسی‌کننده در قبال مؤسسه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی رسمی در ایران توسط شرکتهای بازرسی‌کننده خارجی ظرف دو ماه پس از دریافت پروانه تأیید صلاحیت از مؤسسه.
ب ـ ارسال گزارش آماری عملیات بازرسی انجام شده و نتایج حاصله در مورد کالاهای وارداتی در پایان هر سه ماه به مؤسسه.
پ ـ رعایت تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مؤسسه به ویژه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و صدور گزارش ارزیابی انطباق و گواهینامه بازرسی  (COI).
ت ـ اعلام فوری هرگونه تغییر در وضعیت شرکت که با موارد تأیید صلاحیت ایشان مرتبط است به مؤسسه.
ث ـ اقدام به پرداخت کارمزد خدماتی مؤسسه حسب جداول شماره (3) و (4) ماده (15) و اعلام کتبی مراتب به دبیرخانه هیئت ارزیاب یک ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار پروانه تأیید صلاحیت.
ماده13ـ وظایف و مسئولیت‌های شرکتهای بازرسی‌کننده در قبال خریدار به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اقدام به انجام بازرسی کالا و خدمات براساس مفاد قرارداد بازرسی و ضوابط دامنه بازرسی.
ب ـ اعمال دقت و مهارت لازم در انجام خدمات بازرسی و نظارت ممیزی دقیق بر تعیین انطباق ویژگی‌های کالا با مفاد قرارداد خرید و شرایط اعتبار اسنادی.
پ ـ پاسخگو بودن در صورت اثبات قصور یا تقصیر در قبال کمیت و کیفیت کالا و ارایه خدمات تعیین شده در دامنه بازرسی.
ت ـ عدم صدور گواهینامه بازرسی در صورت بروز اشکال در انجام بازرسی یا بروز اختلاف در ویژگی‌های کالا و خدمات با شرایط قرارداد خرید و اطلاع‌رسانی موضوع به خریدار و فروشنده و اقدام به صدور گزارش بازرسی.
ث ـ اقدام به صدور  گواهینامه بازرسی و اخذ تأیید از اتاق بازرگانی محل صدور گواهی در صورت انطباق کالا یا خدمات مورد بازرسی در مقاطع تحویل و تحول با شرایط قرارداد و اعتبار اسنادی.
ج ـ صدور گواهینامه بازرسی در سربرگ اصلی شرکت در صورت انجام بازرسی در مورد کالا یا خدمات توسط شعب یا نمایندگی مجاز ایشان.
چ ـ اقدام به صدور گواهی بازرسی طبق ضوابط مؤسسه پس از ارزیابی انطباق کالا با استانداردهایی که توسط خریدار اعلام شده و در دامنه بازرسی آمده است.
ماده14ـ وظایف و مسئولیت‌های خریدار به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ  مشخص نمودن دقیق نوع و مشخصات کمی و کیفی کالا یا خدمات مورد معامله و دامنه بازرسی در متن اسناد خرید شامل قرارداد خرید، پروفرما، اوراق ثبت سفارش کالا و اعتبار اسنادی، جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین‌شده و لحاظ نمودن ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور به عنوان شرط پرداخت وجه معامله.
ب ـ اقدام به ذکر استانداردهای مبنای بازرسی شرکتهای بازرسی و مورد تأیید مؤسسه در قرارداد خرید و اعتبار اسنادی مربوط به خرید کالاها و خدمات مشمول مقررات استانداردهای اجباری و یا استانداردهای موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1371.
تبصره ـ در صورت عدم اجرای دقیق این بند، خریدار مسئول هرگونه مغایرت کالا با الزامات تعیین شده توسط مؤسسه خواهد بود.
پ ـ اقدام به عقد قرارداد بازرسی و اخذ تأییدیه از شرکت بازرسی به منظور انجام بازرسی براساس دامنه بازرسی تعیین‌شده پس از  تعیین و انتخاب شرکت بازرسی و اعلام مراتب به فروشنده و ذکر موضوع در قرارداد خرید و برحسب موضوع در اعتبار اسنادی.
ت ـ ارائه کلیه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت بازرسی شامل قرارداد خرید، اعتبار اسنادی، پروفرما، مشخصات فنی، چگونگی تحویل، تحول و زمان بازرسی به شرکت بازرسی به طور مستقیم و یا از طریق نمایندگی شرکت بازرسی در ایران ظرف مدت لازم برای انجام امور بازرسی و همچنین الزام به ذکر ارجاع مدارک به عنوان مدارک انجام بازرسی در متن قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی.
تبصره ـ در صورت وجود اختلاف بین یک یا چند پروفرما در اعتبار اسنادی قرارداد خرید، ترتیب اسناد به شرح ذیل خواهد بود:
1
ـ اعتبار اسنادی.
2
ـ قرارداد خرید.
3
ـ پروفرما و یا مدارک مورد اشاره در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید.
4
ـ پروفرما به ترتیب تأخر زمانی.
ث ـ الزام به ذکر صرفاً یک شرکت بازرسی‌کننده دارای پروانه تأیید صلاحیت در قرارداد خرید و اعتبار اسنادی جهت انجام امور بازرسی کالا یا خدمات خریداری شده.
ج ـ اخذ تأییدیه بانک عامل درخصوص دامنه بازرسی و تفویض اختیار در قالب قرارداد بازرسی به شرکت بازرسی کننده در مواردی که خرید کالا و یا خدمات با استفاده از تسهیلات بانکی بوده و بانک جانشین قانونی خریدار است.
ماده15ـ متقاضیان تأیید صلاحیت برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی جهت ارزیابی، صدور، تمدید، توسعه دامنه فعالیت و تجدید پروانه تأیید صلاحیت بازرسی و به منظور فراهم نمودن امکانات لازم جهت نظارت مؤسسه بر عملکرد شرکت بازرسی باید مبالغی طبق جداول زیر پرداخت کنند.
میزان تعرفه کارمزد برای نظارت بر عملکرد شرکتهای بازرسی با توجه به دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی که تأیید صلاحیت برای آنها صورت می‌گیرد خواهد بود.
تبصره1ـ شرکتهای بازرسی‌کننده که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه تأیید صلاحیت از مؤسسه استاندارد دریافت نموده‌اند، از پرداخت وجه کارمزد خدماتی تأیید صلاحیت معاف می‌باشند و کارمزد خدماتی تمدید پروانه تأیید صلاحیت اینگونه شرکتها حسب دامنه و حوزه جغرافیایی فعالیت خود، مطابق با مندرجات جداول این ماده دریافت می‌شود.
تبصره2ـ مبالغ مندرج در جداول یادشده مربوط به اولین سال اجرای این آیین‌نامه است و برای سالهای بعد براساس نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل می‌گردد.
تبصره3ـ در صورت پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر با یکی از ارزهای معتبر خارجی، تبدیل آن به پول رایج کشور حسب نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی   -- منبع - معاونت امور حقوقی و مجلس

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب