دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
عدم جواز پرداخت هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک می‌باشند نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩

رأی شماره 397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت هزینه مهدکودک در ادارات دولتی که دارای مهدکودک می‌باشند


تاریخ: 6/10/1389 
شماره دادنامه: 397  

کلاسه پرونده: 89/616
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیه: خانم بتول شکری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شـاکی طی درخواست تقـدیمی اشعار داشـته، اینجانب دادخواستی به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهـرستان شاهرود به خواسته التزام به پرداخت هزینه مهـد کودک به دیوان عدالت اداری تقدیم نمـودم که موضوع در شعـبه چهارم دیوان مطرح گردید و شعبه مذکور پس از انجام تشریفات قانونی به شرح دادنامه شماره 406 مورخ 28/2/1388، با این استدلال که چون در شهرستان شاهرود مهد کودک دولتی آزاده دایر و مشغول خدمت‌رسانی میباشد حکم به رد شکایت صادر نموده است. لکن راجع به همین موضوع، دادخواستهای متعددی (حداقل سه دادخواست) در شعبه سوم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و در خصوص هر سه مورد حکم به ورود و دستور پرداخت هزینه مهد کودک به شکات صادر گردیده است. فلذا به جهت صدور حکم متناقض و متعارض راجع به موضوع واحد، خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 87/2028، موضوع شکایت خانم بتول شکری، به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، به خواسته الزام به پرداخت هزینه مهدکودک، طی دادنامه شماره 406 مورخ 28/2/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور قید گردیده در اداراتی که دارای مهد کودک نمیباشند دستگاهها مجاز میباشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر 5 سال میباشند به ازاء هر فرزند (حداکثر سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود منظور کنند و چون حسب اعلام اداره طرف شکایت مهد کودک دولتی آزاده دایر و مشغول خدمت‌رسانی به فرهنگیان شهرستان میباشد. بنابراین شعبه خواسته شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1720، موضوع شکایت خانم فاطمه عامری، به طرفیت معاونت آمار و بودجه وزارت آموزش و پرورش، به خواسته عدم پرداخت هزینه مهد کودک فرزند، طی دادنامه شماره 2358 مورخ 29/11/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه دفاعیات مشتکیعنه در این خصوص موجه به نظر نمیرسد و فقدان اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکیه نمیگردد لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به پرداخت هزینه مهدکودک فرزند شاکیه به میزان مندرج در تصویبنامه 28/1/1384 هیأت وزیران صادر و اعلام میگردد.
ج ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/670، موضوع شکایت خانم زهرا غیاث‌الدین، به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان سمنان، به خواسته الزام به پرداخت کمک هزینه مهد کودک، کودکان زیر 5 سال، طی دادنامه شماره 983 مورخ 22/5/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه بر طبق ضوابط اجرای قانون بودجه سنواتی بابت فرزندان زیر 5 سال مستخدمین مشمول هزینه مهدکودک تعلق میگیرد بنابراین دفاعیات طرف شکایت مبنی براینکه عدم پیشبینی اعتبارات کمک هزینه رفاهی مهدکودک و هزینه غذای کارکنان منطبق با تکالیف قانونی بوده موجه به نظر نمیرسد لذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام خوانده به پرداخت هزینه مهدکودک متعلقه به شاکیه صادر و اعلام میگردد.
د ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1434، موضوع شکایت خانم اشرف‌السادات میرحسینی، به طرفیت مدیرکل دفتر آمار، برنامهریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش، به خواسته درخواست هزینه مهد کودک، طی دادنامه شماره 449 مورخ 26/4/1386، چنین انشاء رأی نموده است:
نظر به اینکه مقررات فوق‌الاشعار کلی و عام‌الشمول بوده و لفظ کارکنان دولت به صورت مطلق استعمال گردیده و دلیلی که مقررات مذکور تخصیص خورده و منصرف از کارکنان آموزشی و آموزگاران آموزش و پرورش باشد ملحوظ نیست. بنابراین اقدام طرف شکایت در عدم اجرای مقررات مذکور نسبت به شاکیه به دلیل داشتن شغل آموزشی فاقد پایگاه قانونی است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام آموزش و پرورش به پرداخت هزینه مهد کودک به شاکیه با رعایت سایر شرایط قانونی لازم صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع واحد پرداخت هزینه مهد کودک در آموزش و پرورش شهرستان‌های شاهرود و بسطام با استناد به ضوابط اجرایی بودجه سال‌های 1384 و 1385 آراء معارض صادر کردهاند، ضمن احراز تعارض بین آراء مذکور موضوع مشمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 911ـ 910 مورخ 24/12/1388 تشخیص و رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه 406 مورخ 28/2/1388 در حدی که متضمن رأی وحدت رویه فوقالذکر میباشد، صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری- منبع پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا