عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رای: عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩

رأی شماره460 ـ 476 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی

تاریخ: 20/10/1389    شماره دادنامه ۴۶٠-۴٧۶     کلاسه پرونده: 89/399 و 89/692

       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


       شکات: آقایان 1ـ اکبر رشیدی کندری 2ـ حسین کلیوند رضایی.
      
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
      
گردشکار: شکات به شرح درخواستهای تقدیمی اشعار داشتهاند، در موضوع تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مطابق مصوبه 3591/ت17296هـ‍ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران، دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم که شعبه دهم دیوان به موجب دادنامه 2546 مورخ 23/6/1388، در پرونده کلاسه 87/2578 حکم به رد شکایت، لیکن در موارد مشابه دیگر من جمله پرونده کلاسه 87/836، شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مهدی خزایی مبنی بر تقاضای تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی مستند به تصویبنامه فوقالذکر هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر کرده است. علیهذا با توجه به صدور آراء متناقض در موضوع واحد، در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
      
الف ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2577، موضوع شکایت آقای اکبر رشیدی‌کندری، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2546 مورخ 23/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده از آن جایی که شاکی بر اساس قرارداد انجام کار معین مشغول فعالیت است و از سوی شاکی دلیلی که دلالت به استحقاق و اجابت خـواسته وی باشد، ارائه نـشده است. شـکایت وی مستند به دلایل قانونی نبوده و حکم به رد شکایت وی صادر میگردد.
      
ب ـ شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی بهپرونده کلاسه87/836، موضوع شکایت آقای مهدیخزایی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2014 مورخ 27/8/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر بهاینکه به موجب مصوبه شماره 3591/ت17296 مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمانی خرید خدمت (قراردادی) به پیمانی اعلام گردیده که تبدیل وضعیت مستخدمان خریدخدمت که ادارات دولتی به خدمات آنها نیاز دارند، مجاز میباشد وتوجهاً به اینکه مدت طولانی سابقه خدمت شاکی به شرح فوقالذکر حاکی از نیاز اداره  متبوع به خدمت وی و رضایت مندی از کارکرد مشارالیه است، فلذا شکایت معنونه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکیعنه به تغییر وضعیت استخدامی وی از قراردادی (خریدخدمت) به پیمانی صادر و اعلام میدارد.
      
ج ـ شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2578، موضوع شکایت آقای حسین کلیوندرضایی، به طرفیت آموزش و پرورش، به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، طی دادنامه شماره 2405 مورخ 11/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتوای پرونده و صرف‌نظر از اینکه شاکی دلیلی بر شکایت خود ارائه نداده است و با توجه به مصوبه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران و نامه شماره 70597/34613 مورخ 15/6/1385 معاونت اول ریاست جمهوری و مقررات آییننامه اجرای بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکایت وی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر میگردد.
      
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاَ، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، نظر به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد خرید خدمت به استخدام پیمانی مصرح در مصوبه شماره 3591/ت17296هـ‍ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران، ناظر به کارکنانی است که به صورت قرارداد خرید خدمت اشتغال به کار داشتهاند و شکات پروندههای موضوع تعارض به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشتهاند و مشمول مصوبه فوقالذکر هیأت وزیران نبودهاند، در نتیجه آراء شعبه دهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن معنی فوق میباشد، صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری   / منبع معاونت حقوقی و امور مجلس 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب