عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاحات اساسنامه،مقاوله‌نامه وآئین‌نامه کلی کنفرانسها..اتحادیه بین لمللی مخابرات نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

قانون تصویب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله‌نامه و آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی کنفرانس سران مختار(آنتالیاـ 2006میلادی«1385هجری شمسی»)

       ماده واحده ـ موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله‌نامه و آئین‌نامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا ـ 2006میلادی«1385هجری شمسی») مشتمل بر شش مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و شانزده مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله‌نامه و هفت مورد حذف و اصلاح و الحاق به آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود:


 بسم الله الرحمن الرحیم

موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله‌نامه و  آئین‌نامه
کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات
طی کنفرانس سران مختار (آنتالیاـ 2006 میلادی«1385 هجری شمسی»)

       بخش اول ـ موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه
       1ـ مقدمه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
       « به موجب و در اجراء مفاد مربوط اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994میلادی «1373 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998میلادی «1377 هجری‌شمسی») و کنفرانس سران مختار (مراکش ـ2002 میلادی «1381 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (55) آن، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین¬المللی مخابرات (آنتالیا ـ 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یاد شده تصویب نمودند».
       2ـ در ماده(11) عبارت زیر به عنوان بند )73 مکرر( به اساسنامه الحاق و بند )76( حذف گردید:
«73 مکرر ـ دبیر کل باید به عنوان نماینده قانونی اتحادیه عمل کند.»
       3ـ در ماده (13) در بندهای (90ـ2) و (91ـ3) عبارت « هر دو تا سه ‌سال» به « هر سه تا چهار سال» اصلاح گردید.
       4ـ در ماده(28) در بند (161ـ ج ـ2) عبارت « حداقل یک هفته قبل» به « حداقل چهار هفته قبل» و در بند (161ـ هـ ـ4) عبارت « تاریخی را که در هفته ما قبل آخر کار کنفرانس سران مختار» همان ماده به « تاریخی را که حداکثر روز دوشنبه هفته آخر کنفرانس مختار خواهد بود» اصلاح گردید.
       5 ـ در ماده (29) در بند (171ـ1ـ1) عبارت « و رایج» حذف گردید.
       6 ـ قسمت دوم اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:
       « قسمت دوم ـ تاریخ لازم‌الاجراء شدن
       اصلاحات به عمل آمده در سند فعلی به طور کلی و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2008 میلادی(11/10/1386هجری‌شمسی) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ1992 میلادی «1371 هجری شمسی») در آمده‌اند و قبل از آن تاریخ سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار مربوط، نسخه اصلی سند فعلی اصلاح‌کننده اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») اصلاح‌شده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ1994 میلادی «1373 هجری شمسی»)، کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») را امضاء نموده‌اند.
تدوین شده در آنتالیا، 24 نوامبر 2006 میلادی (3/9/1385هجری شمسی)
       بخش دوم ـ موارد حذف، اصلاح و الحاق به مقاوله‌نامه
       1ـ مقدمه مقاوله‌نامه  به شرح زیر اصلاح گردید:
       « به موجب و در اجراء  مفاد مربوط مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات
(ژنو ـ 1992 میلادی«1371هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994 میلادی «1373هجری شمسی»)، کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998 میلادی«1377 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002 میلادی «1381 هجری شمسی»)، به ویژه مفاد ماده(42) آن، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آنتالیا ـ 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در مقاوله‌نامه  یادشده تصویب نمودند.»
       2ـ در ماده (2) در انتهای بند (13ـ1) عبارت « برای همان پست» پس از عبارت « یک بار حق انتخاب شدن» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای بند (20ـ1) همان ماده الحاق گردید:
       « انتخاب مجدد بدین معنی است که این امر فقط برای یک دور دوم، اعم از متوالی یا غیرمتوالی امکانپذیر است».
       3ـ در ماده (4) بند (58) حذف و در انتهای بند (60 ـ ب ـ 9 مکرر دوم) عبارت « شرکت نمایند» به « حضور یابند» اصلاح گردید و در انتهای بند (73ـ7) عبارت « شورا باید درآمد و هزینه را در صورت اقتضاء به منظور انجام هر نوع تعدیل طبق قطعنامه و تصمیمات کنفرانس سران مختار، به صورت سالانه بررسی نماید» الحاق و در بند (80 ـ14) عبارت «260 و 261 مقاوله‌نامه» به «269 ب و 269 ج مقاوله‌نامه» اصلاح گردید.
       4ـ در ماده (5) در بند (96ـ م) عبارت « بند 246 مقاوله‌نامه» به « بند (49) آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه»، اصلاح و در بند (100ـ ف) عبارت « و اطلاعات بودجه‌ای مبتنی بر نتایج حاصله برای اتحادیه» بعد از عبارت « مبتنی بر هزینه تمام شده» اضافه و در بند (105ـ2) واژه « مشاور» به « مشاوره» اصلاح گردید.
       5 ـ در ماده (6) در بند (111ـ4) عبارت « و در صورت درخواست کشورهای عضو شورا در اختیارشان گذارده شود » به « و در اختیار کشورهای عضو گذاشته شود» اصلاح گردید.
       6 ـ در ماده (12) در بند (178ـ ب)،  در ماده (15) در بند (203ـ د) و در ماده(18) در بند (220ـ ج) عبارت « زبانهای کاری اتحادیه» به « زبانهای اتحادیه» اصلاح گردید.
       7ـ در ماده (16) در انتهای بند (209ـ الف) عبارت « آنها همچنین ممکن است در صورت لزوم گروههای مطالعاتی تعیین نمایند.» به « این کنفرانسها باید با توجه به برنامه‌های کاری فوق‌الذکر، در خصوص ضرورت نگهداری، پایان دادن یا ایجاد گروههای مطالعاتی تصمیم‌گیری نمایند و به هر یک از آنها موضوعاتی را جهت مطالعه تخصیص دهند.» اصلاح گردید.
       8 ـ در ماده (17 الف) به انتهای بند (215ـ ج ـ1)  عبارت « و از طریق مدیر فعالیت خواهد کرد» الحاق گردید.
       9ـ درماده (19) در بند (235ـ 5) عبارت « بندهای شماره 260 و 261» به « بندهای 269 ب و 269ج» و در بندهای (236ـ6) و (237ـ7) عبارت « بندهای 260 تا 262» به « بندهای 269 ب تا 269 د» و در بند (240ـ10)  عبارت « اتمام یک سال از تاریخ دریافت اطلاعیه» به « اتمام شش ماه از» اصلاح گردید.
       10ـ در ماده (21) در بند (251ـ2) عبارت « بند 320 مقاوله‌نامه» به « بند (44) آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه» اصلاح گردید.
       11ـ در ماده (23) به انتهای بند (269ـ د) عبارت « جهت شرکت در سمت مشاوره» الحاق و بند (269ـ هـ) به شرح زیر اصلاح گردید:
«269ـ هـ ـ هـ : ناظرانی از اعضای بخشهای مورد اشاره در بندهای 229 و 231 این مقاوله‌نامه.»
       12ـ در ماده (24) به انتهای بند (278ـ ب) عبارت « جهت شرکت در سمت مشاوره» الحاق و بندهای (279ـ ج) و (280ـ د) به شرح زیر اصلاح گردید.
       «279ـ ج: ناظران سایر سازمانهای بین‌المللی دعوت شده طبق مفاد مربوط فصل(1) آئین‌نامه کلی کنفرانس‌ها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه، جهت شرکت در سمت مشاوره».
       «280ـ د: ناظرانی از مؤسسات عضو بخش ارتباطات رادیویی» .
       13ـ ماده (25) به شرح زیر اصلاح شد:
       الف ـ بند زیر به عنوان بند ( 296 مکرر ـ ب) بعد از بند (296ـ الف) اضافه گردید:
       «296 مکررـ ب: نمایندگانی از اعضاء بخش ذی‌ربط.»
       ب ـ بند (297) به شرح زیر اصلاح گردید:
       «297 ـ ج: ناظران، به جهت شرکت در سمت مشاوره، از:»
       پ ـ عبارت زیر به عنوان بند (297 مکررـ1) به ذیل بند (297ـ ج) الحاق گردید:
       « 297 مکررـ 1: سازمانها و آژانسهای مورد اشاره در بندهای (269ـ الف) تا (269ـ د) این مقاوله‌نامه ».
       ت ـ بند (298 ـ ج 3) به بند (298ـ ج 2) تغییر و بند‌های (298ـ الف)، (298ـ ب)، (298ـد)، (298ـ هـ) و (298ـ و) حذف گردیدند.
       14ـ ماده (33) به شرح زیر اصلاح شد:
       الف ـ در بند (468ـ1ـ1) عبارت «6 واحد» بعد از عبارت «8 واحد» اضافه گردید.
       ب ـ در جمله اول بند (476ـ4ـ1) عبارت « سازمانهای بین‌المللی» به « سازمانهای مشخص‌شده در فصل (2) آن» اصلاح و عبارت « مورد اشاره شده در بند (230) این مقاوله‌نامه» بعد از عبارت « اعضاء بخش‌های اتحادیه» الحاق گردید.
       ـ در بند (480 ـ الف ـ 5 مکرر) عبارت « بند 159» به « بند 159ـ الف» اصلاح گردید.
       ـ عبارت زیر به عنوان بند (480ـ ب ـ 5 مکرردوم) به ذیل بند (480ـ الف‌ 5 مکرر) الحاق گردید:
       «480 ـ ب ـ 5 مکرر دوم» در شرایط استثنائی، شورا ممکن است کاهش تعداد واحدهای حق عضویت یک عضو بخش را که اثبات کرده دیگر نمی‌تواند حق عضویت خود را به میزانی که در آغاز انتخاب کرده، حفظ نماید، بنابه درخواست مجاز بداند.
       15ـ بند (1002) ضمیمه مقاوله‌نامه  به شرح زیر اصلاح گردید:
       «1002ـ ناظر: شخصی است که به وسیله یک کشور عضو، سازمان، آژانس یا مؤسسه جهت شرکت در یک کنفرانس، مجمع یا جلسه اتحادیه یا شورا، بدون داشتن حق رأی طبق مفاد مربوط متون اصلی اتحادیه، اعزام می‌شود.»
       16ـ قسمت دوم مقاوله‌نامه  به شرح زیر اصلاح گردید:
       قسمت دوم ـ تاریخ لازم‌الاجراء شدن
       اصلاحات به عمل آمده در سند فعلی به طور کلی و به صورت یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2008 (11/10/1386) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و مقاوله‌نامه  اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ1992 میلادی «1371 هجری شمسی») در آمده‌اند و قبل از آن تاریخ، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، لازم¬الاجراء خواهد شد.
       در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار مربوط، نسخه اصلی سند فعلی اصلاح‌کننده مقاوله‌نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992 میلادی «1371هجری‌شمسی»)، اصلاح‌شده درکنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994میلادی «1373 هجری شمسی»)، کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار ( مراکش ـ 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») را امضاء نموده‌اند.
       تدوین‌شده در آنتالیا، 24 نوامبر 2006 (3/9/1385 هجری‌شمسی)
       بخش سوم ـ موارد حذف و اصلاح و الحاق به آئین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه
       1ـ به ابتدای بند (12ـ2ـ1) عبارت « با رعایت مفاد مربوط ماده (24) مقاوله‌نامه» اضافه و در بند (14ـ3ـ1) عبارت «269 هـ» به «269 د» اصلاح و عبارت « به عنوان مشاور» از انتهای بند مذکور حذف گردید.
       2ـ در بند (44ـ6) عبارت « و نمایندگانی» حذف گردید.
       3ـ بند (75) به شرح زیر اصلاح گردید:
       «75ـ با رعایت بند (66) این آئین‌نامه کلی، کمیته‌ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو خواهند بود. در صورتی که جلسه عمومی تصمیم دیگری اتخاذ نکند، ناظران مورد اشاره در بندهای (269ـ الف) تا (269ـ هـ) مقاوله‌نامه، مجاز به شرکت در این کمیته‌ها، به استثناء کمیته‌های راهبردی، بررسی اعتبارنامه‌ها، کنترل بودجه و تحریریه، خواهند بود»
       4ـ بند (76ـ1) به شرح زیر اصلاح و بند (76 مکررـ2) به شرح زیر به ذیل آن اضافه گردید:
       76ـ1: با رعایت بند(66) این آئین‌نامه کلی، کمیته‌های کنفرانسهای ارتباطات رادیویی متشکل از نمایندگان کشورهای عضو خواهند بود. در صورتی که جلسه عمومی تصمیم دیگری اتخاذ نکند، ناظران مورد اشاره در بند‌های (278)، (279)، (280) در صورت اقتضا (282) مقاوله‌نامه، مجاز به شرکت در این کمیته‌ها، به استثناء کمیته‌های راهبردی، بررسی اعتبار نامه‌ها، کنترل بودجه و تحریریه خواهند بود.
       76 مکررـ 2: با رعایت بند (66) این آئین‌نامه کلی، کمیتـه¬های کنفرانسهای جهـانی ارتباطات بین‌المللی، متشکل از نمایندگان کشور‌های عضو خواهند بود. در صورتی که جلسه عمومی تصمیم دیگری اتخاذ نکند ناظران مورد اشاره در بند‌های (278) و (279) مقاوله‌نامه و ناظران اعضاء بخشهای سه‌گانه، مجاز به شرکت در این کمیته‌ها، به استثناء کمیته‌های راهبردی، بررسی اعتبارنامه‌ها، کنترل بودجه و تحریریه خواهند بود.
       5 ـ بند (77) حذف و بند (78) به شرح زیر اصلاح گردید:
       «78ـ علاوه بر نمایندگان کشورهای عضو و هر مؤسسه یا سازمان مندرج در فهرست مربوط مورد اشاره در بند (237) مقاوله‌نامه، ناظران مورد اشاره در ماده (25) مقاوله‌نامه  می‌توانند در کمیته‌های مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد مخابرات و کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات، به استثناء کمیته‌های راهبردی، کنترل بودجه و تحریریه شرکت نمایند.»
       6 ـ در بند (172ـ 5) عبارت « نهمین‌روز» به « چهارمین روز» اصلاح گردید.
       7ـ دربند (195ـ1) عبارت « بندهای 62» به « بندهای 63» اصلاح گردید.
       قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی / منبع روزنامه رسمی کشور-پنج شنبه - چهاردهم بهمن ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۰۴

 

 

 

قانون تصویب اصلاحیه پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348هجری شمسی ‌و پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک ‌صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971 میلادی برابر با 1350 هجری شمسی

       ماده واحده ـ اصلاحیه پروتکل 1992میلادی برابر با1371هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با  1348هجری شمسی‌ و پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی ‌جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک ‌صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971میلادی برابر با 1350هجری شمسی موضوع قطعنامه‌های شماره (1)82 و (2)82 مورخ هجدهم اکتبر 2000میلادی برابر با 27/2/1381 هجری‌شمسی کارگروه حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی، به شرح زیر تصویب می‌گردد:
       1ـ بند(1) ماده(6) پروتکل 1992میلادی برابر با 1371هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348هجری شمسی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
       ـ عبارت « سه‌ میلیون (3.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « چهار میلیون و پانصد و ده هزار(4.510.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد.
       ـ عبارت « چهارصد و بیست(420) واحد محاسبه» به عبارت « ششصد و سی و یک (631) واحد محاسبه»‌ تغییر می‌یابد.
       ـ عبارت « پنجاه و نه میلیون و هفتصدهزار (59.700.000) واحد محاسبه» به عبارت « هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتادهزار (89.770.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد.
       2ـ بند (3) ماده (6) پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی‌ جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک ‌صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971میلادی برابر با 1350 هجری شمسی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
       ـ در جزء (الف) بند(4) عبارت « یکصد و سی ‌و پنج میلیون (135.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « دویست و سه میلیون (203.000.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد.
       ـ در جزء (ب) بند (4) عبارت« یکصد و سی ‌و پنج میلیون (135.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « دویست و سه میلیون (203.000.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد.
       ـ در جزء (ج) بند (4) عبارت « دویست میلیون (200.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « سیصد میلیون و هفتصد و چهل‌هزار (300.740.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد.
       قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی / منبع روزنامه رسمی کشور-پنج شنبه - چهاردهم بهمن ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۰۴

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب