عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی ان نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱

 

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)

 


 

 

شماره 27159                                                              21/5/1391
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
        با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره22750/16                                                          4/5/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        عطف به نامه شماره 24550/46203 مورخ 6/2/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 14/4/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس


شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامیایران در مؤسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی (ریسکام)        ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود در مؤسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی (ریسکام) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.
        تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (2) اساسنامه الزامی است و ماده (14) اساسنامه پس از تصویب مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء است.


بسم الله الرحمن الرحیم


اساسنامه مؤسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق،
تأیید صلاحیت و اندازهشناسی(ریسکام)


        مقدمه
        دولتهای عضو اکو؛ در راستای اهداف منشور اکو، با آگاهی از اهمیت استانداردسازی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی در تجارت و اقتصاد در منطقه اکو و سراسر جهان، با آگاهی از ضرورت هماهنگ‌سازی استانداردها و نیز ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی در منطقه اکو، با تصدیق نقش حیاتی استانداردها در ارتقای تجارت درون منطقهای و حذف موانع فنی در امر تجارت، با در نظر داشتن هدف جهانی سازمانهای بینالمللی استاندارد (آی.ای.سی، ایزو و غیره) و شعار «استاندارد واحد، آزمایش واحد و روش 
ارزیابی انـطباق واحـد مورد پذیرش همگان»، بر آن شده‌اند تا «مؤسـسه منطـقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی (ریسکام)» را تأسیس کنند که به صورت مستقل فعالیت خواهد نمود، اما به‌عنوان یکی از مؤسسات منطقهای، وابسته به سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) خواهد بود.
        اصطلاحات و تعاریف
        اکو: سازمان همکاریهای اقتصادی
        منشور اکو: معاهده ازمیر که از سوی کشورهای عضو اکو به امضاء رسیده است.
        منطقه اکو: سرزمین کشورهای عضو اکو
        ریسکام: مؤسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأییدصلاحیت و اندازهشناسی
        مؤسسه: مؤسسه منطقهای اکو، استانداردسازی، ارزیابی انطباق ، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی (ریسکام)
        کشور عضو: کشور عضو اکو که این اساسنامه را تصویب کرده و به عنوان عضو ریسکام پذیرفته شده است.
        ناظر: کشور یا سازمانی که از سوی ریسکام جایگاه ناظر به آن اعطاء شده است.
        طرف مذاکره: کشور یا سازمانی که ریسکام با آن ارتباط مشورتی در زمینههای مورد علاقه مشترک برقرار مینماید.
        اساسنامه: اساسنامه مؤسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی اکو
        شورای عمومی: شورای عمومی ریسکام
        هیأت اجرائی: هیأت اجرائی ریسکام
        هیأتهای مدیریت فنی: هیأتهای مدیریت فنی ریسکام
        دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه مرکزی ریسکام
        کارکنان دبیرخانه: کارکنان دبیرخانه مرکزی و دبیرخانه‌های هیأتهای مدیریت فنی
        رئیس، معاون رئیس (رئیس منتخب یا رئیس قبلی): رئیس، معاون رئیس (رئیس منتخب یا رئیس قبلی) ریسکام
        مدیراجرائی: مدیراجرائی ریسکام
        استاندارد ریسکام: استانداردهایی که از سوی ریسکام تدوین و منتشر میشود.
برای تمامی اصطلاحات فنی به تعاریف مندرج در اسناد مربوط سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان بینالمللی استانداردسازی (ایزو)، کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک و همچنین اصطلاحات کلی و واژههای پایه بینالمللی در اندازهشناسی مراجعه خواهد شد.
        چشم انداز
        به عنوان کانونی برای فعالیتهایی که بازار یکپارچه منطقهای را ارتقاء میبخشد؛ به‌طور فعال از کشورهای عضو اکو برای ورود و پیشبرد مقاصد خود در بازارهای جهانی حمایت میکند و به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری منطقه کمک میکند.
        مأموریت
        ریسکام باید:
        ـ استانداردهای ملی کشورهای عضو اکو را هماهنگ کند.
        ـ روشهای ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی کشورهای عضو اکو را هماهنگ سازد.
        ـ تجارت را از طریق هم راستا کردن روشهای استاندارد، ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی تسهیل و ترغیب کند که این خود به حذف موانع فنی در امر تجارت کمک خواهد کرد.
        ـ کیفیت و امنیت محصولات، حفاظت از محیط‌زیست و حمایت از مصرف‌کننده را از طریق کاربرد استانداردها، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی هماهنگ ارتقاء بخشد.
        ـ اطلاعات در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی را که موجب پیشرفت علمیو فناوری منطقه اکو خواهد شد، منتشر کند.
        ـ مشارکـت مؤثر کشورهای عضو اکو در فعالیتهـای بینالمللی در حوزههای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی را ترغیب و حمایت کند.
        اهداف
        اهداف مؤسسه عبارت خواهد بود از:
        ـ ترویج توسعه استاندارد و فعالیتهای مرتبط و به عبارتی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی در منطقه اکو با هدف تسهیل تبادل کالاها و خدمات و توسعه همکاریها در عرصه فعالیتهای معنوی، علمی، فناوری و اقتصادی
        ـ تدوین و توسعه استانداردهای ریسکام با هدف توانمندسازی کشورهای عضو در دستیابی به حداکثر منافع ناشی از مزیتهای اقتصادی که عمل به استانداردها را به ارمغان میآورند.
        ـ تشویق به کاربرد استانداردهای بینالمللی ارائه شده از سوی سازمانهای بین‌المللی همچون ایزو، آی ای سی و غیره و فراگیر نمودن استانداردهای مذکور
        ـ تضمین اجرای هر چه بیشتر استانداردهای بینالمللی به عنوان استانداردهای منطقهای و ملی و نیز استفاده از آنها در داد و ستد و صنعت
        ـ تضمین همکاری نهادهای ملی ذیربط در کشورهای عضو در حوزه¬های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی
        ـ تأمین و ارائه آموزش به کارکنان فنی کشورهای عضو در زمینه استانداردسازی، ارزیابی انطـباق، تأیید صلاحیـت و اندازهشـناسی از طریق کاربـرد هر چـه مؤثـرتر روشهای موجود و تبادل اطلاعات و تجارب کسب شده و نیز از طریق سازماندهی دورههای آموزشی
        ـ برگزاری هم‌اندیشیها، فراهماییها، نمایشگاهها، بازارهای مکاره و غیره با هدف معرفی محصولات و خدمات ملی کشورهای عضو
        ـ ارائه کمک فنی در مورد استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی و موضوعات مربوط به نیازهای کشورهای عضو در حوزههای یادشده
        ـ ایجاد همکاریهای ثمربخش متقابل با سازمانهای بینالمللی و منطقهای ذیربط
        ـ تضمین شناخت متقابل نتایج فعالیتهای انجام شده از سوی سازمانهای ارزیابی انطباق نظیر سازمانهای صدورگواهینامه و بازرسی و آزمایشگاههای بررسی و درجه‌بندی و نیز سازمانهای تأیید صلاحیت در کشورهای عضو
        ـ از میان برداشتن موانع فنی در امر تجارت در منطقه اکو از طریق هماهنگسازی استانداردها و نیز روشهای تأیید صلاحیت، ارزیابی انطباق و اندازهشناسی
        ماده1ـ عنوان
        نام مؤسسه عبارت خواهد بود از «مؤسسه منطقه¬ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی» که از این پس «مؤسسه» نامیده خواهد شد. عنوان مخفف آن «ریسکام» میباشد.
        ماده2ـ مقر و جایگاه قانونی
        مقر مؤسسه در تهران، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ریسکام به صورت مستقل عمل مینماید اما به اکو، به عنوان یکی از مؤسسات منطقهای آن وابسته خواهد بود.
        مؤسسه امور جاری خود را مطابق با مفاد این اساسنامه انجام خواهد داد، همچنین آیین کار و مقررات اداری، مالی و کارگزینی کارکنان براساس این اساسنامه تدوین خواهد شد. مؤسسه در قلمرو هر یک از کشورهای عضو واجد صلاحیت¬ها، مزیتها و مصونیت¬های قانــونی میباشد که برای انجام وظایف و تحقق اهداف آن به موجب شرایط مصرح در «موافقتنامه وضعیت حقوقی ریسکام نمایندگان کشورهای عضو و کارکنان بینالمللی» که به تصویب شورای عمومی خواهد رسید، ضروری میباشد.
        ماده3ـ عضویت
        3ـ1ـ هر کشور عضو اکو، عضو ریسکام خواهد بود مشروط بر اینکه مفاد این اساسنامه را به طور رسمی اعمال کند، تعهد نماید که به طور کامل به آن احترام بگذارد و از آن پیروی نماید و آن را طبق رویه‌ها و قواعد قانون اساسی خود تصویب نماید.
        3ـ2ـ هر کشور عضو با در نظر گرفتن میزان مشارکت در فعالیتهای گوناگون ارکان مؤسسه بر اساس مفاد این اساسنامه، تنها دارای یک حق رأی در رکن تصمیمگیری مؤسسه میباشد.
        3ـ3ـ تصمیم مربوط به عزل هر کشور عضو، توسط شورای عمومی اتخاذ میشود.
        3ـ4ـ سند تصویب اساسنامه توسط کشور متقاضی در اولین زمان ممکن نزد دبیرکل یا دبیرخانه اکو تودیع خواهد شد که نسخه تأیید شده آن را برای تمامی کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
        3ـ 5 ـ تا زمان تکمیل این تصویب،کشور عضو جدید میتواند با موافقت شورای عمومی به عنوان عضو دائم در فعالیتهای تمامی ارکان ریسکام براساس میزان حق عضویت برآورد شده آن در بودجه ریسکام شرکت نماید.
        3ـ6 ـ هر کشور عضو میتواند با ارائه یادداشت رسمی مبنی بر قصد خروج از عضویت به مدیر اجرائی از مؤسسه کنارهگیری نماید. مدیر اجرائی این یادداشت را برای کلیه اعضاء ارسال خواهد کرد. خروج، شش ماه بعد از اینکه مدیر اجرائی یادداشت مذکور را دریافت نماید و تمام تعهدات مالی و فنی کشور عضو متقاضی خروج تسویه شود، نافذ می‌شود.
        3ـ7ـ مفاد این اساسنامه و تشریفات (پروتکلها) و پیوستهای مربوط آن نباید به‌گونهای تفسیر شود که به عنوان هرگونه اعمال تغییر در حقوق یا تعهدات کشور عضو به موجب هر پیمان بینالمللی موجود تلقی گردد. در هر حال اینگونه تعهدات نباید به‌گونهای تعبیر شوند که اهمیت و نقش ریسکام در پرورش و ترویج همکاریهای منطقه‌ای مذکور در اساسنامه را تضعیف نماید.
        ماده4ـ تصمیمگیری
        4ـ1ـ تصمیمگیری در موارد مهم مربوط به انحلال مؤسسه، پذیرش ناظرین، طرفهای مذاکره، ترتیبات بودجهای، نصب رئیس و رؤسای هیأتهای مدیریت فنی و مدیر اجرائی، اتخاذ راهبردها، اصلاح اساسنامه، روابط خارجی یا هر موضوع دیگری که شورای عمومی آن را برای مؤسسه دارای اهمیت حیاتی تلقی کند، به اتفاق آراء انجام خواهد شد.
        4ـ2ـ تصمیمگیری در مورد سایر موضوعات با اکثریت دو سوم کل اعضای حاضر و رأیدهنده انجام خواهد شد.
        ماده5 ـ ساختار
        5 ـ1ـ ارکان
        ارکان مؤسسه عبارتند از: شورای عمومی، هیأت اجرائی و هیأتهای مدیریت فنی متشکل از هیأت استانداردسازی، هیأت ارزیابی انطباق، هیأت تأیید صلاحیت و هیأت اندازهشناسی و نیز دبیرخانهمرکزی
        5 ـ2ـ شورای عمومی
        5 ـ2ـ1ـ شورای عمومی بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیمگیری مؤسسه خواهد بود.
        5 ـ2ـ2ـ شورای عمومی سیاست مؤسسه را جهت تحقق چشم‌انداز، مأموریت و اهداف مندرج در این اساسنامه تبیین مینماید.
        5 ـ2ـ3ـ هر کشور عضو باید در ترکیب هیأت نمایندگی شرکتکننده خود دارای یک نماینده منصوب از سوی نهادهای ملی مربوط برای هر یک از چهار زمینه فنی فعالیت مؤسسه در شورای عمومی باشد. رئیس هیأت نمایندگی، مسؤول رأی دادن از سوی کشور عضو متبوع خواهد بود. نمایندگان میتوانند در جلسات شورای عمومی همراه با نمایندگان جانشین و مشاوران حضور بهم رسانند.
        اعتبارنامههای نمایندگان منصوب هر کشور عضو و جانشین¬های آنها و اطلاعیه تعیین مشاوران مربوط باید برای مدیر اجرائی ارسال شود.
        5 ـ2ـ4ـ شورای عمومی سالی یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. نشست سالانه شورای عمومی در تاریخ مقرر در آخرین نشست شورای عمومی به صورت چرخشی در قلمرو کشورهای عضو برگزار خواهد شد. چنانچه تاریخی از سوی شورای عمومی مشخص نشود، تاریخ اجلاس از سوی هیأت اجرائی تعیین خواهد شد. نشستهای فوق‌العاده شورای عمومی با دستور هیأت اجرائی یا بنا به درخواست تعداد نصف به علاوه یک کشورهای عضو برگزار میشود.
        5 ـ2ـ 5 ـ شورای عمومی رئیس مؤسسه را انتخاب میکند. رئیس و نایب رئیس هیأتهای مدیریت فنی توسط هیأتهای مربوط برای مدت سه سال و با تأیید شورای عمومی طبق مفاد این اساسنامه انتخاب می‌شوند.
        5 ـ2ـ6 ـ شورای عمومی، مدیراجرائی دبیرخانه را بر اساس پیشنهاد هیأت اجرائی نصب و عزل مینماید.
         5 ـ2ـ7ـ نشستهای شورای عمومی، به ریاست رئیس آن برگزار میشود. در غیاب وی، نایب رئیس، ریاست جلسات را عهده‌دار خواهد شد.
        5 ـ2ـ 8 ـ دستور کار و اسناد لازم برای جلسات شورای عمومی از سوی مدیر اجرائی حداقل دو ماه قبل از برپایی جلسات در بین کشورهای عضو توزیع میشود.
        5 ـ2ـ 9ـ شورای عمومی، قطعنامهها و تصمیمات خود را طبق مفاد این اساسنامه تصویب مینماید.
        5 ـ2ـ10ـ شورای عمومی، گزارش سالانه ریسکام را که از سوی مدیر اجرائی تهیه و به تصویب هیأت اجرائی رسیده است، بررسی و تأیید مینماید.
        5 ـ2ـ11ـ شورای عمومی گزارش سالانه مالی و گزارش حسابرسی مؤسسه و نیز بودجه سالانه آن را برای سال مالی آینده بررسی و تصویب مینماید.
        5 ـ2ـ12ـ شورای عمومی هرگاه لازم باشد می‌تواند در مورد ایجاد هیأتهای فنی، کارگروههای تخصصی و گروههای کاری برای حل و فصل مشکلات خاص موردی، تصمیمگیری نماید.
        5 ـ3 ـ هیأت اجرائی
        5 ـ3ـ1ـ فعالیتهای مؤسسه زیر نظر هیأت اجرائی طبق سیاست‌های تعیین شده از سوی کشورهای عضو در شورای عمومی مدیریت خواهد شد.
        5 ـ3ـ2ـ هیأت اجرائی متشکل از رئیس مؤسسه و چهار رئیس هیأتهای مدیریت فنی میباشد. نائب رئیس و مدیر اجرائی، اعضاء بدون حق رأی هیأت اجرائی میباشند.
        5 ـ3ـ3ـ هیأت اجرائی بهطور معمول دو بار در سال برگزار می¬شود. هیأت اجرائی، تاریخ این نشستها را تعیین مینماید. نشستهای فوق‌العاده هیأت اجرائی به دستور رئیس و به درخواست مدیر اجرائی یا به درخواست نصف به‌علاوه یک اعضای هیأت اجرائی برگزار میشود. نشستهای هیأت اجرائی در مقر مؤسسه یا محل دیگر مورد توافق هیأت اجرائی تشکیل خواهد شد.
        5 ـ3ـ4ـ نشستهای هیأت اجرائی به ریاست رئیس برگزار میگردد. در غیاب وی، نائب رئیس ریاست جلسات را عهدهدار خواهد بود.
        5 ـ3ـ 5 ـ هیأت اجرائی، قطعنامه‌ها و تصمیمات خود را طبق سیاستهای تدوین شده از سوی شورای عمومی و نیز مفاد این اساسنامه و آیین کار مؤسسه تصویب مینماید.
        5 ـ3ـ6ـ هیأت اجرائی، برنامهریزی راهبردی چند ساله مؤسسه را انجام میدهد و بر این اساس، طرحهای کاری مؤسسه را تهیه مینماید و بهصورت سالانه میزان پیشرفت کار و دستاوردهای آنها را به شورای عمومی گزارش میدهد.
        5 ـ3ـ7ـ هیأت اجرائی، گزارش سالانه ارائه شده از سوی مدیر اجرائی را بررسی و هرگونه اصلاحات ضروری را در آن اعمال مینماید و آن را جهت تأیید نهائی به شورای عمومیتسلیم مینماید.
        5 ـ3ـ 8 ـ هیأت اجرائی به طور منظم فعالیتهای مدیر اجرائی و عملکرد عمومی دبیرخانه مرکزی را طبق آیین کار مؤسسه بررسی مینماید.
        5 ـ3ـ 9ـ هیأت اجرائی روابط بین هیأتهای مدیریت فنی و دبیرخانه مرکزی را هماهنگ میکند.
        5 ـ4 ـ هیأتهای مدیریت فنی
        5 ـ4ـ1ـ کلیات
        5 ـ4ـ1ـ1ـ هیأتهای مدیریت فنی مؤسسه عبارتند از: هیأت استانداردسازی، هیأت ارزیابی انطباق، هیأت تأیید صلاحیت و هیأت اندازهشناسی که تحت نظارت هیأت اجرائی فعالیت مینمایند و به ترتیب مسؤولیت مدیریت امور فنی مؤسسه در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی را عهده دار می‌باشند.
        5 ـ4ـ1ـ2ـ حوزه و برنامه فعالیت هر هیأت مدیریت فنی از سوی هیأت مربوط تهیه و توسط شورای عمومیتصویب خواهد شد. هر هیأت مدیریت فنی رویه های عملیاتی خود را نیز طبق مفاد این اساسنامه و رهنمودهای بینالمللی تهیه خواهد نمود.
        5 ـ4ـ1ـ3ـ هر هیأت مدیریت فنی از رئیس و نایب رئیس و یک نماینده منصوب از سوی نهاد ملی مربوط هر کشور عضوی که به طور رسمی مدیر اجرائی را از تمایل خود برای مشارکت در کار هیأت آگاه نموده است، تشکیل میشود. دبیر هیأتهای مدیریت فنی، اعضاء بدون حق رأی هیأتهای مزبور خواهند بود.
        اعتبارنامه‌های نماینده مجاز هر یک از کشورهای عضو و جانشین وی برای مدیر اجرائی ارسال خواهد شد.
        5 ـ4ـ1ـ4ـ نمایندههای منصوب کشورهای عضو شرکت‌کننده میتوانند در جلسات هر هیأت مدیریت فنی، نماینده جانشین و مشاورانی از حوزه ذیربط فعالیت هیأت مدیریت فنی مربوط را به همراه داشته باشد.
        5 ـ4ـ1ـ 5 ـ هیأتهای مدیریت فنی حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه میدهند. نشستها حداکثر دو ماه قبل از تاریخ نشست سالانه شورای عمومی برگزار میشود.
        5 ـ4ـ1ـ6 ـ نشستهای هیأتهای مدیریت فنی در تاریخ مقرر در آخرین نشست به‌صورت چرخشی در قلمرو کشورهای عضو شرکتکننده به شرط پذیرش قبلی آنها برگزار میشود. نشستهای فوقالعاده به دستور هیأت اجرائی یا به درخواست رؤسای هیأتهای مدیریت فنی یا تعداد نصف بعلاوه یک کشورهای عضو شرکتکننده تشکیل میشود. کشورهای عضو میزبان نشستهای هیأتهای مدیریت فنی مسؤولیت تدارکات لازم برای برپایی موفق نشستها را عهدهدار میباشند.
        5 ـ4ـ1ـ7ـ رئیس و نایب رئیس هیأتهای مدیریت فنی باید تابعیت یکی از کشورهای عضو شرکت کننده در مؤسسه را داشته باشد اما هر دو نباید از اتباع یک کشور عضو باشند.
        5 ـ4ـ1ـ 8 ـ رؤسای هیأتهای مدیریت فنی، گزارش سالانه فعالیتهای هیأتهای مدیریت فنی را به هیأت اجرائی و شورای عمومی ارائه مینمایند.
        5 ـ4ـ1ـ9ـ رؤسای هیأتهای مدیریت فنی مجاز هستند در حوزههای متبوع فعالیتهای خود در سازمانهای منطقهای و بینالمللی مربوط از طرف مؤسسه و به گونهای که رئیس تفویض نموده است شرکت کنند.
        5 ـ4ـ1ـ10ـ دبیرخانههای هیأتهای مدیریت فنی در کشورهای عضو زیر قرار خواهد داشت هیأت استانداردسازی در جمهوری ترکیه، هیأت ارزیابی انطباق در جمهوری اسلامی ایران، هیأت تأییـد صلاحیت در جمهوری ترکـیه و هیأت اندازهشناسی در جمهوری قزاقستان
        5 ـ4ـ1ـ11ـ دبیرخانه هرهیأت مدیریت فنی، تحت مدیریت دبیر آن هیأت طبق
آیینکار مؤسسه عمل می¬نماید. دبیر هر هیأت مدیریت فنی از سوی کشور عضو اداره‌کننده دبیرخانه هیأت مزبور انتخاب و از سوی هیأت اداری تأیید میشود. دبیر، فعالیتهای دبیرخانه هیأت مدیریت فنی مربوط را تحت نظارت رئیس آن هیأت اداره می‌نماید.
        5 ـ4ـ1ـ12ـ وظایف و مسؤولیتهای دبیرخانه¬های هیأتهای مدیریت فنی در آیین‌کار مؤسسه شرح داده خواهند شد.
        5 ـ4ـ1ـ13ـ کارگروههای فنی و گروههای کاری در صورت لزوم ممکن است توسط هیأتهای مدیریت فنی برای انجام امور فنی مؤسسه که در حوزه و دامنه کاری خاصی به آنها محول شده تأسیس شوند.
        5 ـ4ـ2ـ هیأت استانداردسازی
        5 ـ4ـ2ـ1ـ هیأت استانداردسازی مسؤول هماهنگسازی استانداردهای ملی کشورهای عضو، توسعه استاندارهای ریسکام و هماهنگی مشارکت کارشناسان و نمایندگان کشورهای عضو در فعالیتهای استانداردسازی انجام شده در سطح بینالمللی میباشد.
        5 ـ4ـ2ـ2ـ هیأت استانداردسازی، استانداردهای مورد نظر کشورهای عضو را
در صورت عدم ارائه چنین استانداردهایی از سوی سازمانهای بینالمللی یا عدم تطابق آن استانداردها با نیازهای خاص آنان تدوین مینماید.
        5 ـ4ـ2ـ3ـ استانداردهای ریسکام نتیجه اجماع بین کشورهای عضو میباشد و از سوی کار گروههای فنی، کارگروههای فرعی و گروههای کاری تدوین میشود که ممکن است از سوی هیأت استانداردسازی ایجاد شوند و زیر نظر هیأت عمل نمایند.
        5 ـ4ـ2ـ4ـ استانداردهای ریسکام از سوی هیأت استانداردسازی طبق سامانه (سیستم) بینالمللی ایزو یا آی.ای.سی برای توسعه استانداردها تدوین و ارائه می‌شود.
        5 ـ4ـ2ـ 5 ـ هیأت استاندارد در حین تدوین استانداردهای ریسکام، استانداردهای بینالمللی ارائه شده از سوی سازمانهای بینالمللی استاندارد از جمله سازمان بینالمللی استاندارد (ایزو)، کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک (آی.ای.سی)، اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آی.تی.یو) و استانداردهای منتشر شده از سوی دیگر سازمانهای منطقهای یا ملی استاندارد که مورد پذیرش هیأت استانداردسازی میباشد را مد نظر قرار می¬دهد.
        5 ـ4ـ3ـ هیأت ارزیابی انطباق
        5 ـ4ـ3ـ1ـ هیأت ارزیابی انطباق، مسؤول هماهنگ‌سازی روشهای ارزیابی انطباق در جهت منافع تولیدکنندگان، ارائه‌کنندگان خدمات، مصرف‌کنندگان و ناظران فنی دولتی در کشورهای عضو میباشد.
        5 ـ4ـ3ـ2ـ هیأت ارزیابی انطباق فعالیتهای حوزههای صدور گواهی محصولات، سامانه (سیستم)های مدیریت و اشخاص، بازرسی و نیز آزمایش و درجهبندی را در منطقه اکو هماهنگ خواهد کرد و عرضه علائم مشترک ریسکام را طبق مفاد این اساسنامه بررسی خواهد نمود.
        5 ـ4ـ3ـ3ـ هیأت ارزیابی انطباق کاربرد مناسب استانداردهای بینالمللی در حوزههای گوناگون ارزیابی انطباق را ترویج مینماید.
        5 ـ4ـ3ـ4ـ هیأت ارزیابی انطباق، مشارکت مؤثر کشورهای عضو در کارهای مربوط به کارگروههای بینالمللی ذیربط ازجمله ایزو، کاسکو (کارگروه ارزیابی انطباق)، کارگروه فنی ـ176ـ ایزو (مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت)، کارگروه فنی ـ207ـ ایزو (مدیریت محیط زیست) و غیره را تسهیل و هماهنگ مینماید.
        5 ـ4ـ3ـ 5 ـ هیأت ارزیابی انطباق، برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی را در حوزه ارزیابی انطباق به منظور ارتقای ظرفیت فنی کشورهای عضو هماهنگ مینماید.
        5 ـ4ـ4ـ هیأت تأیید صلاحیت
        5 ـ4ـ4ـ1ـ هیأت تأیید صلاحیت، مسؤول هماهنگی روشهای تأیید صلاحیت در منطقه اکو از طریق برقراری ترتیبات شناسایی متقابل، در حوزههای مختلف فعالیتهای ارزیابی انطباق می‌باشد.
        5 ـ4ـ4ـ2ـ هیأت تأیید صلاحیت به هیأتهای تأیید صلاحیت کشورهای عضو کمک میکند تا در ترتیبات شناسایی چندجانبه سازمانهای بینالمللی مانند مجمع تأیید صلاحیت بینالمللی و اتحادیه آزمایشگاه تأیید صلاحیت بینالمللی عضو شوند.
        5 ـ4ـ4ـ3ـ هیأت تأیید صلاحیت از طرف ریسکام درخواست شناسایی متقابل یا چندجانبه را از سازمانهای اتحادیه تأیید صلاحیت بینالمللی میکند.
        5 ـ4ـ4ـ4ـ هیأت تأیید صلاحیت، برنامههای مؤثری را برای تبادل اطلاعات بین کارشناسان کشورهای عضو در زمینه تهیه و توسعه اسناد مربوط به راهنماییهای فنی، مقایسه‌های بین آزمایشگاهی، برنامه‌های آزمایش کارایی، آموزش ارزیابان تأیید صلاحیت و بهبود روشها سازماندهی میکند.
        5 ـ4ـ4ـ 5 ـ هیأت تأیید صلاحیت با دیگر سازمانهای بینالمللی و منطقهای تأیید صلاحیت از جمله مجمع بینالمللی تأیید صلاحیت، اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهها، هیأت تأیید صلاحیت اروپایی، اتحادیه تأیید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه تأیید صلاحیت اقیانوسیه، همکاری میکند.
        5 ـ4ـ 5 ـ هیأت اندازهشناسی
        5 ـ4ـ 5 ـ1ـ هیأت اندازهشناسی، هماهنگی و انسجام فعالیتها و خدمات اندازه‌شناسی در کشورهای عضو را به منظور دستیابی هرچه بیشتر به پذیرش مشترک نتایج درجهبندی، اندازه‌گیری¬ و آزمایش انجام شده در این کشور ارتقاء میبخشد و در این‌خصوص در بین کشورهای عضو اعتماد سازی متقابل مینماید.
        5 ـ4ـ5 ـ2ـ هیأت اندازهشناسی تبادل اطلاعات در زمینه‌های اندازهشناسی علمی، حقوقی و صنعتی را در بین کشورهای عضو امکانپذیر میسازد.
        5 ـ4ـ5 ـ3ـ هیأت اندازهشناسی، برگزاری دورههای آموزشی و هماندیشیهای فنی را در حوزه اندازهشناسی علمی، حقوقی و صنعتی برای کارشناسان کشورهای عضو با هدف برجسته نمودن دستاوردها و پیشرفتها در زمینه ایجاد ابزارهای اندازهگیری و روشهای اندازهشناسی هماهنگ مینماید.
        5 ـ4ـ5 ـ4ـ هیأت اندازهشناسی با دیگر سازمانها اندازهشناسی بینالمللی و منطقه‌ای از جمله سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی، دفتر بینالمللی اندازهها و مقیاسها، سازمان همکاری اروپایی اندازهشناسی قانونی، سازمان همکاری اروپایی استانداردهای اندازهگیری، مؤسسههای ملی اندازهشناسی همکاری اروپا و آسیا و همایش اندازهشناسی قانونی آسیا و اقیانوسیه همکاری مینماید و از فعالیتها، نشریات و روند درون مقایسهای استانداردهای ملی اندازه‌گیری آنها بهره‌مند میشود.
        5 ـ 5 ـ دبیرخانه مرکزی
        5 ـ 5 ـ1ـ دبیرخانه مرکزی، مسؤول فعالیتهای اجرائی مؤسسه میباشد و تحت نظر هیأت اجرائی فعالیت مینماید.
        5 ـ 5 ـ2ـ دبیرخانه مرکزی متشکل از مدیر اجرائی و کارکنان موردنیاز مؤسسه میباشد.
        5 ـ 5 ـ3ـ دبیرخانه مرکزی در همان محل مقر مؤسسه قرار خواهد داشت.
        5 ـ 5 ـ4ـ نقش دبیرخانه مرکزی کمک به هیأت اجرائی و شورای عمومی در اجراء، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای ریسکام می‌باشد.
        5 ـ 5 ـ 5 ـ دبیرخانه مرکزی با هیأتهای مدیریت فنی از طریق دبیرخانههای مربوط ارتباط برقرار خواهد کرد و به ‌عنوان رابط بین آنها و هیأت اجرائی و شورای عمومی عمل خواهد کرد.
        5 ـ 5 ـ6 ـ سایر وظایف و مسؤولیتهای دبیرخانه مرکزی و قواعد حاکم بر فعالیتهای آن در آیین کار مؤسسه مشخص خواهد شد.
        ماده 6 ـ مقامات و کارکنان
        6 ـ1ـ کلیات
        6 ـ1ـ1ـ مقامات و کارکنان مؤسسه شامل یک رئیس، رئیس منتخب، و رئیس پیشین به‌عنوان معاون رئیس، رؤسا و معاونین رؤسا و دبیرهای هیأتهای مدیریت فنی، مدیر اجرائی، کارکنان دبیرخانه و سایر مقامهایی میباشند که شورای عمومی ممکن است تعیین کند.
        6 ـ1ـ2ـ مقامها و کارکنان مؤسسه در انجام وظایف خود نباید به دنبال دستوراتی از سوی هر دولت یا هر مرجع خارج از مؤسسه باشند یا دستوراتی را از آنها دریافت نمایند. مقامات و کارکنان مؤسسه همچنین باید از انجام هرعمل تأثیرگذار بر موقعیت آنها بهعنوان مقامات و کارکنان بینالمللی که تنها در برابر مؤسسه مسؤول هستند، خودداری ورزند.
        6 ـ1ـ3ـ هر کشور عضو مؤسسه، مسؤولیتهای مقامهای مؤسسه و کارکنان دبیرخانه مرکزی را محترم خواهد شمرد و در پی اعمال نفوذ بر آنها در انجام وظایف محوله نخواهد بود.
        6 ـ2ـ رئیس، رئیس منتخب و رئیس پیشین
        6 ـ2ـ1ـ رئیس مؤسسه، تبعه یکی از کشورهای عضو مؤسسه خواهد بود و از میان کشورهای عضو به‌صورت چرخشی انتخاب خواهد شد.
        6 ـ2ـ2ـ رئیس آتی مؤسسه باید توسط شورای عمومیاز میان نامزدهای کشورهای عضو برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. انتخاب رئیس در طی اولین سال اشتغال بهکار رئیس فعلی صورت خواهد گرفت. رئیس منتخب پس از طی یک دوره یکساله که در طی آن بهعنوان معاون رئیس انجام وظیفه مینماید، به عنوان رئیس مشغول بهکار خواهد گردید.
        6 ـ2ـ3ـ پس از انقضاء دوره ریاست رئیس، وی که بهعنوان رئیس پیشین مؤسسه شناخته میشود مجدداً وظایف و عملکردهای مربوط به معاون رئیس را برای یک دوره یکساله عهده‌دار خواهد شد.
        6 ـ2ـ4ـ شش ماه پس از آغاز دوره ریاست رئیس جدید، مدیر اجرائی از کشورهای عضو دعوت میکند که نامزدهای خود را برای مقام رئیس منتخب معرفی کنند. موارد نامزدی مربوط باید شامل اعلامیه مکتوب مبنی بر پذیرش نامزدی اعلام شده از سوی فرد نامزد شده، باشد.
        6 ـ2ـ 5 ـ رئیس وظیفه اداره اجلاسهای عادی، فوق‌العاده شورای عمومی و هیأت اجرائی را بر عهده خواهد داشت.
        6 ـ2ـ6 ـ رئیس، وظیفه نمایندگی مؤسسه در صحنههای منطقهای و بینالمللی را بر عهده خواهد داشت.
        6 ـ2ـ7ـ رئیس منتخب و رئیس پیشین، رئیس را در خصوص بررسی پیشنهادها و تصمیمات مربوط به سیاستهای اساسی مؤسسه یاری خواهند داد و وظیفه معاونت وی را در هر زمان که رئیس تشخیص دهد بر عهده خواهند گرفت در صورت غیبت موقت رئیس، افراد یادشده مسؤولیتها و وظایف وی را عهده‌دار میشوند.
        6 ـ2ـ 8 ـ در صورت غیبت دائم، استعفاء یا ناتوانی رئیس، مقام تعیین شده برای معاونت وی در سال جاری وظایف و مسؤولیتهای رئیس را تا پایان سال جاری عهده‌دار خواهد شد. در صورت غیبت دائم رئیس و نیز معاون وی، مدیر اجرائی، اجلاس فوق‌العاده شورای عمومی را به‌منظور انتخاب رئیس جدید برگزار خواهد کرد.
        6 ـ3ـ مدیر اجرائی
        6 ـ3ـ 1ـ مدیر اجرائی، بالاترین مقام اجرائی مؤسسه و رئیس دبیرخانه مرکزی خواهد بود. وی در برابر هیأت اجرائی و شورای عمومی مسؤول خواهد بود.
        6 ـ3ـ 2ـ مدیر اجرائی توسط شورای عمومی و بنا به توصیه هیأت اجرائی از میان نامزدهای صلاحیتدار کشورهای عضو برای یک دوره سه‌ساله انتخاب میگردد. مدیر اجرائی پس از پایان دوره تصدی خود، تنها برای یک دوره سه‌ساله دیگر میتواند مجدداً منصوب شود. روش انتصاب مدیر اجرائی توسط شورای عمومی تعیین خواهد شد.
        6 ـ3ـ 3ـ مدیر اجرائی تبعه یکی از کشورهای عضو مؤسسه خواهد بود.
        6 ـ3ـ 4ـ در صورت غیبت دائم، استعفاء و یا ناتوانی مدیر اجرائی، هیأت اجرائی نسبت به تعیین یک نایب مدیر اجرائی از میان نامزدهای صلاحیتدار کشورهای عضو جهت عهده‌دار شدن وظایف و مسؤولیتهای مدیر اجرائی تا زمان تعیین مدیر اجرائی جدید در طی اجلاس آتی شورای عمومی اقدام مینماید.
        6 ـ3ـ 5 ـ مدیر اجرائی از حق نمایندگی مؤسسه در صحنه‌های منطقهای و بین‌المللی بر اساس تصمیم رئیس مؤسسه برخوردار میباشد.
        6 ـ3ـ 6 ـ مدیر اجرائی در انجام وظایف خود به دنبال دستوراتی از سوی هر کشور عضو و یا مرجع خارج از مؤسسه به جز موارد مشخص قید شده در این اساسنامه باشد یا دستوراتی را از آنها دریافت نماید.
        6 ـ3ـ 7ـ مدیر اجرائی از حق شرکت در کلیه اجلاسهای مؤسسه شخصاً‏ً یا از طریق اعزام نماینده خود برخوردار میباشد. مدیر اجرائی یا نماینده وی میتواند دیدگاههای خود را ابراز نماید اما فاقد حق رأی میباشد.
        6 ـ3ـ 8 ـ مدیر اجرائی گزارشهای سالیانه مربوط به فعالیتهای مؤسسه را با مشورت رؤسای هیأتهای مدیریت فنی تهیه و آنها را به هیأت اجرائی برای بررسی و تصویب و نیز تأیید نهائی شورای عمومی تسلیم خواهد نمود.
        6 ـ3ـ 9ـ مدیر اجرائی مسؤول حمایت از فعالیتهای هیأتهای مدیریت فنی و هرگونه وظایف مربوط دیگر مورد درخواست این هیأتها در چهارچوب تعیین شده توسط هیأت اجرائی خواهد بود.
        6 ـ3ـ10ـ مدیر اجرائی پیش‌نویس بودجه را با مشورت رؤسای هیأتهای مدیریت فنی تهیه و آن را به کشورهای عضو حداقل دوماه پیش از ارائه آن به شورای عمومی جهت تصویب ارائه خواهد کرد.
        6 ـ3ـ11ـ محل اقامت مدیر اجرائی در همان محل استقرار دبیرخانه مرکزی به‌منظور تسهیل در تداوم فعالیتهای مؤسسه خواهد بود.
        6 ـ3ـ12ـ شایستگیها، شرایط مالی و شرایط استخدام مدیر اجرائی توسط شورای اجرائی بنا به توصیه هیأت اجرائی تعیین خواهد شد.
        6 ـ4ـ کارکنان دبیرخانه
        6 ـ4ـ1ـ کارکنان دبیرخانه با پیشنهاد مدیر اجرائی و تصویب هیأت اجرائی و دبیرهای هیأت مدیریت فنی مربوط و تصویب هیأت اجرائی استخدام میگردند. ساختار و اختیار دبیرخانه مرکزی و دبیرخانههای هیأتهای مدیریت فنی از جمله شرایط استخدامی توسط مقررات استخدامی مؤسسه تعیین خواهد شد که در راستای مقررات استخدامی فعلی اکو تهیه خواهد شد و به تصویب شورای عمومی خواهد رسید.
        6 ـ4ـ2ـ کارکنان دبیرخانه برای انجام وظایف خاص در مقر مؤسسه یا دبیرخانه‌های هیأتهای مدیریت فنی طبق مقررات استخدامی مؤسسه منصوب خواهند شد.
        6 ـ4ـ3ـ کارکنان دبیرخانه مسؤول اجرای ترتیبات مربوط به برگزاری جلسات ارکان ریسکام با هماهنگی کشور میزبان خواهند بود و اسناد مربوط و قطعنامههای صادره در طی اجلاسها را برای توزیع میان کشورهای عضو تهیه خواهند نمود.
        ماده7ـ روابط با ارکان اکو
        7ـ1ـ مؤسسه گزارشهای سالیانه مربوط به فعالیتهای جاری و برنامه‌های آتی مؤسسه را جهت بررسی به شورای وزیران اکو و جهت اطلاع دبیر کل اکو ارائه خواهد نمود.
        7ـ2ـ مؤسسه میتواند با سایر سازمانهای تخصصی و مؤسسات منطقهای اکو رابطه برقرار نماید.
        ماده8 ـ روابط خارجی
        8 ـ1ـ مؤسسه میتواند نسبت به برقراری روابط همکاری با سایر کشورهای غیرعضو، سازمانهای منطقهای و بینالمللی و مؤسسات علاقمند به همکاری جامع یا بخشی در زمینه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازهشناسی اقدام کند. ماهیت، شرایط و حدود همکاریهای مزبور از سوی شورای عمومیتعیین میشود.
        8 ـ2ـ شورای عمومی میتواند وضعیت عضو ناظر یا طرف گفتگو را به سایر کشورها و سازمانها و مؤسسات منطقه¬ای یا بین¬المللی اعطاء نماید. ماهیت، شرایط و حدود همکاری مزبور از سوی شورای عمومی تعیین میگردد.
        ماده9ـ بودجه و امور مالی
        9ـ1ـ منابع مالی مورد نیاز مؤسسه از محل پرداختهای حق عضویت سالیانه، کمکهای داوطلبانه کشورهای عضو، فروش نشریات، درآمدهای کسب شده از طریق ارائه خدمات و سایر منابع تأمین میشود. پذیرش وجوه ارائه شده از سوی منابع دیگر از جمله هدایا و مساعدتهای مالی و غیره براساس صلاحدید شورای عمومی صورت خواهد پذیرفت.
        9ـ2ـ مقیاس ارزیابی حق‌السهم کشورهای عضو به بودجه مؤسسه، بهعنوان پرداختهای حق عضویت سالیانه، از سوی شورای عمومی، باتوجه به حدود مشارکت هر کشور عضو در فعالیتهای مؤسسه و نیز هیأت مدیریت فنی آن، درآمد ناخالص ملی آن کشور عضو و مقیاس حاکم در مورد ارزیابی سازمان ملل متحد مشخص خواهد گردید.
        9ـ3ـ مسؤولیت¬های مالی هریک از کشورهای عضو در رابطه با تعهدات مؤسسه به میزان پرداختهای حق عضویت سالیانه آنها محدود خواهد بود. در هر حال هزینههای انجام شده توسط دبیرخانه هر هیأت مدیریت فنی، به جز پرداختهای انجام شده به کارکنان رسمی که مشمول مفاد ماده (4ـ6) اساسنامه میشوند، توسط کشور عضو محل دبیرخانه هیأت طبق آیین کار و مقررات مالی و استخدامی مؤسسه تقبل خواهد شد.
        9ـ4ـ سال مالی مؤسسه سال تقویمی از اول ژانویه تا 31 دسامبر همان سال
(11 دی ماه تا 10 دی ماه سال بعد) میباشد.
        9ـ 5 ـ بودجه سالانه مؤسسه که شامل هزینههای برآورد شدهاست که دبیرخانه‌های هیأتهای مدیریت فنی برای سال مالی آتی انجام خواهند داد توسط مدیر اجرائی با مشورت رؤسای هیأتهای مدیریت فنی تهیه و حداقل دو ماه پیش از آغاز اجلاس شورای عمومی به کشورهای عضو ارائه خواهد شد.
        9ـ6 ـ بودجه سالیانه مؤسسه پس از تصویب شورای عمومی قابل اجراء خواهد بود.
        9ـ7ـ مدیر اجرائی تدابیر لازم را جهت نگهداری و مدیریت صحیح وجوه مؤسسه طبق مقررات مالی مؤسسه اتخاذ خواهد کرد.
        9ـ 8 ـ حسابهای مؤسسه که توسط دبیرخانه مرکزی و دبیرخانههای هیأتهای مدیریت فنی نگهداری میشود، از سوی هیأت حسابرسی شامل سه نفر حسابرس حرفه‌ای و مستقل که از سوی شورای عمومی برای دورههای سه ساله از میان نامزدهای اعلام شده از طرف کشورهای عضو تعیین خواهند شد، مورد بررسی قرار میگیرد. انتخاب مجدد آنها برای دورههای بعدی از سوی شورای عمومی امکانپذیر میباشد.
        ماده 10ـ زبانهای رسمی
        10ـ1ـ زبانهای انگلیسی و روسی، زبانهای رسمی مؤسسه خواهند بود.
        10ـ2ـ رهنمودها، استانداردها، گزارشهای فنی، مکاتبات و سایر اسناد صادره از سوی مؤسسه و نیز قطعنامه‌ها و صورتجلسات شورای عمومی، هیأت اجرائی و هیأتهای مدیریت فنی به زبانهای روسی و انگلیسی با اعتبار یکسان تنظیم خواهند شد.
        10ـ3ـ زبانهای مورد استفاده در طی جلسات شورای عمومی، هیأت اجرائی و هیأتهای مدیریت فنی انگلیسی و روسی خواهد بود. کشور میزبان اجلاس مؤسسه، نهایت تلاش خود را جهت برگزاری مطلوب اجلاس و فراهم ساختن ابزارهای ترجمه در ارتباط با زبانهای رسمی به کار خواهد گرفت.
        ماده11ـ نشریات، اسناد و حقوق مالکیت معنوی
        11ـ1ـ کلیه حقوق مالکیت معنوی مؤسسه در هر زمینه به ریسکام تعلق خواهد داشت. مالکیت معنوی مزبور میتواند شامل اسناد، نرم‌افزارها و غیره باشد اما محدود به آنها نمیگردد.
        11ـ2ـ مؤسسه میتواند انواع اسناد زیر را صادر نماید:
        11ـ2ـ1ـ استانداردهای ریسکام
        11ـ2ـ2ـ گزارشها و راهنمای فنی و نیز اسناد فنی جهت مقاصد مطالعاتی
        11ـ2ـ3ـ گزارشهای مربوط به پیشرفت کارهای محوله به هیأتهای مدیریت فنی
        11ـ2ـ4ـ پروتکلها، قطعنامهها و صورتجلسات اجلاسهای شورای عمومی، هیأت اجرائی و هیأتهای مدیریت فنی، بیانیههای مالی و اقتصادی و گزارشهای خاص دیگر
        11ـ2ـ 5 ـ نشریات و اسناد مختلف مربوط به فعالیت مؤسسه و اعضای آن (گزارشهای سالیانه، اساسنامه، خبرنامه¬ها، کارنماها (کاتالوگها)، گزارشهای مربوط به اسلوبشناسی، گواهینامهها، مجوزها، رویهها، و غیره)
        11ـ3ـ هیأت اجرائی اختیارات لازم را به کشورهای عضو جهت انجام اقدامات ضروری از طرف مؤسسه نزد مراجع اداری و قضائی کشورهای عضو به‌منظور تضمین حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مؤسسه در کشورهای متبوع آنها تفویض خواهد نمود.
        11ـ4ـ انتشار و توزیع هر نوع سند، مستلزم تصویب هیأت اجرائی میباشد. هیأت اجرائی مختار است نسبت به اعطای اختیارات و مجوزهای مربوط اقدام نماید و مدیریت عمومی را درخصوص مالکیت معنوی مؤسسه به اجراء گذارد.
        11ـ 5 ـ دبیرخانه مرکزی مسؤول صدور و توزیع اسناد مورد اشاره در ماده (11ـ2) میباشد.
        11ـ6 ـ نشریات و اسناد مؤسسه باید از طریق حق نسخه‌برداری حمایت گردد و تکثیر یا توزیع آنها تنها از سوی کشورهای عضو تحت شرایط تعیین شده از طرف هیأت اجرائی امکانپذیر میباشد.
        ماده12ـ اصلاحیههای اساسنامه
        12ـ1ـ هر کشور عضو حق دارد نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به شرط برخورداری پیشنهاد مربوط از حمایت حداقل نصف بعلاوه یک اعضای مؤسسه اقدام نماید. مدیر اجرائی پیشنهادهای مربوط را به شورای عمومی ارائه خواهد داد.
        12ـ2ـ مدیر اجرائی اصلاحات پیشنهادی را طبق ماده (12ـ1) این اساسنامه دریافت خواهد کرد و آنها را به شورای عمومی ارائه و میان کشورهای عضو حداقل شصت روز قبل از اجلاس شورای عمومی توزیع خواهد نمود.
        12ـ3ـ اصلاحیهها در صورت تصویب شورای عمومی پس از طی تشریفات موضوع ماده (17) این اساسنامه لازمالاجراء خواهند شد.
        ماده13ـ آیین کار
        13ـ1ـ جزئیات مربوط به فعالیتهای مؤسسه در آیین کار مشخص میشود. آیین کار توسط شورای عمومی تصویب خواهد شد.
        13ـ2ـ آیین کار، مندرجات و حدود اساسنامه را بدون تغییر ماهیت و مفهوم مفاد آن توصیف خواهد کرد.
        ماده14ـ حل و فصل اختلافات
        14ـ1ـ مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از سوی دبیرخانه مرکزی در راستای تشریفات و قواعد اکو تهیه و از سوی شورای عمومی با در نظر گرفتن قواعد و مقررات داخلی کشورهای عضو تصویب میشود.
        14ـ2ـ در صورت اختلاف در تفسیر این اساسنامه و آیین کار مؤسسه، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت.
        ماده15ـ انحلال مؤسسه
        15 ـ1ـ پیشنهاد انحلال مؤسسه باید از حمایت حداقل سه چهارم کشورهای عضو، به صـورت مکتـوب، در اجلاس شـورای عمومی قبـل از رأیگیـری برخوردار گردد. درغیر اینصورت این پیشنهاد جهت رأیگیری از سوی شورای عمومی قابل طرح نخواهد بود.
        15 ـ2ـ در صورت انحلال مؤسسه، نحوه مدیریت وجوه و داراییهای تحت تملک آن از سوی شورای عمومی تعیین خواهد شد.
        ماده16ـ موارد پیشبینی نشده
مواردی که در این اساسنامه و آیین کار پیش بینی نشده است از سوی شورای عمومی در صورت اقتضاء بر اساس ماهیت و حوزههای مربوط به آنها حل و فصل خواهد شد.
        ماده17ـ لازم‌الاجراء شدن اساسنامه
        این اساسنامه پس از تصویب آن از سوی شورای وزیران اکو، طبق رویه¬ها و قواعد قانون اساسی متبوع کشورهای عضو تصویب خواهد شد. این اساسنامه پس از آنکه چهار کشور عضو اکو که آن را امضاء کردهاند، اسناد تصویب خود را نزد دبیرکل یا دبیرخانه اکو تودیع نمایند، لازمالاجراء خواهد شد.
        در تأیید مطالب فوق نمایندگان تامالاختیار امضاءکننده زیر، نسبت به امضاء این اساسنامه اقدام نمودهاند:
تنظیم شده در تهران به تاریخ 9 مارس 2009 میلادی (18/12/1387 هجریشمسی)
        از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
        از طرف جمهوری آذربایجان
        از طرف جمهوری اسلامی ایران
        از طرف جمهوری قزاقستان
        از طرف جمهوری قرقیزستان
        از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
        از طرف جمهوری تاجیکستان
        از طرف جمهوری ترکیه
        از طرف ترکمنستان
        از طرف جمهوری ازبکستان
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضـم به متن اساسنامه شامل مقـدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصـویب شـد و در تاریـخ 28/4/1391 به تأییـد شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب