عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩

شماره38185/020 -- ۱۳۸۹/۹/۲۰

رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها
        در اجرای ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کـشور، موضوع تصـویب‌نامه کمیـسیون اصل 138 قانون اساسی بـه شماره 105010/ت44986ک مورخ 26/2/1389، به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوطه مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره به همراه 3 برگ تقاضانامه خرید و قرارداد فروش اقساطی اراضی ملی و موات برای اجرا ابلاغ می‌گردد.وزیر جهاد کشاورزی ـ صادق خلیلیان

دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور


   ماده1ـ علاوه بر معانی اصطلاحات ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند14 قانون بودجه 1389 کل کشور که مستند این دستورالعمل است سایر معانی بشرح زیر می‌باشد:
        الف) قیمت کارشناسی در محل: قیمتی است که توسط کارشناس رسمی دادگستری مقرر در ماده4 این دستورالعمل براساس ارزیابی روز اراضی ملی و موات در محل تعیین و اعلام می‌گردد.
        ب) فروش اقساطی: فروش اراضی موضوع این دستورالعمل به صورت اقساط حداکثر 20 ساله می‌باشد.
        ج) وضعیت اجرای طرح: گزارشی است که پس از درخواست مستاجرین مشمول توسط عوامل نظارتی موضوع ماده33 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور پس از صدور پروانه بهره‌برداری توسط مرجع صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی تهیه و موردتأیید قرار می‌گیرد.
        د) دستورالعمل اصلاحی: منظور دستورالعمل اصلاحی ضوابـط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طـرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت است که پس از این اختصاراً دستورالعمل اصلاحی نامیده می‌شود.
        هـ) مرجع واگذاری اراضی: وزارت جهاد کشاورزی است که براساس اختیارات قانونی ضمن تفویض اختیار به کمیسیونهای مواد2 و 21 دستورالعمل اصلاحی اتخاذ تصمیم می‌نماید.
        ماده2ـ سازمان جهاد کشاورزی مکلف است در صورت درخواست خرید و انتقال قطعی اراضی مستاجرین مشمول پس از اخذ گزارش موضوع بند « ج» ماده یک این دستورالعمل و تائید کمیسیونهای واگذاری ذیربط درخصوص قیمت‌گذاری و تعداد اقساط حداکثر تا (20) بیست سال، در مورد اراضی زیر حدنصاب راساً و در خصوص اراضی بالای حدنصاب با رعایت مواد 19 و 26 دستورالعمل اصلاحی با ارسال اصل پرونده برگ شمارشده به انضمام نقشه عرصه به سازمان امور اراضی و اخذ تائیدیه آن اقدام نماید.
        ماده3ـ سازمان جهاد کشاورزی موظف است با رعایت ماده 2 این دستورالعمل و دریافت قسط اول نسبت به معرفی متقاضی به دفترخانه عامل برای تنظیم قرارداد فروش اقساطی ثبتی طبق نمونه فرم پیوست و با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
        الف ـ بیمه نمودن اقساط فروش توسط متقاضیان نزد شرکت‌های بیمه‌گذار به نحوی که در صورت فوت خریدار، اقساط باقی‌مانده از سوی شرکت بیمه بصورت کامل و در یک مرحله پرداخت شود.
        تبصره ـ در صورت عدم بیمه نمودن پرداخت اقساط توسط مستاجر تقسیط قیمت باید با رعایت سقف حداکثر 20 سال بنحوی صورت پذیرد که کلیه اقساط قبل از پایان 60 سالگی متقاضی پرداخت گردد.
        ب ـ مدت قرارداد فروش اقساطی با توجه به قیمت تعیین‌شده، تا مبلغ 200.000.000 ریال حداکثر تا 5 سال و تا 500.000.000 ریال حداکثر تا ده سال و در خصوص مبالغ بیش از این، مدت بنا به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.
        ج ـ در صورت درخواست خریدار و یا بنا به تشخیص کمیسیون ذیربط و با در نظر گرفتن نوع و زمان، بهره‌برداری امکان تعیین بیش از یک قسط در سال میسر می‌باشد.
        ماده4ـ نحوه تقویم و ارزیابی اراضی مشمول این دستورالعمل توسط کارشناس رسمی ذیربط دادگستری خواهدبود. در صورت اعتراض در مدت یک هفته از زمان ابلاغ طرفین طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به هیاتهای کارشناسی ارجاع می‌گردد. پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله اول به عهده خریدار و در مراحل بعدی به عهده معترض می‌باشد.
        تبصره1ـ متقاضی پس از ابلاغ قیمت کارشناسی ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت قسط اول و پیگیری عقد قرارداد اقدام می‌نماید. مدت اعتبار تقویم اراضی شش ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد و ارزیابی مجدد می‌بایست با هزینه متقاضی صورت پذیرد.
        تبصره2ـ قیمت‌گذاری صورت گرفته مقطوع بوده و تحت هیچ شرایطی مشمول تخفیف نمی‌شود.
        ماده5 ـ رعایت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 در زمان فروش اراضی به مشمولین این دستورالعمل الزامی است.
        ماده6 ـ انتقال قطعی اسناد مالکیت اراضی مشمول این دستورالعمل پس از پرداخت آخرین قسط قبوض اقساطی با رعایت طرح مصوب و سایر شرایط و ضوابط آئین‌نامه اجرائی بند14 قانون بودجه سال 1389 خواهدبود.
        ماده7ـ در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد فروش طبق نمونه فرم قرارداد پیوست، قرارداد منفسخ و اراضی خلع‌ید می‌گردد. بدیهی است هزینه احداث اعیانی براساس طرح مصوب از سوی فروشنده ارزیابی و پس از تأمین اعتبار قابل پرداخت می‌باشد.
        ماده8 ـ این دستورالعمل مشمول واگذاریهای مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ تبصره2 ماده9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی بوده و واگذاری‌های بعد از ابلاغ (26/5/1389) قانون مذکور را شامل نمی‌گردد.
        ماده9ـ این دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد. منبع روزنامه رسمی کشور شماره ۱۹۱۷۶ - پنج شنبه نهم دى ماه ۱۳۸۹

  

فایل الحاقی

بسمه‌تعالی

تقاضانامه خرید اراضی

مدیریت امور اراضی استان...
با سلام
در اجرای جزء الف بند14 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر فروش اراضی نظر به این که:
اینجانب/آقای/خانم/شرکت            فرزند         به شماره شناسنامه           کدملی
صادره از          به شماره ثبت         مستاجر اراضی واقع در روستای            بخش
شهرستان موضوع قرارداد اجاره شماره           مورخ              ثبت‌شده در دفترخانه    
تقاضای خرید این اراضی را به صورت اقساط           با تعداد            قسط دارم.
ضمناً متعهد می‌گردم که پس از خرید اراضی و دریافت سند مالکیت آن، موارد ذیل را که عیناً در سند مالکیت نیز بعنوان شروط ضمن عقد قید خواهد گردید رعایت نمایم.
1ـ اراضی واگذارشده را به هیچ‌وجه تفکیک و تقسیم ننموده و بدون اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی تبدیل و تغییر کاربری ننمایم.
2ـ زمین مورد واگذاری را هیچگاه معطل نگذاشته و همواره در استفاده بهینه از آن طبق سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی کوشا باشم.
تذکر: در مورد اشخاص حقوقی، تقاضانامه باید توسط دارندگان امضاء تعهدآور صورت پذیرد.

                                                                نام و نام خانوادگی مستاجر

نشانی و کدپستی متقاضی:

بسمه‌تعالی

قرارداد فروش اقساطی اراضی ملی و موات

موضوع بند الف جزء 14 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

1ـ فروشنده: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی             
به موجب معرفی‌نامه شماره           مورخ              سازمان جهادکشاورزی)
2ـ خریدار:
الف ـ نام          نام خانوادگی           نام پدر                شماره شناسنامه       
 شماره ملی            محل صدور              نشانی                                   
تلفن                 به موجب تقاضانامه                           مورخ
که به شماره                            مورخ                ثبت دفتر گردیده است.
ب ـ شرکت              به شماره ثبت              با امضاء دارندگان     حق امضاء تعهدآور خانم/آقای                       به نشانی و کدپستی
                تلفن               که به شماره            مورخ             ثبت دفتر گردیده است.
3ـ مورد معامله: یک قطعه زمین از نوع اراضی ملی/موات به مساحت      هکتار و
مترمربع با حدود اربعه
شمالاً بطول...
شرقاً بطول...
جنوباً بطول...
غرباً بطول...
از پلاک ثبتی شماره        اصلی        فرعی واقع در روستای             بخش       شهرستان که علاوه بر نقشه ضمیمه که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد، موقعیت جغرافیایی رئوس آن در سیستم جهانی (UTM) نیز مشخص شده باشد.
4ـ مبلغ موردمعامله: براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ          مبلغ       ریال تعیین می‌گردد. که خریدار قسط اول آنرا طی فیش شماره               به حساب شماره خزانه‌داری کل واریز و مابقی اقساط در
سررسید مقرر براساس فیش‌های مربوطه طبق جدول ذیل واریز و به فروشند تسلیم و قبوض اقساطی مربوط را تحویل بگیرد.
5 ـ مدت قرارداد از تاریخ تنظیم                  لغایت تاریخ سررسید آخرین قسط می‌باشد.
6 ـ شروط قرارداد:
1ـ6 ـ خریدار متعهد می‌گردد مبلغ اقساط را حداکثر در سررسید تاریخ مقرر در قبوض اقساطی به فروشنده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت سه فقره از اقساط، قرارداد منفسخ و زمین برابر مقررات از خریدار خلع‌ید خواهدشد.
2ـ6 ـ خریدار متعهد می‌گردد که موارد زیر را در مدت قرارداد و پس از اخذ سند مالکیت قطعی رعایت نماید:
الف) زمین مورد واگذاری را به هیچ وجه بلااستفاده نگذارد و همواره براساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی از آن استفاده بهینه نماید.
ب) از اراضی و تأسیسات مطابق ضوابط و اصول واگذاری بهره‌برداری نمایم و به‌هیچ‌وجه زمین را تفکیک، تقسیم و طرح را تغییر نداده مگر در موارد ضروری آن هم با مجوز سازمان جهاد کشاورزی. در غیر اینصورت فروشنده حق دارد برابر مقررات با خریدار رفتار نماید.
تذکر: شروط (الف وب) در اسناد مالکیت نیز قید خواهدگردید.
3ـ6 ـ نشانی و کدپستی خریدار همان است که در این قرارداد ذکرشده و در صورت تغییر، موظف است بلافاصله آدرس جدید را که قابل اخطار و ابلاغ باشد به اطلاع فروشنده برساند.
4ـ6 ـ فروشنده تعهد می‌نماید، پس از دریافت کل مبلغ مورد بیع در دفتر اسناد رسمی محل حاضر و نسبت به انتقال قطعی موردمعامله با قید شروط بند 2ـ6 این قرارداد در سند به خریدار اقدام نماید.
7ـ تقلیل مدت اقساط بنا به درخواست خریدار و با رعایت دستورالعمل ذیربط منوط به احراز بهره‌برداری و اجرای کامل طرح و عدم تغییرکاربری با موافقت فروشنده بلامانع می‌باشد.

نام و امضاء فروشنده                                                  نام و امضاء خریدار


        تذکر: در خصوص امضاء اشخاص حقوقی از سوی دارندگان امضاء تعهدآور باید صورت پذیرد.

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب