عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱

  


   

شماره: 42956/ت 28493 ه                    تاریخ: 1382/08/11

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/08/04 بنا به پیشنهاد شماره 101/53212 مورخ 1382/03/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود :

آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

ماده 1- مقررات این آیین نامه در اجرای قانون آیین نامه معاملات دولتی و در مورد پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره ، مدیریت طرح ، امور تحقیقاتی ، امور پیمانکاری ، ساخت تجهیزات و نصب ، خرید ماشین آلات ، تجهیزات ، کالا ، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی با بصورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد.

ماده 2- انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است :

الف- تضمین شرکت در مناقصه(وجه التزام)

ب- تضمین انجام تعهدات

ج- تضمین پیش پرداخت

د-تضمین حسن انجام کار

ماده 3- انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است :

الف- ضمانت نامه بانکی

ب- ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند .

ج- وجه نقد

د- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت

ه- سایر ضمانت نامه ها شامل :

  1. وثیقه ملکی معادل نود درصد ( 90% ) ارزش کارشناسی رسمی آن
  2. انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376)
  3. سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد ( 70% ) ارزش روز آن .
  4. مطالبات تایید شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط .

ماده 4- در قراردادهای خدمات مشاوره ، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می شود :

الف – تضمین پیش پرداخت : مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و خدمات تحقیقاتی ، معادل بیست درصد ( 20% ) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط ( مبلغ برآورد حق الزحمه ) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد ( 10% ) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود.

ب- تضمین حسن انجام کار : بایت تضمین حسن انجام کار ، معادل ده درصد ( 10% ) از هر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود . مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی ، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی بازگردانده می شود .

تبصره – تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع " الف " ، " ب " ، " د" و " ه " مندرج در ماده (3) می باشد .

ماده 5- در قراردادهای پیمانکاری ، ساخت تجهیزات و نصب ، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه ، تضمین انجام تعهدات ، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد که به شرح زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می شود .

الف –تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول زیر تعیین می شود :

برآورد هزینه اجرای کار به میلیون ریال

تا 100

مازاد بر 100 تا 1000

مازاد بر 1000 تا 1،000،000

مازاد بر 1،000،000

درصد

5

0.5

0.3

0.2

تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین های نوع " الف " ، " ب " ، " ج" و " ه -2" مندرج در ماده ( 3) می باشد .

ب- تضمین انجام تعهدات : مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد ( 5% ) مبلغ اولیه پیمان ( مبلغ پیشنهادی پیمانکار ) است.

تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر است :

 

مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال

تا 30

مازاد بر 30 تا 70

مازاد بر 70

درصد

5

5

5

2.5

2.5

1.5

3.5

نوع ضمانتنامه(به شرح مندرج در ماده 3)

"الف"،"ب"،"ج" و "ه"

"الف"،ب"،"ج" و "ه"

"الف"،ب"،"ج"،"د" و "ه"

"الف"،ب"،"ج" و "ه"

"الف"،ب"،"ج"،"د" و "ه"

ج- تضمین پیش پرداخت

1-پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب : مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد( 20% ) مبلغ اولیه پیمان است .

مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود :

قسط اول معادل هشت درصد ( 8% )پس از تحویل کارگاه ، قسط دوم معادل شش و نیم درصد ( 6.5% ) پس از تجهیزکارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم ( 5.5% ) پس از انجام سی درصد ( 30% ) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار .

پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت ، معادل چهارده و نیم درصد ( 14.5 % ) از مبلغ ناخالص تمام وضعیت های موقت ( به استثنای تعدیل ، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه ) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد ( 8% ) علاوه بر چهارده و نیم درصد (14.5 % ) یاد شده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود .

در صورت ضرورت تأدیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش پرداخت بخشهای مختلف کار ، اقساط پیش پرداخت و نحوه واریز آنها باید در شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود .

2- پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات : مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد ( 25% ) مبلغ اولیه قرارداد است .

اقساط پیش پرداخت باتوجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیز اقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود .

تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل تضمین های نوع " الف " ، " ب " ، و " ه " مندرج در ماده (3) می باشد .

تبصره – دستگاههای اجرایی می توانند به جای تضمین های تأدیه پیش پرداخت ، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند و به شرط آنکه مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز نموده و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیزکارگاه ، تکمیل ماشین آلات و خرید مصالح برسانند . پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه واریز پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی ندارد .

د- تضمین حسن انجام کار ، بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد ( 10% ) از هر پرداخت ( صورت وضعیت موقت ، تعدیل ، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه ) کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود . هشتاد درصد ( 80% ) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین های نوع " الف " ، " ب " و " ه " مندرج در ماده ( 3) به پیمانکار بازگردانده می شود .

ماده 6- در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره ، مدیریت طرح ، ساخت تجهیزات ، پیمانکاری و نصب است ، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه ، تضمین انجام تعهدات ، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد مبلغ و شرایط تضمین های این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین شده برای قراردادهای پیمانکاری و نصب ( درج شده در ماده 5 ) می باشد . مبلغ و شرایط پیش پرداخت این قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه اجرا ( پیمانکاری و نصب ) به تناسب ، طبق ماده ( 5) تعیین می شود .

ماده 7- در قراردادهای خرید ماشین آلات ، تجهیزات ، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل ، ضمانت های معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه ، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت می باشد . میزان تضمین شرکت در مناقصه خرید و قراردادهای حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصیات معامله و به تشخیص دستگاه مناقصه گزار حداکثر تا میزان درصد مبلغ برآوردی معامله تعیین میگردد که از انواع " الف " ، " ب " ، " ج " و "ه-2" مندرج در ماده (3) می باشد .

تضمین انجام تعهدات ، معادل ده درصد ( 10% ) مبلغ اولیه پیمان ( مبلغ پیشنهادی فروشنده ) است که بر حسب درصدهای جدول بند " ب " ماده ( 5 ) تعیین می گردد و باید قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارایه شود .

میزان پیش پرداخت بر طبق آیین نامه معاملات دولتی تا سقف بیست و پنج درصد (25% ) مبلغ معامله تعیین می گردد که در قبال تضمین های نوع " الف " ، " ب " ، " ج " و " ه -2" مندرج در ماده (3) پرداخت خواهد شد . تضمین پیش پرداخت باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار بوده و مادام که مهلت های فوق منقضی نشده باشد ، فروشنده مکلف به تمدید اعتبار آن است .

استرداد تضمین انجام تعهدات این قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمین هاست که در تبصره ذیل ماده (8) آمده است .

ماده 8- دستگاههای اجرایی باید از برگهای ( فرمهای ) پیوست این آیین نامه ( نمونه یک تا چهار ) برای تضمین های نوع " الف و " ب " مندرج در ماده(3) استفاده کنند . شرایطی که در برگهای یاد شده برای استرداد یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین نیز باید رعایت شود .

تبصره 1- موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از :

1-تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارایه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد .

2-تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا بر اساس گواهی کارفرما آزاد می گردد .

3-تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد .

4-در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن بر اساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد ( 50% ) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات بر طبق ردیف ( 2) آزاد و پنجاه درصد ( 50% ) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد .

آزاد سازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی بر تحویل نقشه های " چون ساخت " و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری می باشد .

5-استرداد کسور وجه الضمان قراردادهای منعقده با مصوبات قبلی ، تابع مفاد این تصویب نامه می باشد .

تبصره 2- تا زمان اجرایی شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه های موضوع این ماده توسط بانکها اجازه داده می شود ضمانت نامه هایی که در فاصله زمانی تصویب آیین نامه لغایت پایان سال 1382 مطابق فرم های ابلاغی در مقررات مورد عمل قبلی توسط بانکها صادر شده ی می شود قبول دستگاههای اجرایی قرار گیرد . بانکها مکلفند حداکثر از اول سال 1383 به بعد کلیه ضمانت نامه ها را بر طبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارائه نمایند .

ماده 9- سایر شرایط لازم در مورد تضمین های قراردادها طبق شرایط عمومی قراردادهای مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

ماده 10- دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع " ه " مندرج در ماده (3) تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط سازمان یاد شده برای اجرا ابلاغ می شود . تا ابلاغ آیین نامه مذکور ، دستگاههای اجرایی می توانند با تشخیص خود از تضمین های نوع " ه " مندرج در ماده (3) استفاده کنند .

ماده 11-تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی ، فقط ضمانت های بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است . ضمانت نامه بخش ارزی قراردادها به لحاظ مقدار باید حداقل معادل بخش ارزی قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد – مبلغ پیش پرداخت و شرایط پرداخت یا بازپرداخت سهم ارزی پیش پرداخت قراردادها ، طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان واگذاری کارها می باشد .

ماده 12-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی به سوالات احتمالی را بر عهده دارد .

ماده 13-این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26590/10729 ه مورخ 1381/04/01 می گردد .

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب