عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
واگذاری50%اراضی باکاربری مسکونی به شهرداری درقبال تغییر کاربری و..خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩

رأی شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری 50% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری خلاف قانون است

      تاریخ: 29/9/1389             شماره دادنامه 393             کلاسه پرونده: 87/1000
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


       شاکی: آقای هاشم قاسمی.
      
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) (ب) (ح) و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 27/5/1376 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری.
      
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالکیت ششدانگ از قطعه زمین پلاک‌های 3 و 9 فرعی مفروزی از 76 اصلی هر یک به مساحت 230 مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتی شهر شیروان تقاضای صدور پروانه ساخت نمودهام. شهرداری شیروان به استناد صورتجلسه مورخ 7/5/1376 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرائی ماده 14 قانون زمین شهری تصویب نموده: « در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ میباشند و مساحت آن حداکثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی میباشند به جای هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تا پنچاه درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ گردد و بر روی پنجاه درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد.» از صدور پـروانه خودداری میکند. شـاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و هم چنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره 23926/2 مورخ 5/11/1388، اعلام داشته است، صورتجلسه مورد شکایت مصوبه کمیسیون ماده پنج خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده پنج خراسان شمالی) میباشد. بر اساس ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ 6/2/1388 مجلس محترم شورای اسلامی تهیه طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضاء مرقوم در قانون فوقالذکر صورت میپذیرد. بر این اساس کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی میباشند بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع 65%) با کاربری خدماتی و جهت تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست، لذا شق (الف) بند یک صورتجلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 شیروان مبنی بر واگذاری 50 درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 45 مورخ 25/2/1378 و 317 مورخ 15/8/1379 و به استناد بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/ منبع معاونت حقوقی و امور مجلس    

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب