دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
آئین نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتین مصوب 1380 نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩

آئین نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتین ( مصوب هفتصد و چهلمین جلسه مورخ 22/4/80  شورای پول و اعتبار با ملحوظ داشتن آخرین اصلاحات در تاریخ ٨/٨/١٣٧٨


ماده یک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به منظور تنظیم بازار طلا ، نقره و پلاتین رأسا یا از طریق بانکهای کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور و همچنین انجام معاملات مربوط به آنها نماید .

الف  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به منظور تنظیم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سیاستهای پولی بدون اخذ مجوز ، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط رأسا نسبت به ورود وصدور طلا و نقره مبادرت نماید .

ماده دو : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند به بانکهای کشور اجازه دهد که به منظور انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین نسبت به ورود خام فلزات مذکور (ساخته نشده) یا صدور مصنوعات آنها اقدام نمایند .

درصورت داشتن مجوز جهت انجام این معاملات :

الف  بانکها نمیتوانند تعهد فروش طلا ، نقره و پلاتین بیش از میزان موجودی و خرید خود نمایند .

ب  ارزش مجموع طلا ، نقره و پلاتین هر بانک نباید هیچگاه از ۱۰ % مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته های آزاد بانک تجاوز نماید مگر با اجازه مخصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

ج  طلا ، نقره و پلاتین وارداتی بانکها باید بصورت شمش بوده و دارای مهر استاندارد یکی از مؤسسات بین المللی مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد .

ماده سه : بانکهای مجاز در انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتین در داخل کشور باید نرخ خرید و فروش خود را در روز انجام معامله براساس دستورالعملی که بوسیله کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز ( موضوع ماده ۲ مصوبه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار) و رئیس یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهیه میشود و به تأیید رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید اعلام نمایند .

ماده چهار : ورود طلا ، پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط منحصرا" بصورت شمش استاندارد بهر میزان مجاز میباشد .

تبصره- ضوابط ورود طلا ، نقره و پلاتین ( اعم از خام و مصنوع ) که توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری به کشور وارد میشود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد .

ماده پنج : بمنظور کنترل و نظارت بازار معاملات طلا ، نقره و پلاتین و همچنین اطلاع از میزان ورود طلا ، نقره و پلاتین به کشور اظهارنامههائی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار گمرک ایران قرار میگیرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامههای مذکور را در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن را مرتباَ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .

ماده شش : صدور مصنوعاتی که بنحوی طلا ، پلاتین و نقره در آن بکار رفته توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زیر و همچنین دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد مجاز میباشد .

الف  صدور طلا و پلاتین و نقره خام یا مسکوک از کشور بهر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

ب  اشخاص حقیقی و یا حقوقی صادرکننده مخیر خواهند بود در قبال صدور محصولات طلا ، نقره و پلاتین تعهدات مربوطه را با ورود شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و میزان و یا همانند سایر کالاها معادل ارزش محصولات صادراتی را با معرفی و فروش ارز به سیستم بانکی تسویه نمایند .

ج  مصنوعات طلا ، پلاتین و نقره به مصنوعاتی اطلاق میشود که در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۱۰ % و در مورد نقره حاوی حداقل ۲۵ % ارزش افزوده باشد .

د  ضوابط ورود موقت مندرج در موارد ۱۲ و ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه اجرائی آن قابل تصمیم و تسری به کالاهای موضوع این آئیننامه خواهد بود .

تبصره  درصورت ضرورت درصد ارزش افزوده مذکور در بند (ج) میتواند حسب مورد با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب رئیس کل بانک مرکزی تغییر یابد .

ماده هفت : طلا ، نقره و پلاتین حداکثر معادل ۵۰ % ارزش روز در معاملات بانکی قابل توثیق خواهد بود .

تبصره  چنانچه ارزش طلا ، نقره و پلاتین مورد وثیقه مشتریان به میزان ۲۰ % تغییر یابد درصورت کاهش ارزش رهنیه مربوط به همان نسبت ارزیابی مجدد و تعدیل خواهد شد .

ماده هشت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند رأسا یا از طریق بانکهای کشور در مقابل دریافت طلا ، نقره و پلاتین خام به منظور نگهداری مبادرت به صدور قبوض سپرده نماید .

ماده نه : در مورد ورود و صدور فلزات و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها که به موجب قانون مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر یا موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می گردد موضوع در کمیسیون مذکور در ماده ۳ این آئیننامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد .

ماده ده : مصنوعات دستی که در آن آب طلا و نقره خام بکار رفته باشد با توجه به قلت فلز گرانبهای آن از شمول ضوابط این آئیننامه مستثنی بوده و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آئیننامه های اجرائی مربوط بعمل خواهد آمد . منبع سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

مقررات مربوط به ورود زیورآلات طلای همراه مسافر ، خروج زیورآلات شخصی و خروج مصنوعات وظروف نقره

 ورود زیورآلات طلای همراه مسافر از قبیل گردنبد ، دستبند ، گوشواره ، انگشتری ، النگو ، ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی بصورت واحد ) از هرکدام یک عدد و درمورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک جمهوری اسلامی ایران میباشد.

 خروج زیورآلات شخصی، همراه مسافر حداکثر تا میزان یکصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا ،مجاز خواهد بود . چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس ، زمرد و برلیان باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنها از اجزاء قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز نماید .

 خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم مجاز میباشد مشروط بر اینکه اشیاء مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد .منبع سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یادداشت نگارنده: البته در بخش "ورود زیورآلات طلای همراه مسافر" ؛

1) نوع بانک از حیث مرکزی یا عامل را نمی دانیم از قلم جا مانده! یا اصلاَ مهم نبوده؟!

2) وز ن متعارف دستبند و النگو  هم از جستجو در ویترینهای بازار بدست می اید که بین نیم گرم تا 40گرم درنوسان است!

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا