دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
تصویب‌نامه در خصوص تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات ما نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩

تصویب‌نامه در خصوص تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1388 با سوابق

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 112829/1 مورخ 21/9/1388 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1388ـ تصویب نمود:

        1ـ اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
       الف: پایگاه: پایگاه اطلاعات جمعیت کشور.
       ب: قلم اطلاع: یک قلم اطلاع به تنهایی مشخص‌کننده قسمتی از مجموعه اطلاعات هویتی و شناسایی فرد می‌باشد و به دو شکل مشخص زیر تعریف می‌شود:
       1ـ به شکل « کلمه» که دارای معنی و مفهوم است (تشکیل‌شده از چند حرف و به هر تعداد که باشد) مانند یزد، محمد، اسماعیلی.
       2ـ به شکل « رقم» (مجموعه‌ای از چند عدد و به هر تعداد که باشد) مانند شماره شناسنامه و شماره ملی.
       ج: اطلاعات فردی: یک یا چند قلم اطلاع که مربوط به هویت، شناسایی و یا فرد باشد.
       د: اطلاعات جمعی: اطلاعاتی که در خصوص مشخصات افراد و بنا به درخواست به صورت جمعی تهیه و ارایه می‌گردد.
       هـ : اطلاعات خانوادگی: اطلاعاتی که با درخواست متقاضیان مانند مشخصات عایله تحت تکفل، گواهی تک فرزندی و به شکل « برگ گواهی» تهیه و از طریق پایگاه صادر می‌شوند.
       و: عکس: تصویر اشخاص موجود در پایگاه که با درخواست دستگاهها به صورت چاپ روی کاغذ یا در محیط دیجیتالی تهیه و ارایه می‌شود.
       ز: گواهی: مستندی که حسب درخواست دستگاه متقاضی یا فردی ذی‌نفع وفق مقررات از پایگاه استخراج و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
       2ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) مجاز است در ازای ارایه خدمات رایانه‌ای پایگاه مبالغی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید:
       الف: اطلاعات جمعی: به ازای هر قلم اطلاع (80) ریال.
       ب: اطلاعات فردی و خانوادگی: به ازای هر برگ گواهی (10000) ریال.
       تبصره ـ مبالغ مندرج در بندهای « الف» و « ب» برای گزارش‌های از پیش‌ساخته‌شده می‌باشد و برای گزارش‌های جدید که در سیستم تعبیه نشده است، هزینه تهیه آن به مبلغ فوق اضافه می‌شود.
       ج: عکس: به ازای هر مورد (2000) ریال.
       د: در صورتی که اطلاعات ارایه‌شده به صورت دسته‌ای باشد متقاضیان حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد (25%) از تخفیف برخوردار خواهندشد.
       3ـ این تصویب‌نامه سه ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.

منبع روزنامه رسمی سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲  

 

ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80

 سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان‌دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

1 - تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (000  50) ریال.

2 - تغییر سن یکصد هزار (000  100) ریال.

3 - حل اختلاف سند سجل بیست هزار (000  20) ریال.

4 - الصاق عکس پنج هزار (000  5) ریال.

5 - صدور گواهی تجرد ده هزار (000  10) ریال.

6 - صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (000 50) ریال. ( در سال 88 بشرح قانون ذیل الذکر اصلاح شد)

7 - صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (000  100) ریال. ( در سال 88 بشرح قانون ذیل الذکر اصلاح شد)

8 - صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (500 2) ریال. ( در سال 88 بشرح قانون ذیل الذکر اصلاح شد)

9 - صدور شناسنامه ده هزار (000  10) ریال.

قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 (مصوب سال 88)

       ماده واحده ـ بندهای (6)، (7) و (8) ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح ذیل اصلاح و چهار بند و دو تبصره به آن الحاق می‌گردد:
        الف ـ بندهای اصلاحی:
       6 ـ صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار (100،000) ریال.
       7ـ صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار (200،000) ریال.
       8 ـ صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (2،500) ریال.
       ب ـ بندهای الحاقی:
       10ـ صدور شناسنامه رایانه‌ای بیست هزار (20،000) ریال.
       11ـ صدور گواهی فوت ده هزار (10،000) ریال.
       12ـ صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار (10،000) ریال.
       13ـ صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار (50،000) ریال.
       ج ـ تبصره‌های الحاقی:
      
تبصره1ـ در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذی‌صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهدشد.
      
تبصره2ـ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. :
منبع روزنامه رسمی سه شنبه - سى ام تیر ماه ۱۳۸۸ - شماره ۱۸۷۵۲

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا