عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان و محرومان-آیین‌نامه اجرایی جزء (ف) بند (3) نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩

آیین‌نامه اجرایی جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال1389 کل کشور


  ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:
        الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
        ب ـ مددجو : فردی که به دلیل همخوانی وضعیت عمومی وی با شرایط پذیرش مندرج در دستورالعملهای اجرایی سازمانهای ذی‌ربط (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) در حال حاضر از خدمات حمایتی پیش‌بینی‌شده، به طور مستمر بهره‌مند می‌شود.
        ج ـ محروم: فردی که به علت مورد پیش‌آمده نیازمند مساعدت بوده و واجد شرایط دریافت خدمات حمایتی و تسهیلات به صورت غیرمستمر (موردی) بنا به تشخیص سازمانهای ذی‌ربط (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) می‌باشد.
        ماده2ـ بانک مرکزی موظف است در سال 1389 مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها را از طریق بانک‌های عامل (بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک مسکن) با نسبت دوسوم و یک‌سوم به ترتیب معادل یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و معادل پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد تا به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان و محرومان مراجعه‌کننده، از طریق بانک‌های عامل مورد استفاده قرار دهند.
        ماده3ـ سهم و سقف قابل پرداخت به هر یک از استانها از محل تسهیلات اختصاص‌یافته موضوع ماده (2) به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس تعداد خانوار مددجویان، به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین می‌گردد.
        ماده4ـ بانک مرکزی موظف است سهم هر یک از بانک‌های عامل را منطبق با سهمیه استانی موضوع جدول موضوع ماده (3) به تفکیک هر استان تعیین و ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، به بانکهای عامل ابلاغ کند. سهمیه شهرستانهای هر یک از استانها با هماهنگی ادارات سرپرستی بانکهای عامل و ادارات کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ بانک مرکزی تعیین و توسط بانک عامل مرکز استان به شعبه شهرستانی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.
        تبصره ـ پنج درصد (5%) تسهیلات اختصاص یافته به کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه بانک ملی ایران در اختیار ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا بنا بر ضرورت از طریق واحدهای ذی‌ربط خود اقدام و با معرفی مددجویان و محرومان به شعب منتخب بانک عامل، مورد استفاده قرار دهند.
        ماده5 ـ مددجویان و محرومان متقاضی دریافت تسهیلات این آیین‌نامه پس از مراجعه به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با بررسی، تشخیص و نظر ادارات و واحدهای ذی‌ربط در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با معرفی‌نامه رسمی مطابق نمونه پیوست که به « مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، به بانک‌های عامل و یا شعب شهرستانی معرفی می‌شوند و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن و مقررات و ضوابط موضوع این آیین‌نامه مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه تعیین‌شده در معرفی‌نامه را دریافت می‌کنند.
        تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند فهرست اسامی و مشخصات متقاضیان مشـمول و میزان تسـهیلات قابل‌پرداخت به هر نفر را به صورت ماهانه تنظیم و همزمان با صدور و ارسال معرفی‌نامه انفرادی، به بانک‌های عامل ارایه نمایند.
        ماده6 ـ حداکثر مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر یک از متقاضیان مشمول، تا پانزده میلیون (15.000.000) ریال تعیین شده است که پس از کسر یکباره کارمزد متعلقه و واریز آن به حساب قرض‌الحسنه به نام متقاضی تسهیلات « بدون دفترچه» به افراد معرفی‌شده پرداخت می‌شود.
        تبصره ـ استفاده مجدد از این تسهیلات، منوط به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل این آیین‌نامه و آیین‌نامه اجرایی بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 215590/ت40612هـ مورخ 20/11/1387 می‌باشد.
        ماده7ـ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به معرفی‌شدگان مشمول، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضی و به ضمانت یک کارمند رسمی یا پیمانی (با ارایه گواهی اشتغال به کار)، یا یک نفر کاسب دارای جواز کسب و یا یک ضامن موردقبول شعبه بانکی ذی‌ربط، صورت می‌گیرد.
        تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند در صورت درخواست مددجویان تحت پوشش متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه این آیین‌نامه، ضمانت این افراد را متقبل و جایگزین ضامن موضوع این ماده شوند.
        ماده8 ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر سی و شش ماه تعیین می‌شود که برمبنای اصل تسهیلات پرداختی و به اقساط مساوی ماهانه صورت می‌گیرد.
        ماده9ـ بانک‌های عامل موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت معرفی‌نامه نیازمندان مشمول در صورت تکمیل مدارک موضوع ماده (7) این آیین‌نامه، نسبت به پرداخت مبالغ تسهیلات قرض‌الحسنه مقرر در وجه متقاضی اقدام و فهرست اسامی دریافت‌کنندگان را در پایان هر ماه، به صورت رسمی به ادارات و واحدهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مربوط اعلام نمایند.
        تبصره ـ در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی‌شده، در فاصله یک ماه از تاریخ وصول فهرست اسامی مشمولان موضوع تبصره ماده (5) و یا عدم تکمیل و ارایه مدارک لازم توسط مشمولان معرفی شده به شعب مربوط، شامل معرفی‌نامه رسمی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سفته با امضای ضامن معتبر، بانک‌های عامل مراتب را در پایان مدت مذکور، به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ذی‌ربط اعلام می‌دارند. حفظ اولویت این افراد برای دریافت تسهیلات منوط به معرفی مجدد آنان، توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به بانک عامل می‌باشد.
        ماده10ـ مانده تسهیلات استفاده نشده نزد هر یک از بانک‌های عامل تا پایان سال مالی بعد قابل تعهد، استفاده و پرداخت است.
        ماده11ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند گزارش عملکرد و میزان استفاده از تسهیلات موضوع ماده (2) را به تفکیک استانها و بانک‌های عامل، در مقاطع زمانی شش‌ماهه تهیه و همزمان به معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی ارسال نمایند.
        ماده12ـ مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نگردیده است، وفق ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها انجام می‌شود.
        ماده13ـ مسئولیت حُسن اجرای این آیین‌نامه در ارتباط با پرداخت تسهیلات، سقف تسهیلات و نحوه پرداخت بر عهده رییس کل بانک مرکزی و در ارتباط با افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات حسب مورد با سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و رییس سازمان بهزیستی کشور می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریـخ 23/2/1389 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی - منبع روزنامه رسمی شنبه - شانزدهم مرداد ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۵۸

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب