عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون موافقتنامه بین ایران و ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و.. نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان و پروتکل اصـلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسنـاد آن داده می‌شود:


بسم الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن

       دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس با عنوان « طرفها» متعاهد نامیده می‌شوند؛
       با توجه به این‌که تخلف از قانون گمرکی، برای منافع اقتصادی، مالی و بازرگانی کشورهای متبوع آنان زیان آور است؛
       با عنایت به اهمیت حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق و عوارض گمرکی، مالیاتها و سایر هزینه‌ها؛
        با توجه به لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل مربوط به اجراء و اعمال 
       قوانین گمرکی؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ شرط اختیاری
       با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند از طریق همکاری بین گمرکهای آنان مؤثرتر انجام شود؛
       با در نظر گرفتن توصیه مورخ 14/9/1332هجری‌شمسی (5 دسامبر 1953میلادی) شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) در مورد کمک متقابل اداری؛ در موارد زیر موافقت نمودند:
       ماده1ـ تعاریف
       از نظر این موافقتنامه:
       1ـ اصطلاح « قانون گمرکی» به قوانین، آئین‌نامه‌ها و سایر مقرراتی که به‌وسیله گمرکهای طرفها در امور واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) کالاها و قراردادن آنها تحت هر رویه گـمرکی از جمله اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل، اجراء و اعمال می‌شود، اطلاق می گردد.
       2ـ اصطلاح « تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی اطلاق می‌شود.
       3ـ اصطلاح « حقوق و عوارض گمرکی» به حقوق گمرکی و کلیه حقوق و عوارض دیگر، مالیاتها، حق‌الزحمه¬ها یا سایر هزینه‌هایی که در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات کالاها وصول می‌شود اطلاق می‌شود لیکن شامل حق‌الزحمه‌ها و هزینه¬هایی نمی¬شود که محدود به مبلغ تقریبی خدمات ارائه شده است.
       4ـ اصطلاح « گمرک» برای جمهوری اسلامی ایران به معنی گمرک (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و برای جمهوری ازبکستان به معنی کارگروه گمرک کشور خواهد بود.
       ماده2ـ حیطه شمول موافقتنامه
       1ـ هر یک از طرفها باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین خود و در محدوده منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
       2ـ گمرکهای طرفها در زمینه جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه، همکاری و به یکدیگر کمک خواهند کرد.
       ماده3ـ حیطه شمول کمک
       1ـ گمرک یک طرف بنابه درخواست گمرک طرف دیگر، تمامی اطلاعاتی را که 
       به حصول اطمینان از اجراء قانون گمرکی از جمله موارد زیر کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهد کرد:
       الف ـ حصول اطمینان از ارزیابی مناسب حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر هزینه‌ها
       ب ـ ارزیابی دقیق ارزش کالاها برای مقاصد گمرکی
       پ ـ تعیین طبقه‌بندی تعرفه و مبدأ کالاها
       2ـ کمک موضوع این موافقتنامه شامل اطلاعات زیر می‌شود اما به آنها محدود نمی‌شود:
       الف ـ اقدامات اجرائی که ممکن است برای جلوگیری از تخلف مفید باشد و به ویژه روشهای ویژه مبارزه با تخلفات
       ب ـ شیوه‌های نوین مورد استفاده در ارتکاب تخلفات
       پ ـ ملاحظات و یافته‌های ناشی از اعمال موفقیت آمیز تجهیزات و فنون اجرائی
       ت ـ فنون وروشهای پیشرفته بازرسی مسافرین و بار
       ماده4ـ کمک در زمینه اعمال کنترلهای گمرکی
       1ـ به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر اطلاعات مربوط به موضوعات زیر را به گمرک مربوط ارسال خواهد کرد:
       الف ـ تأیید صحت اسناد رسمی ارائه شده در مورد اظهارنامه کالا که به گمرک درخواست‌کننده تسلیم گردیده است،
       ب ـ آیا کالاهای وارد شده به قلمرو طرف درخواست‌کننده به صورت قانونی به قلمرو طرف دیگر، صادرشده است،
       پ ـ آیا کالاهای صادرشده از قلمرو طرف درخواست‌کننده به صورت قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست شده وارد شده است.
       2ـ اطلاعات مـزبور همچنین رویـه‌های گمرگی مورد استفاده برای ترخیص را مشخص خواهد کرد.
       ماده5 ـ محرمانه بودن اطلاعات
       1ـ هرگونه اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات ارسال‌شده یا واصله به موجب این موافقتنامه باید محرمانه تلقی شده و تنها برای مقاصد تعیین‌شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات مزبور باید از همان حفاظتی در ارتباط با محرمانه بودن و رازداری رسمی در کشور دریافت‌کننده برخوردار باشند که نسبت به اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات مشابه واصله در آن کشور، اعمال می‌گردد.
       2ـ این گونه اطلاعات و اسناد می‌توانند منحصراً در اقدامات تحقیقاتی، اداری و قضائی مورد استفاده قرار گیرند.
       3ـ طرف درخواست‌کننده، مدارک یا اطلاعات به‌دست آمده به موجب این موافقتنامه را بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده در غیر موارد مشخص‌شده در درخواست، مورد استفاده قرار نخواهد داد.
       ماده6 ـ موارد امتناع از ارائه کمک
       1ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده، کمک درخواست‌شده را ناقض حاکمیت، امنیت یا دیگر منافع ملی اساسی یا متعارض با قوانین ملی خود تشخیص دهد، می‌تواند از ارائه آن خودداری نماید یا عرضه آن را موکول به شرایط و الزاماتی خاص نماید.
       2ـ در صورت عدم ارائه کمک مورد درخواست؛ تصمیمات و دلائل مربوط به امتناع باید در اولین فرصت به‌طور کتبی به گمرک درخواست‌کننده اطلاع داده شود.
       3ـ ارائه کمک می‌تواند در صورت تداخل با تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری از سوی گمرک درخواست‌شونده به تعویق افتد. در این صورت، طرف درخواست‌شونده امکان عرضه کمک با ملحوظ داشتن شرایط مورد نظر خود را با طرف درخواست‌کننده مورد مشورت قرار خواهد داد.
       4ـ اگر گمرک طرف درخواست‌کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک طرف درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.
       ماده7ـ ارسال درخواستها
       1ـ شکل و موضوع درخواستهای کمک:
       الف ـ درخواستهای موضوع این موافقتنامه ‌باید به صورت کتبی انجام گیرد. اسناد لازم جهت اجرای چنین درخواستهایی ‌باید به ضمیمه درخواست ارائه گردد. در صورتی که شرایط ایجاب کند، تقبل درخواستهای شفاهی مقدور است، لیکن تأیید کتبی آن باید در اسرع وقت انجام گیرد.
       ب ـ درخواستهای کتبی ‌باید به زبان انگلیسی تنظیم گردد. هر نوع سند ضمیمه چنین درخواستهایی، در صورت لزوم، به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد.
       پ ـ درخواستهای موضوع بند (1) این ماده شامل اطلاعات زیر خواهد بود:
       1ـ مقام درخواست‌کننده
       2ـ نوع اقدامات
       3ـ هدف و دلیل درخواست
       4ـ اسامی و نشانی¬های طرفهای دخیل در اقدامات در صورتی که شناخته شده باشند
       5 ـ توصیف مختصر موضوع تحت بررسی وعوامل و عناصر قانونی آن، و
       6 ـ ارتباط بین کمک درخواستی و موضوعی که به آن مربوط می‌شود.
       2ـ مجاری ارتباطی:
       الف ـ کمک ‌باید از طریق ارتباط مستقیم بین گمرکهای مربوط به‌عمل آید.
       ب ـ در صورتی که گمرک طرف درخواست سازمان مربوط برای اجابت درخواست نباشد، باید پس از مشورت مقتضی، یا فوری درخواست را به سازمان مربوطه‌‌ای ارسال دارد که رسیدگی به درخواست را مطابق اختیارات خود و براساس قوانین ملی انجام خواهد داد، یا به گمرک طرف درخواست‌کننده، روش خاصی را که باید در رابطه با چنین درخواستی دنبال شود، اطلاع دهد.
       3ـ از نظر این موافقتنامه، گمرکهای ‌طرفها، مأموران مسؤول چنین ارتباطاتی را تعیین و فهرستی حاوی اسامی، عناوین، شماره تلفن و دورنگار این مأموران را مبادله خواهند کرد. گمرکهای طرفها، همچنین ترتیبی خواهند داد که بخشهای تحقیقاتی آنها با هم در ارتباط مستقیم باشند.
       ماده8 ـ اجراء درخواستها
       1ـ گمرک درخواست‌شونده، مطابق قوانین داخلی خود، کلیه تمهیدات متعارف جهت اجرای درخواست را در مدت زمان مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
       2ـ گمرک هر یک از طرفها، بنا به درخواست گمرک طرف دیگر هر نوع تحقیقات لازم، از جمله در صورت لزوم تحقیق و تفحص از کارشناسان و شهود یا اشخاص مظنون به ارتکاب تخلف را انجام خواهد داد.
       ماده9ـ پرونده ها، اسناد، شهود و کارشناسان
       1ـ گمرکهای طرفها، بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل کالاها را که نمایانگر ارزش، مقدار، مبدأ و مقصد آن کالاها خواهد بود، فراهم خواهند کرد.
       2ـ نسخ اصلی پرونده‌ها، اسناد و دیگر مطالب، تنها در مواردی درخواست خواهد شد که رونوشت‌ها کافی نباشد. در صورت ارائه درخواست ویژه، رونوشت این پرونده‌ها، اسناد و سایر مطالب ‌باید به‌طور مقتضی تأیید گردد.
       3ـ نسخ اصلی پرونده‌ها، اسناد و سایر مطالبی که ارسال شده است ‌باید در اولین فرصت عودت داده شود. بنا به درخواست، نسخ اصلی لازم برای صدور حکم یا مقاصد مشابه بدون تأخیر عودت داده خواهد شد.
       4ـ به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر، بنا به صلاحدید خود، کارکنان خویش را در صورت رضایت آنها، مجاز خواهد داشت تا به‌عنوان شاهد و یا کارشناس در رسیدگی‌های قضائی یا اداری، در قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و پرونده¬ها، اسناد یا سایر مطالب یا رونوشتهای مصدق آنها را که برای رسیدگی‌ها، ضروری به نظر می‌رسد، ارائه نمایند. چنین درخواستی، زمان، مکان و نوع رسیدگی و سمت کارکنان را برای ادای شهادت مشخص خواهد ساخت.
       5 ـ هنگامی که براساس شرایط مندرج در این موافقتنامه، مأموران گمرک یک طرف در قلمرو طرف دیگر حضور دارند، همواره باید قادر به ارائه مدارک مربوط به سمت رسمی خود باشند و نباید لباس فرم پوشیده یا سلاح حمل کنند.
       ماده 10ـ هزینه‌ها
       1ـ طرفها به‌طور معمول از مطالبه بازپرداخت کلیه هزینه‌های صرف شده در اجرای این موافقتنامه، به استثناء هزینه های مربوط به شهود، کارشناسان و مترجمین غیردولتی، صرفنظر خواهند کرد.
       2ـ چنانچه برای انجام درخواست هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفها برای تعیین شرایط انجام درخواست و نحوه تقبل هزینه‌ها با هم مشورت خواهند کرد.
       ماده11ـ موارد خاص معاضدت
       مطابق قوانین داخلی هر یک از طرفها:
       1ـ گمرک یک طرف، بنا به درخواست گمرک طرف دیگر در حد توان خود نظارت خاصی را بر موارد زیر اعمال خواهد کرد:
       الف ـ وسایل حمل و نقل مظنون به‌کار گرفته شده در ارتکاب تخلفات در قلمرو طرف درخواست‌کننده،
       ب ـ کالاهایی که از سوی گمرک درخواست‌کننده به عنوان موضوع تجارت گسترده پنهانی به مقصدکشور آن طرف تعیین شده‌است،
       پ ـ افراد خاص شناخته‌شده یا مظنون به دخالت در ارتکاب تخلفات.
       2ـ گمرکهای طرفها کلیه اطلاعات موجود راجع به فعالیتهایی را که ممکن است از تخلفات در قلمرو طرف دیگر ناشی شود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد. در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هر نوع منافع حیاتی طرف دیگر باشد، چنین اطلاعاتی بدون درخواست، در اختیار طرف دیگر قرارداده خواهد شد.
       ماده12ـ حل و فصل اختلاف
       طرفها موافقت می‌کنند که گمرکهای متبوع آنان:
       الف ـ به منظور رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه مستقیماً با یکدیگر تماس برقرارخواهند کرد و
       ب ـ پس از مشورت، می‌توانند هرگونه دستورالعمل اداری جهت اجرای این موافقتنامه را صادر نمایند.
       ماده13ـ ارائه اصلاحات
       براساس توافق طرفها، اصلاح، این موافقتنامه از طریق پروتکل‌های جداگانه‌ای امکانپذیر است که جزء لاینفک آن تلقی خواهند شد.
       ماده14ـ لازم‌الاجراءشدن و خاتمه موافقتنامه
       1ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه از مجاری دیپلماتیک در باره انجام تشریفات داخلی مورد نیاز توسط طرفین لازم‌الاجراء خواهد شد.
       2ـ این موافقتـنامه می‌تواند با رضایت کتـبی طرفها تغییر یابد یا مواردی بـه آن الحاق شود. 
       3ـ این موافقتنامه برای مدت نامعین به قوت خود باقی خواهد ماند. این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ ارائه یادداشت کتبی هر یک از طرفها به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک دایر بر تمایل خود به اختتام این موافقتنامه مختومه خواهد شد. با این حال اقدامات جاری در زمان خاتمه این موافقتنامه مطابق مفاد آن تکمیل خواهد شد.
       این موافقتنامه در  تهران در تاریخ 22/3/1378 هجری شمسی برابر با 12/6/1999 میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ازبکی و انگلیسی، که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می باشد، تنظیم گردید.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

               از طرف                               از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران         دولت جمهوری ازبکستان

باسمه تعالی

پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکهای دو کشور

       دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان طبق مفاد ماده (13) موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکهای دو کشور مورخ 22/خرداد/1378 هجری شمسی برابر با 12/جون/1999میلادی ( که از این پس به عنوان« موافقتنامه» نامیده می‌شود)‌به شرح زیر توافق نمودند:
       1ـ کلمه « شهود» از عنوان ماده(9) موافقتنامه حذف شود.
       2ـ بند(4) ماده(9) باید به نحو ذیل تغییرکند:
       «4ـ به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر به صلاحدید خود کارکنان خویش را، در صورت رضایت آنها، مجاز خواهد داشت تا به عنوان کارشناس در رسیدگی‌های قضائی یا اداری در قلمرو کشور طرف دیگر حاضر شوند و پرونده‌ها، اسناد یا سایر مطالب یا رونوشتهای مصدق آنها را که برای رسیدگیها ضروری به نظر می‌رسد، ارائه نمایند. چنین درخواستی، زمان، مکان و نوع رسیدگی و سمت کارکنان را برای انجام امر فوق‌الذکر، مشخص خواهد ساخت.»
       3ـ بند(5) ماده(9) باید به نحو ذیل تغییرکند:
       « هنگامی که براساس شرایط مندرج در این موافقتنامه ، مأموران گمرک یک طرف، در قلمرو کشور طرف دیگر حضور دارند، همواره باید به موجب قوانین و مقررات آن طرف، قادر به ارائه مدارک مربوط به سمت رسمی خود باشند و نباید لباس فرم بپوشند یا سلاح حمل کنند.»
       4ـ بند(1) ماده(10)‌باید به نحو ذیل تغییر یابد:
       « طرفها به طور معمول از مطالبه بازپرداخت کلیه هزینه‌های صرف شده در اجراء این موافقتنامه، به اسثتناء هزینه‌های مربوط به کارشناسان و مترجمین غیردولتی، صرفنظر خواهند کرد.»
       5 ـ بند(2) ماده(14) حذف گردد.
       این پروتکل بخش لاینفک موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکهای دوکشور است که در تاریخ 22/خرداد/1378 هجری شمسی برابر با 12/جون/1999 میلادی منعقد شده است.
این پروتکل از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد و با خاتمه موافقتنامه ، مختومه تلقی می‌گردد.
این پروتکل در تهران در تاریخ 22/خرداد/1379 هجری‌شمسی برابر با 11/جون/2000 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ازبکی و انگلیسی، که تمام متون اعتبار یکسان دارند تنظیم شد. در صورت اختلاف در تفسیرمفاد این پروتکل، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.

              از طرف                                از طرف
 دولت جمهوری اسلامی ایران         دولت جمهوری ازبکستان
       قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل چهارده ماده و یک پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و  سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 15/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی / منبع روزنامه رسمی کشور پنج شنبه - چهاردهم بهمن ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۰۴

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب