عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩

هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دوازدهمین جلسه هیأت امناء مورخ 18/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 253/52/7961 مورخ 8/7/1388 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با استناد به تبصره (2) ماده (3) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی را به شرح ذیل تصویب نمود:


       ماده 1ـ تعاریف
       قانون: منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب29/4/1382 است.
       هیأت امناء : هیأت امنای موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است.
       مؤسسه: مـؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضـوع ماده (2) قانون است.
       به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی است که رقم گیاهی را برای اولین بار « اصلاح» و یا «کشف و سپس بهبود بخشیده» باشد.
       صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس ماده (5) قانون، امتیاز بهره‌برداری از رقم ثبت شده را دریافت نموده باشد.
       رقم: گروهی از گیاهان هستند که در پائین‌ترین رده شناخته شده گیاه‌شناسی بوده و ضمن یکنواختی و پایداری صفات از گروه‌های مشابه متمایز هستند.
       رقم مورد حمایت: رقمی است که براساس ماده (3) قانون و مقررات این آیین‌نامه به ثبت رسیده باشد.
       مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و سایر اندام‌های گیاهی تکثیرشونده می‌باشد.
       اظهارنامه: درخواست ثبت رقم جدید گیاهی است که به مؤسسه ارائه می‌گردد. تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب می‌شود.
       ماده2ـ ثبت رقم
       رقمی می‌تواند ثبت شود که براساس ماده (3) قانون دارای ویژگی‌های ذیل باشد:
       1ـ جدید بودن رقم: رقمی جدید است که تا تاریخ اظهارنامه ثبت، محصول و یا مواد قابل تکثیر آن با موافقت به نژادگر با اهداف تجاری عرضه نشده و یا قراردادی به این منظور منعقد نشده باشد و دارای شرایط ذیل باشد:
       الف ـ بیش از یک سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت در داخل کشور به صورت تجارتی عرضه نشده باشد.
       ب ـ بیش از 4 سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت در خارج از کشور به صورت تجارتی عرضه نشده باشد. این زمان در مورد درختان مثمر و غیرمثمر بیش از 6 سال قبل از تاریخ اظهارنامه ثبت می‌باشد.
       تبصره ـ چنانچه عرضه رقم جدید با شرایط ذیل صورت گرفته باشد جدید بودن رقم مخدوش نخواهد شد:
       الف ـ بدون کسب اجازه از به‌نژادگر،
       ب ـ تکثیر هسته اولیه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اجازه کتبی به نژادگر جهت ارزیابی رقم در مزرعه، گلخانه و یا آزمایشگاه، 
       ج ـ انجام فعالیت‌های ترویجی، تبلیغاتی و تکثیر مقدماتی رقم،
       2ـ تمایز: رقم جدید باید در تاریخ اظهارنامه ثبت در یک یا چند صفت مشخص فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و سایر صفات کمی و کیفی قابل تشخیص، از ارقام شناخته شده موجود متمایز باشد.
       3ـ یکنواختی: در شرایط بروز صفات متمایزکننده، رقم جدید باید از یکنواختی لازم برخودار باشد.
       4ـ پایداری: رقمی پایدار محسوب می‌شود که صفات متمایزکننده آن پس از یک یا چند مرحله از تکثیر، یکنواختی آن رقم تغییر نکند.
       ماده3ـ نا‌مگذاری رقم جدید
       متقاضی ثبت رقم جدید باید در اظهارنامه ثبت رقم، برای آن نامی پیشنهاد نماید. مؤسسه نام پیشنهادی را در صورت احراز شرایط ذیل خواهد پذیرفت:
       1ـ نام پیشنهادی باید به نحوی باشد که امکان شناسایی رقم را فراهم آورد؛
       2ـ نام پیشنهادی نباید منحصراً مرکب از اعداد باشد؛
       3ـ نام نباید به نحوی انتخاب شود که در اثر مشابهت با نام‌های ارقام دیگری از همان‌گونه یا گونه‌های خویشاوند که قبلاً ثبت یا معرفی شده‌اند، ایجاد اشتباه نماید؛
       4ـ نام نباید منجر به گمراهی یا بروز اشتباه در ویژگی‌ها، اعتبار یا شناسایی رقم و یا شناسایی به‌نژادگر گردد؛
       5 ـ نام نباید موجب تضییع حقوق مقدم سایر اشخاص بر ارقام دیگر گردد؛
       6 ـ نام نباید مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
       تبصره1ـ ارقام جدید مربوط به مؤسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قبل از انجام آزمون‌های مؤسسه، توسط کمیته انتخاب و نام‌گذاری رقم سازمان انتخاب و نام‌گذاری می‌شوند. مؤسسات تحقیقاتی مذکور باید در زمان درخواست ثبت ارقام جدید، نام تأییدشده کمیته انتخاب و نام‌گذاری رقم سازمان را در اظهارنامه ثبت رقم درج نمایند.
       تبصره2ـ درصورت که نام پیشنهادی، مورد پذیرش مؤسسه قرار نگرفت متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام کتبی مؤسسه، نام دیگری را پیشنهاد نماید. درصورتی که روز آخر فرصت یادشده مصادف با تعطیلی رسمی باشد؛ نخستین روز کاری بعد از تعطیلی، آخرین فرصت خواهد بود.
       تبصره3ـ استفاده از ارقام ثبت‌شده باید منحصراً با نام ثبت‌شده صورت پذیرد. استفاده از نام رقم مورد حمایت برای همه کسانی که از آن بهره‌برداری می‌نمایند، الزامی است ولو اینکه دوره حمایت از آن رقم به پایان رسیده باشد.
       ماده4ـ رقم ثبت‌شده را می‌توان با نام و یا علامت تجاری مشابه با نامِ رقم ثبت‌شده عرضه نمود مشروط به آنکه مجوزرهای لازم از صاحب امتیاز اخذ شود.
       ماده5 ـ فرایند درخواست ثبت
       1ـ فرآینـد ثبت ارقام جدید گیاهی از تاریخ ارائه اظهـارنامه ثبت رقم به مؤسسه آغاز می‌شود.
       2ـ اظهارنامه ثبت رقم باید به زبان فارسی تکمیل‌شده و حاوی اطلاعات ذیل باشد:
       الف ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت متقاضی ثبت و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران؛
       ب ـ نام، مشخصات شناسنامه‌ای، نشانی و کدپستی، شغل و تابعیت قائم مقام قانونی متقاضی ثبت و اقامتگاه وی در جمهوری اسلامی ایران، درصورتی که ارائه اظهارنامه توسط قائم مقام قانونی صورت پذیرفته باشد؛
       ج ـ نام جنس و گونه؛ 
       د ـ نام پیشنهادی رقم؛
       هـ ـ توصیف فنی رقم؛
       و ـ توصیف رسمی رقم (شامل مشخصات متمایزکننده رقم).
       3ـ متقاضی باید همزمان با تسلیم اظهارنامه ثبت رقم، مدارک و مواد ژنتیکی موردنیاز را جهت بررسی‌های فنی به مؤسسه تحویل نماید.
       4ـ اظهارنامه ثبت هر رقم باید بطور جداگانه تکمیل شود.
       5 ـ پذیرش اظهارنامه ثبت رقم پس از وصول رسید پرداخت هزینه‌های ثبت صورت خواهد پذیرفت.
       6 ـ مؤسسه هزینه‌های ثبت رقم را براساس تعرفه‌های تعیین شده توسط هیأت امناء اخذ می‌نماید. دستورالعمل تعرفه‌های تعیین شده، توسط مؤسسه به عموم اعلام می‌شود.
       7ـ اگر دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی بطور مشترک درخواست ثبت یک رقم را بنمایند، باید درصد سهم هر یک از آن‌ها در اظهارنامه ثبت رقم بطور مشخص تعیین شده باشد.
       8 ـ درخواست متقاضی به هزینه وی در روزنامه رسمی و نشریه مؤسسه آگهی خواهد شد.
       9ـ هرگونه اعتراضی نسبت به اظهارنامه ثبت رقم، ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی موضوع بند (8) قابل بررسی می‌باشد.
       10ـ اشخاص معترض باید اطلاعات، مدارک و مواد ژنتیکی را جهت بررسی‌های فنی ظرف مهلت مقرر در بند (9) به مؤسسه تحویل نمایند.
       11ـ اگر اظهارنامه‌های مشابه از اشخاص مختلف برای ثبت به مؤسسه ارائه شود، اولویت ثبت با اظهارنامه‌ای است که زودتر به مؤسسه واصل شده باشد.
       12ـ درصورتی که متقاضی ثبت رقم، قبلاً در یکی از کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران توافقنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی ارقام جدید گیاهی منعقد نموده‌اند درخواست ثبت رقم یادشده را نموده باشد، دارای حق‌تقدم خواهد بود مشروط به آنکه از تاریخ درخواست مذکور بیش از 12 ماه نگذشته باشد.
       ماده6 ـ بررسی فنی رقم
       1ـ مؤسسه صحت اطلاعات ارائه‌شده در اظهارنامه ثبت رقم را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهد:
       الف ـ دارا بودن شرایط مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه؛
       ب ـ تائید خصوصیات ویژه رقم مورد ادعای متقاضی؛
       تبصره ـ مؤسسه موظف است دستورالعمل‌های اجرایی آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام گونه‌های مختلف را تهیه و منتشر نماید.
       2ـ مؤسسه می‌تواند درصورت لزوم بررسی‌های فنی مندرج در بندهای (2) ، (3) و (4) ماده (2) و بند (1) ماده (6) این آیین‌نامه را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
       3ـ متقاضی ثبت رقم موظف است مواد گیاهی، اطلاعات و مدارک تکمیلی را که ممکن است برای انجام بررسی‌های فنی ثبت رقم لازم باشد به مؤسسه ارائه نماید.
       4ـ درصورتی که متقاضی ثبت رقم ظرف مدت یک ماه اطلاعات، مدارک و مواد گیاهی موضوع بند (3) را به مؤسسه ارائه ننماید، اظهارنامه ثبت رقم رد خواهد شد. مگر اینکه متقاضی دلایل موجهی را در این خصوص ارائه نماید.
       تبصره ـ مؤسسه می‌تواند درصورت لزوم در هر مرحله از بررسی فنی رقم، با تشکیل کارگروه‌های فنی متشکل از متخصصین امر از نظرات مشورتی آن‌ها استفاده نماید.
       5 ـ قبول یا رد اظهارنامه براساس اطلات منتج در هر مرحله از بررسی‌های فنی برعهده کمیته فنی ثبت رقم می‌باشد. این کمیته متشکل است از معاون شناسایی و ثبت ارقام مؤسسه و 4 نفر متخصص صاحب نظر که برحسب نوع محصول توسط رییس مؤسسه برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. کمیته می‌تواند درصورت نیاز از سایر متخصصین واجد شرایط دعوت به عمل آورد. انتخاب مجدد اعضاء کمیته بلامانع می‌باشد.
       6 ـ کمیته فنی ثبت رقم مجاز است برای احراز شرایط ثبت رقم، اطلاعات به دست آمده از روش‌های مختلف « آزمون مستقیم»، « مشاهده در محل» و « بررسی اطلاعات و اسناد موجود مربوط به کشورهایی که عضو کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی بوده و با ج.ا. ایران توافقنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی دارند» را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.
       ماده7ـ ثبت رقم و اعطای حقوق به‌نژادگر
       1ـ مؤسسه درصورت احراز شرایط مندرج در مواد (2) ، (5) و (6) این آیین‌نامه نسبت به ثبت رقم اقدام نموده و امتیاز حقوق به‌نژادگر را اعطاء می‌نماید.
       2ـ مؤسسه باید نتیجه تأیید یا عدم تأیید ثبت رقم و اعطاء امتیاز حقوق به‌نژادگر را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل بررسی فنی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه به متقاضی اعلام نماید.
       ماده8 ـ انتقال حقوق به‌نژادگر
       1ـ امتـیاز حقوق به‌نژادگر ناشـی از ثبت رقم هـمانند سایر امـوال و دارایی‌ها، قابل انتقال است.
       2ـ هرگونه انتقال حقوق به‌نژادگر باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و کتباً به مؤسسه اطلاع داده شود.
       ماده9ـ شرایط اعطای حقوق به‌نژادگر
       1ـ امتیاز حقوق به‌نژادگر به وی یا قائم مقام قانونی او تعلق می‌گیرد.
       2ـ اگر دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌ صورت مشترک رقمی را به ثبت رسانده باشند، امتیاز حقوق به‌نژادگر براساس بند(7) ماده(5) این آیین‌نامه بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.
       3ـ چنانچه « اصلاح» و یا « کشف توام با بهبود» رقم گیاهی درنتیجه مأموریت یا پیمان استخدامی باشد حقوق به‌نژادگر متعلق به کارفرما خواهد بود؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد استخدام شرط شده باشد.
       ماده10ـ حمایت از رقم
       1ـ با توجه به بندهای (3) و (4) این ماده، انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با رقم مورد حمایت به عنوان مواد قابل تکثیر منوط به اخذ مجوز کتبی از دارنده امتیاز حقوق به‌نژادگر می‌باشد:
       الف ـ تولید یا تکثیر،
       ب ـ آماده‌سازی به منظور تکثیر،
       ج ـ عرضه به منظور استفاده تجاری،
       د ـ صادرات مواد قابل تکثیر،
       هـ ـ واردات مواد قابل تکثیر،
       و ـ انبار کردن و ذخیره‌سازی مواد قابل تکثیر به منظور انجام یکی از موارد (الف) تا (هـ) این بند،
       2ـ مجوز صادره توسط صاحب امتیاز ممکن است منوط به شرایط و محدودیت‌هایی باشد. در صـورت عدم اخذ مجـوز از صاحب امتیـازِ حقوق به‌نژادگر، بهره‌برداری از محصولی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاه یا مواد برداشت‌شده به دست آید، غیرمجاز می‌باشد.
       3ـ شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده به موارد زیر نیز تعمیم می‌یابد:
       الف ـ ارقامی که اساساً از یک رقم مورد حمایت به دست آمده باشند که خود از رقم دیگری مشتق نشده باشد.
       ب ـ ارقـامی که براسـاس بند (2) ماده (2) به طور واضح از رقـم مورد حمایت متمایز نباشند.
       ج ـ ارقامی که تولیدشان مستلزم استفاده مکرر از رقم مورد حمایت باشد.
       تبصره ـ رقمی مشتق شده از رقم دیگر قلمداد می‌گردد که:
       اولاً ـ از رقم اولیه یا رقم دیگری که خود از یک رقم اولیه مشتق شده به دست آید، به طوری که ویژگی‌های اصلی ناشی از ژنوتیپ رقم اولیه حفظ شود؛
       ثانیاً ـ به وضوح از رقم اولیه قابل تشخیص باشد؛
       ثالثاً ـ ویژگی‌های اصلی آن به جز تفاوت‌های ناشی از فرآیند اشتقاق، از نظر تظاهـر صفات اصلی که مختص ژنوتیپ و یا ترکیب ژنوتیـپ‌ها است، شبـیه رقم اولیه باشد.
       4ـ دوره حمایت از حقوق به‌نژادگر به مدت مقرر در ماده (5) قانون خواهد بود.
       5 ـ معافیت از حقوق به‌نژادگر:
موارد زیر درخصوص استفاده از رقم مورد حمایت مشمول حقوق به‌نـژادگر نمی‌شود:
       الف ـ استفاده از رقم مورد حمایت برای اهداف غیرتجاری؛
       ب ـ استفاده برای تحقیقات به‌نژادی ارقام جدید؛
       ج ـ بذر خودمصرفی کشاورزان خرده‌پا از رقم مورد حمایت؛
       تبصره ـ شمول کشاورزان خرده‌پا حسب نوع محصول، نوع کشت و منطقه جغرافیایی توسط مؤسسه تعیین خواهد شد.
       6 ـ استیفای حقوق به‌نژادگر: حقوق به‌نژادگر شامل « موادِ گیاهی رقم مورد حمایت» ، « موادِ حاصل از هرگونه فرآیند بر مواد برداشت‌شده از رقم مورد حمایت» و « هر نوع ماده استخراج شده از مواد مذکور» نمی‌شود، مشروط به آنکه رقم مورد حمایت توسط صاحب امتیاز یا با مجوز او فروخته شده یا به بازار عرضه شده باشد.
       7ـ پایش رقم مورد حمایت:
       الف ـ مؤسسه مجاز است درصورت درخواست صاحب امتیاز حقوق به‌نژادگر، تولید و تکثیر بذر یا نهال رقم مورد حمایت را در کشور به موجب قراردادی پایش نماید.
       ب ـ دارنده صاحب امتیاز حقوق به‌نژادگر در طی دوره‌ای که حقوق مذکور معتبر است، ملزم خواهد بود که در صورت درخواست مؤسسه، نمونه‌های قابل قبولی از مواد گیاهی قابل تکثیر رقم مورد حمایت را ارائه دهد تا با ویژگی‌های رقم ثبت شده مطابقت داده شود.
       ج ـ صاحـب امتیاز حـقوق به‌نـژادگر در طـی دوره‌ای که امتـیاز حقـوق وی معتبر است، ملزم خواهد بود که درصورت لزوم، اطلاعات و مدارک لازم جهت حصول اطمینان از انجام صحیح وظایف قانونی مرتبط با رقم مورد حمایت را در اختیار مؤسسه قرار دهد.
       ماده11ـ اطلاع‌رسانی
       1ـ اطلاعات موضوع بند (2) ماده (5) این آیین‌نامه در مؤسسه نگهداری می‌شود.
       2ـ هر شخصی که به موجب قانون ذی‌نفع باشد می‌تواند به مدارک و اطلاعات ذیل دسترسی یابد.
       الف ـ مدارک مربوط به درخواست‌های موضوع این آیین‌نامه؛
       ب ـ مدارک مربوط به اعطای امتیاز حقوق به‌نژادگر؛
       ج ـ مدارک مربوط به بررسی‌های مزرعه‌ای، آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در ارتباط با رقم مورد نظر؛
       3ـ مؤسسه ملزم است کلیه مدارک مربوط به ثبت رقم را به مدت 10 سال بعد از انصراف یا رد اظهارنامه یا انقضاء یا لغو امتیاز حقوق به‌نژادگر حفظ نماید.
       ماده12ـ چاپ و انتشارات
       موارد ذیل به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی و نشریه مؤسسه منتشر خواهد شد:
       الف ـ درخواست ثبت رقم، 
       ب ـ انصراف از اظهارنامه ثبت رقم،
       ج ـ رد اظهارنامه ثبت رقم،
       د ـ اعطای امتیاز حقوق به‌نژادگر،
       هـ ـ واگذاری امتیاز و مجوزهای مربوط به امتیاز حقوق به‌نژادگر،
       و ـ تغییر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت رقم و دارندگان امتیاز حقوق به‌نژادگر،
       ز ـ لغو امتیاز حقوق به‌نژادگر،
       ح ـ هرگونه اعلامیه دیگری در ارتباط با ثبت ارقام که به تشخیص مؤسسه چاپ آن ضروری باشد.
       ماده13ـ فسخ حقوق به‌نژادگر      
در شرایط ذیل حقوق به‌نژادگر فسخ می‌شود:
       1ـ چنانچه رقم مورد حمایت شرایط مندرج در بندهای (3) و (4) ماده (2) این آیین‌نامه را از دست داده باشد.
       2ـ در صورتی که از صاحب امتیازِ حقوق به‌نژادگر، انجام یکی از موارد ذیل درخواست شود و وی ظرف مدت شش ماه:
       الف ـ اطلاعات، اسناد و مواد گیاهی را که برای تداوم حمایت از رقم مورد نظر لازم است، ارائه ندهد؛
       ب ـ وجوه سالانه مربوط به حمایت از رقم را پرداخت نکند؛
       ج ـ نام مناسب به عنوان نام جایگزین رقم مورد حمایت پیشنهاد ننماید.
       ماده14ـ ابطال حقوق به‌نژادگر 
       در موارد ذیل حقوق به‌نژادگر ابطال می‌گردد:
       1ـ رقم در زمان اعطای امتیاز حقوق به‌نژادگر فاقد شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) ماده (2) این آیین‌نامه بوده باشد.
       2ـ امتیاز حقوق به‌نژادگر به اشتباه به شخصی اعطاء شده باشد که ذی‌حق آن نبوده است.
       ماده 15ـ تعرفه‌های مربوط به ثبت ارقام جدید گیاهی و حمایت از حقوق به‌نژادگر و نحوه پرداخت آن‌ها براساس دستورالعمل‌های جداگانه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مؤسسه به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
       ماده16ـ این آیین‌نامه در 16 ماده در تاریخ18/7/1388 به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است.
/منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه - بیست و هشتم دى ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۱۹۲

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب