دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
واگذاری50%اراضی باکاربری مسکونی به شهرداری درقبال تغییر کاربری و..خلاف قانون است نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩

رأی شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری 50% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری خلاف قانون است

      تاریخ: 29/9/1389             شماره دادنامه 393             کلاسه پرونده: 87/1000
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


       شاکی: آقای هاشم قاسمی.
      
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) (ب) (ح) و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 27/5/1376 طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری.
      
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالکیت ششدانگ از قطعه زمین پلاک‌های 3 و 9 فرعی مفروزی از 76 اصلی هر یک به مساحت 230 مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتی شهر شیروان تقاضای صدور پروانه ساخت نمودهام. شهرداری شیروان به استناد صورتجلسه مورخ 7/5/1376 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرائی ماده 14 قانون زمین شهری تصویب نموده: « در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ میباشند و مساحت آن حداکثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی میباشند به جای هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تا پنچاه درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ گردد و بر روی پنجاه درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد.» از صدور پـروانه خودداری میکند. شـاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و هم چنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره 23926/2 مورخ 5/11/1388، اعلام داشته است، صورتجلسه مورد شکایت مصوبه کمیسیون ماده پنج خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده پنج خراسان شمالی) میباشد. بر اساس ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ 6/2/1388 مجلس محترم شورای اسلامی تهیه طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضاء مرقوم در قانون فوقالذکر صورت میپذیرد. بر این اساس کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی میباشند بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع 65%) با کاربری خدماتی و جهت تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست، لذا شق (الف) بند یک صورتجلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 شیروان مبنی بر واگذاری 50 درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 45 مورخ 25/2/1378 و 317 مورخ 15/8/1379 و به استناد بند یک ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/ منبع معاونت حقوقی و امور مجلس    

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا