عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
حکم مقرر در تبصره6 ماده9 ق.زمین‌شهری مصوب66 مفیدحصر تفویض اختیار به ... نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩

رأی شماره 387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در تبصره6 ماده9 قانون زمین‌شهری مصوب22/6/1366 مفید حصر تفویض اختیار به وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد   
تاریخ: 22/9/1389

شماره دادنامه: 387  
کلاسه پرونده: 88/987
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


شاکی: آقای محمدحسین دلال باشی اصفهانی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 300 مورخ 24/3/1375، در پرونده کلاسه 73/976، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1110 مورخ 21/7/1373، در پرونده کلاسه ت1/72/674، صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی اجمالاً اعلام داشته، اداره تربیت بدنی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری و با استفاده از نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی مبادرت به تملک پلاک‌های فرعی از 98 اصلی واقع در محمدآباد نموده ایشان تقاضای ابطال اقدامات تملکی سازمان تربیت بدنی را نموده که شعبه سوم دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده در حالی که شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان با تایید رأی بدوی شعبه 22 حکم به ورود شکایت در مورد یک پلاک اصلی صادر نمودهاند در آخر تقاضای تعیین رأی صحیح و منطبق با مقررات قانونی را نموده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/976، موضوع شکایت آقایان 1ـ باقر کلوشانی 2ـ محمدحسین دلال‌باشی، به طرفیت سازمان تربیت بدنی استان اصفهان، به خواسته اعتراض به اعمال غیرقانونی و صدور حکم بر ملغی الاثر ساختن اقدامات مذکور، طی دادنامه شماره 300 مورخ 24/3/1375، چنین انشاء رأی نموده است: مفاد لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت خلاصتاً حاکی از این است که، ششدانگ پلاک‌های 5 و 2 فرعی از 98 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام 9 مزرعه دیگر به مساحت تقریبی 1700 هکتار از جمله پلاک‌های فوقالذکر سهمی شکات بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اجرای مفاد 9 قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی مربوطه به عنوان فضای ورزشی طی سند شماره 62475 مورخ 27/1/1369، دفتر 9 اصفهان به تملک دولت درآمده است و مطالعه و بررسی محتویات پرونده تملک مربوطه تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات سازمان طرف شکایت مشاهده نمیشود. فلذا شکایت نامبردگان غیروارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
ب ـ شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/275، موضوع شکایت آقایان 1ـ احمد کلوشانی 2ـ حیدرعلی زمانی، به طرفیت سازمان تربیت بدنی استان اصفهان، به خواسته رسیدگی به اعمال غیر قانونی سازمان نسبت به تملک زراعتی پلاک 98 اصلی و پلاک‌های 4 و 6 فرعی از اصلی مرقوم متعلق به نامبرده و صدور حکم بر رفع تعرض، طی دادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اداره خوانده با توجه به سند انتقال مربوطه و تملک زمین شاکیها را بر اساس تبصره 65 ماده 9 قانون زمین شهری (پس از تحصیل نظریه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تشخیص کاربری فضای ورزشی) به قائم مقامی کل مسکن و شهرسازی وزارتخانه مربوطه بر اساس تفویض اختیار حاصله از بخشنامه فوقالذکر عملی و سند انتقال را امضاء نموده در حالی که تبصره 6 ماده 9 فوق‌الاشعار تملک و امضای سند انتقال مربوط به تملک به قائم مقامی مالک را منحصراً در اختیار وزارتخانه فوقالذکر قرار داده و تفویض اختیار مزبور به سازمان خوانده از ناحیه وزارتخانه مرقوم صحیح نبوده است. چنانچه به این امر در رأی شماره141 مورخ 1/11/1370 هیأت عمومی دیوان تصریح و به همین لحاظ بخشنامه مورد استناد ابطال گردیده است. علیهذا عمل سازمان خوانده به استناد بخشنامه باطل و کان لم یکن شده بر وفق ضوابط و مقررات نبوده است و خواسته شاکیها موجه و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مزبور را اعلام میگردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده کلاسـه ت1/72/674، موضوع تجدیدنـظرخواهـی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، نسبت به دادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372، به شرح دادنامه شماره 1110 مورخ 21/10/1372، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، اقامه و ابراز نگردیده است و برکیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372، صادره از شعبه 22 دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمیرسد. بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مفید حصر تفویض اختیار مذکور در آن تبصره به وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 263 مورخ 6/9/1379، تاکید بر مطلب فوق دارد، با احراز تعارض آراء به شرح مرقوم در گردشگار لذا استدلال مندرج در رأی شعبه 22 دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 104 مورخ 15/2/1372 که به شرح دادنامه شماره 1110 مورخ 21/10/1372 شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان تایید گردیده است و اقدامات تربیت بدنی در تملک اراضی در اجرای قانون صدرالذکر را مغایر قانون تشخیص داده است، صحیح و موافق قانون اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری  منبع معاونت حقوقی و امور مجلس

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب