عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
هزینه های دادرسی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩

هزینه های دادرسی

تعرفه های خدمات قضایی مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به شرح زیر اصلاح و برای اجرا به مراجع مربوط ابلاغ


شد که مهم ترین تعرفه های مربوط به خدمات قضایی و مجازات های نقدی با افزایش مواجه شده است که بر اساس آن قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی ازجمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :
1)درهر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتراز91 روز حبسو یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از 70 هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر می شود .

2)هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر

از این باشد دادگاه میر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 70 هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد .

3)در صورت که مجازات حبس یا جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد .

4)تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائیعلاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار ریال است .

5)تقدیم شکایت به دادسری انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال

تمبر به مبلغ یک هزار ریال تعیین می گردد.

6)بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ 100 ریال تعیین می گردد.

7)درآمد صندوق "الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ 10میلیون ریال، 9 درصد و نسبت به مازاد آن تا 20 میلیون ریال، 8 درصد و مازاد آن 7 درصد  دریافت می­گردد.

8)هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 2 هزار ریال تعیین می­شود.

9)هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در مواقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می­گردد:

الف- پروانه وکالت درجه یک 100 هزار ریال
ب- پروانه مترجمی رسمی، کارشناسی رسمی، وکالت درجه 2، کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 50 هزار ریال
ج- پروانه وکالت درجه 3 مبلغ 40 هرزار ریال
د- پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها 20 هزار ریال
هـ- پروانه وکالت تفاقی در هر مورد 10 هزار ریال
10) تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ 2 هزار ریال خواهد بود.

11) هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می­گردد:

الف- مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ 10 میلیون ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد ارزش خواسته و بیش از 10 میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن 2 درصد ارزش محکوم به.
ب- مرحله تجدیدنظر و اعنراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد 3 درصد به نسبت ارزش محکوم به.
ج- مرحله تجدیدنظر در دیوانعالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم.
- احکامی که مکحوم به آن تا مبلغ 10 میلیون ریال باشد 3 درصد ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی 4 درصد ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می­نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
12) هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ 5 هزار ریال تعیین می­شود.

13) در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ 2 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می­شود و بقیه هزینه دادرسی بعداز تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.

14) هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی 500 ریال تعیین می­شود.

15) هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشوریک هزار ریال تعیین می­شود.

16) هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدات کشوری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد 200 ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می­شود.

17) هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست­نامه در هر موردیک هزار ریال تعیین می­شود.

18) هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا­محل تا مبلغ یک میلیون ریال ، یک هزار ریال و نسبت مازاد آن تا 10 میلیون ریال، سه هزار ریال است و مازاد بر 10 میلیون ریال، ده هزار ریال تعیین می­شود.

19) هزینه صدور گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای نسخه ا.ل یک هزار ریال و برای نسخه­های بعدی 200 ریال تعیین می­شود.

20) هزینه دادرسی در مرحله تجدید­نظر از احکام کیفری 10 هزار ریال تعیین می­شود.

21) هزینه اجرای احکام  تخلیه اعیان مستاجره 30 ردصد اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به ان تقویم نشده است از 10 هزار ریال ت 50 هزار ریال به تشخیص دادگاه می­باشد. هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

22) در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد و صول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نماید. منبع معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب