عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آئین نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتین مصوب 1380 نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩

آئین نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتین ( مصوب هفتصد و چهلمین جلسه مورخ 22/4/80  شورای پول و اعتبار با ملحوظ داشتن آخرین اصلاحات در تاریخ ٨/٨/١٣٧٨


ماده یک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به منظور تنظیم بازار طلا ، نقره و پلاتین رأسا یا از طریق بانکهای کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور و همچنین انجام معاملات مربوط به آنها نماید .

الف  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به منظور تنظیم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سیاستهای پولی بدون اخذ مجوز ، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط رأسا نسبت به ورود وصدور طلا و نقره مبادرت نماید .

ماده دو : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به بانکهای کشور اجازه دهد که به منظور انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین نسبت به ورود خام فلزات مذکور (ساخته نشده) یا صدور مصنوعات آنها اقدام نمایند .

درصورت داشتن مجوز جهت انجام این معاملات :

الف  بانکها نمیتوانند تعهد فروش طلا ، نقره و پلاتین بیش از میزان موجودی و خرید خود نمایند .

ب  ارزش مجموع طلا ، نقره و پلاتین هر بانک نباید هیچگاه از ۱۰ % مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های آزاد بانک تجاوز نماید مگر با اجازه مخصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

ج  طلا ، نقره و پلاتین وارداتی بانکها باید بصورت شمش بوده و دارای مهر استاندارد یکی از مؤسسات بین المللی مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد .

ماده سه : بانکهای مجاز در انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین در داخل کشور باید نرخ خرید و فروش خود را در روز انجام معامله براساس دستورالعملی که بوسیله کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز ( موضوع ماده ۲ مصوبه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار) و رئیس یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهیه میشود و به تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید اعلام نمایند .

ماده چهار : ورود طلا ، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط منحصرا" بصورت شمش استاندارد بهر میزان مجاز میباشد .

تبصره- ضوابط ورود طلا ، نقره و پلاتین ( اعم از خام و مصنوع ) که توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری به کشور وارد میشود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد .

ماده پنج : بمنظور کنترل و نظارت بازار معاملات طلا ، نقره و پلاتین و همچنین اطلاع از میزان ورود طلا ، نقره و پلاتین به کشور اظهارنامههائی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار گمرک ایران قرار میگیرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامههای مذکور را در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن را مرتباَ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .

ماده شش : صدور مصنوعاتی که بنحوی طلا ، پلاتین و نقره در آن بکار رفته توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زیر و همچنین دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد مجاز میباشد .

الف  صدور طلا و پلاتین و نقره خام یا مسکوک از کشور بهر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

ب  اشخاص حقیقی و یا حقوقی صادرکننده مخیر خواهند بود در قبال صدور محصولات طلا ، نقره و پلاتین تعهدات مربوطه را با ورود شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و میزان و یا همانند سایر کالاها معادل ارزش محصولات صادراتی را با معرفی و فروش ارز به سیستم بانکی تسویه نمایند .

ج  مصنوعات طلا ، پلاتین و نقره به مصنوعاتی اطلاق میشود که در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۱۰ % و در مورد نقره حاوی حداقل ۲۵ % ارزش افزوده باشد .

د  ضوابط ورود موقت مندرج در موارد ۱۲ و ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه اجرائی آن قابل تصمیم و تسری به کالاهای موضوع این آئیننامه خواهد بود .

تبصره  درصورت ضرورت درصد ارزش افزوده مذکور در بند (ج) میتواند حسب مورد با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب رئیس کل بانک مرکزی تغییر یابد .

ماده هفت : طلا ، نقره و پلاتین حداکثر معادل ۵۰ % ارزش روز در معاملات بانکی قابل توثیق خواهد بود .

تبصره  چنانچه ارزش طلا ، نقره و پلاتین مورد وثیقه مشتریان به میزان ۲۰ % تغییر یابد درصورت کاهش ارزش رهنیه مربوط به همان نسبت ارزیابی مجدد و تعدیل خواهد شد .

ماده هشت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند رأسا یا از طریق بانکهای کشور در مقابل دریافت طلا ، نقره و پلاتین خام به منظور نگهداری مبادرت به صدور قبوض سپرده نماید .

ماده نه : در مورد ورود و صدور فلزات و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها که به موجب قانون مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر یا موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می گردد موضوع در کمیسیون مذکور در ماده ۳ این آئیننامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ماده ده : مصنوعات دستی که در آن آب طلا و نقره خام بکار رفته باشد با توجه به قلت فلز گرانبهای آن از شمول ضوابط این آئیننامه مستثنی بوده و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه های اجرائی مربوط بعمل خواهد آمد . منبع سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

مقررات مربوط به ورود زیورآلات طلای همراه مسافر ، خروج زیورآلات شخصی و خروج مصنوعات وظروف نقره

 ورود زیورآلات طلای همراه مسافر از قبیل گردنبد ، دستبند ، گوشواره ، انگشتری ، النگو ، ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی بصورت واحد ) از هرکدام یک عدد و درمورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک جمهوری اسلامی ایران میباشد.

 خروج زیورآلات شخصی، همراه مسافر حداکثر تا میزان یکصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا ،مجاز خواهد بود . چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس ، زمرد و برلیان باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنها از اجزاء قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز نماید .

 خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم مجاز میباشد مشروط بر اینکه اشیاء مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد .منبع سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یادداشت نگارنده: البته در بخش "ورود زیورآلات طلای همراه مسافر" ؛

1) نوع بانک از حیث مرکزی یا عامل را نمی دانیم از قلم جا مانده! یا اصلاَ مهم نبوده؟!

2) وز ن متعارف دستبند و النگو  هم از جستجو در ویترینهای بازار بدست می اید که بین نیم گرم تا 40گرم درنوسان است!

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب