عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مبنی بر اقدام علی‌الرأس... نویسنده: عباس محمدزاده - دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩

 رأی شماره458 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مبنی بر اقدام علی‌الرأس نسبت به اجرای بند ۳ ماده 121 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط مراجع مخاطب بخشنامه‌ها

       تاریخ: 20/10/1389           شماره دادنامه 458       کلاسه پرونده: 88/702
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


       شاکی: آقای محمدرضا بیگلری.
      
موضوع شکایت و خواسته: تقـاضای ابطال بخـشنامههای شمـاره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/1385 و 355346/102/1/24/501 مورخ 26/12/1385 و 317954/102/1/24 مورخ 7/12/1386 و 172369/102/1/24 مورخ 2/8/1388، صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران.
      
گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، در ماده 10 قانون امور گمرکی ارزش کالای وارداتی از نظر قانون مشخص گردیده است که این ارزش میبایست مبنای محاسبه حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگان) و حتی 3 درصد مالیات ارزش افزوده، قرار گیرد و تاجر میبایست نسبت به این ارزش یا پولی که به جریان تجارت سپرده است، مالیات غیرمستقیم یعنی حقوق ورودی را پرداخت نماید. در ماده 11 همان قانون در اشاره به موارد خاص که کالا بدون فاکتور خرید به گمرک ارائه شود و یا ارزش کالا در فاکتور به نظر گمرک نامتناسب میباشد (محدوده نظر گمرک در ارتباط با نامتناسب ‌بودن را آییننامه اجرایی مشخص نموده است) گمرک میتواند ارزش کالا را بر اساس کالای مثل و یا مشابه همان کشور که همزمان با تاریخ فاکتور ارائه شده است ارزش گذاری نماید و یا بر اساس فهرست قیمت‌های فروش کالا در کشور فروشندهای که فاکتور آن یا موجود نیست یا پذیرفته نشده است ارزش گذاری نماید. در پاراگراف دوم از همین ماده قانونی، قانونگذار به صراحت میگوید در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد (که این موضوع مهم و مبنای اختلاف‌نظر این حقیر یا گمرک است) میتوان از روش سوم که قانون و آییننامه اجرایی آن توضیح میدهد استفاده نمود البته برای رسیدن به ارزش واقعی کالا در مبدا خرید. در ماده 121 آییننامه اجرایی بند 3 و تبصره 5 آورده شده است کـه در واقع نحوه اجرای ماده 11 قانون امور گمرکی میباشد، بندهای 1 و 2 همان قسمتی از ماده 11 قانون را توضیح میدهد که در پاراگراف دوم از همان ماده قانونی صراحتاً میگوید تا زمانی که بندهای 1 و 2 قابل اجراست، نمیتوان از بند 3 استفاده نمود. در نهایت تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر به لحاظ مخالفت آن مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آییننامه اجرایی آن دارم. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در لایحه دفاعیه شماره 238530/1061/225/109/24 مورخ 22/10/1388، اعلام نمودهاند: کالاهایی از قبیل مبلمان و مصنوعات چوبی به دلیل تنوع اقلام و مدل، طرح، کیفیت، کار انجام‌شده روی آنها و کشور سازنده دارای طیف وسیع قیمت در سطح بینالمللی و بازارهای داخلی میباشد و بر این اساس واردات عمده این قبیل کالاها و قیمتهای متفاوت آنها موید این موضوع میباشد. بررسی این گونه کالاها نیز بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرک و ماده 121 آییننامه اجرایی قانون امور گمرک صورت میپذیرد. این دفتر نسبت به تشکیل نشستهای مختلف با نمایندگان وزارت صنایع و انجمن صنفی صنایع چوب اقدام و بر اساس بند 3 ماده 121 آییننامه اجرایی و استعلام قیمت انواع محصولات مصنوعی ساخته شده از تعیین حداقل ارزش وزنی جهت انواع مبلمان و مصنوعات چوبی و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور به منظور یکنواختی در تعیین ارزش و جلوگیری از موارد متعدد کم اظهاری که بعضاً با ارائه فاکتورهای تقلبی (صادره‌شده در ایران) توسط واردکنندگان بوده است، گردید. لذا دفتر تعیین ارزش با عنایت به مواد قانونی مرتبط شامل مواد 10 و 11 قانون امور گمرک بدواً رسیدگی به ارزش کالا را براساس مواد مذکور اجرا، لکن با توجه به دلایل ذکرشده فوق اقدام به صدور بخشنامههای مربوطه جهت اجرای یکنواخت آن توسط گمرکات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت گردیده است و این ارزشها در سیستم ارزش گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است اطلاعات مزبور هر شش ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با در نظرگرفتن وضعیت بازارهای داخلی و خارجی نسبت به انجام تغییرات لازم در قیمتهای مزبور اقدام لازم به عمل آمده و با درج اطلاعات پالایش‌شده در سیستم رایانهای ارزش (ارسالی به گمرکات) مراتب جهت یکنواختی تعیین ارزش این کالاها به گمرکات ابلاغ میگردد. لذا توجهاً به موارد فوق و مستندات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       الف ـ بخشنامههای شمـاره 317954/12/1/24 مـورخ 7/12/1386 و شـماره 172369/102/1/24 مـورخ 2/8/1388 مدیـرکل دفتر تعیـین ارزش گمـرک ایـران، به لحاظ اینکه هیچ‌گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
      
ب ـ به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا بر اساس ارزش کالای صادراتی پیشبینی گردیده و در بخشنامههای شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/1385 و شماره 355346/102/1/24/501 مورخ 26/12/1385مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورداعتراض مقرر گردیده:
«در مواردی که ارزش مثل یا مشابه در cd (نرم افزار تهیه شده توسط گمرک) موجود نیست، رأساً نسبت به اجراء بند 3 ماده 121 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نماید.»
      
نظر به اینکه در بخشنامههای معترضعنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده 11 قانون صدرالذکر، مقرر گردیده مراجع مخاطب بخشنامهها، رأساً نسبت به اجرای بند 3 ماده 121 آییننامه اجرایی قانون اقدام نمایند، لذا اطلاق بخشنامههای مورد اعتراض مغایر ماده 11 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری / منبع معاونت حقوقی و امور مجلس 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب