عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌مصوب‌ 27/10/1366 نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩


* ماده‌ 1. مستخدمینی‌ که‌ براساس‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ 74 قانون‌ استخدامی‌ کشوری‌ و تبصره‌های‌ الحاقی‌ آن‌ مصوب‌ 27/3/1365 بازخرید می‌شوند می‌توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ آنان‌ (سهم‌ مستخدم‌) به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منتقل‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ کسور مزبور به‌ صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منتقل‌ می‌شود و پس‌ از پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ کسور یا حق‌ بیمه‌ مزبور با حق‌ بیمه‌ مقرر در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و کارفرما) توسط‌ اینگونه‌ مستخدمین‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، سنوات‌ مربوط‌ به‌ عنوان‌ سنوات‌، پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ جهت‌ استفاده‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منظور و محسوب‌ می‌گردد.

تبصره‌ 1. مستخدمین‌ رسمی‌ و ثابت‌ که‌ از نظر بازنشستگی‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ هستند در شمول‌ مستخدمین‌ مزبور در تبصره‌ 1 ماده‌ 74 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مصوب‌ 27/3/1365 بوده‌ و می‌توانند براساس‌ تبصره‌ مزبور و تبصره‌های‌ الحاقی‌ قانون‌ فوق‌ بازنشسته‌ و بازخرید شوند.

تبصره‌ 2. بازنشستگی‌ براساس‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 74 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مصوب‌ 27/3/1365 و مقررات‌ خاص‌ دستگاههای‌ دولتی‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ حداقل‌ 45 سال‌ سن‌ برای‌ مستخدمین‌ زن‌ و 50 سال‌ برای‌ مستخدمین‌ مرد خواهد بود در غیر اینصورت‌ براساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ بازخرید می‌شود.

* ماده‌ 2. کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ استخدامی‌ در دستگاههای‌ مذکور در ماده‌ 4 این‌ قانون‌ در خصوص‌ بازنشستگی‌ کارمندان‌ با سنوات‌ خدمت‌ کمتر از 20 سال‌ و نیز با سنوات‌ ارفاقی‌ لغو می‌گردد و بازنشستگی‌ در صورت‌ درخواست‌ آنان‌ فقط‌ براساس‌ سنوات‌ خدمت‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره‌. مستخدمینی‌ که‌ دارای‌ 65 سال‌ سن‌ هستند از حکم‌ این‌ ماده‌ مستثنی‌ می‌باشند.

* ماده‌ 3. دستگاههای‌ مذکور در ماده‌ 4 این‌ قانون‌ می‌توانند کارمندانی‌ را که‌ حداقل‌ 30 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ از لحاظ‌ بازنشستگی‌ داشته‌ باشند رأساً براساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ بازنشسته‌ نمایند. حداقل‌ مذکور در این‌ ماده‌ برای‌ مشمولین‌ تأمین‌ اجتماعی‌ 35 سال‌ خواهد بود.

تبصره‌. مستخدم‌ رسمی‌ می‌تواند هنگام‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌، حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ به‌ ایام‌ مرخصی‌های‌ استحقاقی‌ استفاده‌ نشده‌ خود را مطالبه‌ و یا تقاضا نماید در احتساب‌ سابقه‌ خدمت‌ جهت‌ تعیین‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ یا از کارافتادگی‌ به‌ جمع‌ خدمت‌ رسمی‌ وی‌ اضافه‌ شود و در صورتیکه‌ مستخدم‌ رسمی‌ فوت‌ شود و استحقاق‌ مرخصی‌ داشته‌ باشد تمام‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ بابت‌ مرخصی‌ استحقاقی‌ به‌ وراث‌ قانونی‌ وی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

* ماده‌ 4. وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و مؤسساتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌ مکلفند براساس‌ ضوابط‌ ذیل‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشکیلات‌ تفصیلی‌ خود با تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور اقدام‌ نمایند.

الف‌. هشتاد درصد پستهای‌ بلامتصدی‌ در دستگاههای‌ فوق‌ حذف‌ می‌گردد.
ب‌. مجموع‌ پستهای‌ پشتیبانی‌ (اداری‌ و خدماتی‌) در دستگاههای‌ فوق‌الذکر از یک‌سوم‌ پستهای‌ اصلی‌ هر دستگاه‌ تجاوز ننماید. این‌ نسبت‌ برای‌ مدارس‌ یک‌ششم‌ (با احتساب‌ کادر دفتری‌ مدارس‌ در پستهای‌ پشتیبانی‌) و برای‌ دانشگاهها یک‌دوم‌ می‌باشد.
ج‌. دستگاههای‌ فوق‌ مکلفند کارمندان‌ غیر رسمی‌ خود را به‌ پستهای‌ موقت‌ تخصیص‌ دهند.

تبصره‌ 1. در صورتیکه‌ هر یک‌ از دستگاههای‌ فوق‌ در مهلت‌ مقرر نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشکیلات‌ تفصیلی‌ خود اقدام‌ ننماید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور مکلف‌ است‌ رأساً نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشکیلات‌ آن‌ اقدام‌ و مراتب‌ را به‌ دستگاه‌ مزبور ابلاغ‌ نماید و پرداخت‌ هر گونه‌ وجهی‌ به‌ کارکنان‌ مازاد بر پستهای‌ مصوب‌، تصرف‌ غیر قانونی‌ در اموال‌ دولتی‌ محسوب‌ خواهد گردید.

تبصره‌ 2. هر گونه‌ افزایش‌ پست‌ سازمانی‌ اعم‌ از ثابت‌ یا موقت‌ با رعایت‌ موارد فوق‌ صرفاً پس‌ از تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

* ماده‌ 5. استخدام‌ آزمایشی‌ افرادی‌ که‌ براساس‌ بند ب‌ تبصره‌ 60 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1364 کل‌ کشور تعهد استخدامی‌ می‌نمایند، در صورتی‌ که‌ حداقل‌ نصف‌ ساعات‌ کار هفتگی‌ مقرر را به‌ خدمت‌ مشغول‌ باشند، مجاز می‌باشد. صدور حکم‌ قطعی‌ این‌ افراد منوط‌ به‌ موفقیت‌ در دوره‌ آموزشی‌ مربوطه‌ با تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور می‌باشد و رعایت‌ حداکثر دوره‌ آزمایشی‌ مقرر در مورد آنان‌ لازم‌ نخواهد بود. دوره‌های‌ آموزشی‌ که‌ مدت‌ آن‌ حداقل‌ یکسال‌ باشد مشمول‌ بند ب‌ تبصره‌ 60 خواهد بود.

* ماده‌ 6. وزارتخانه‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ می‌توانند صرفاً با رعایت‌ مفاد ماده‌ 4 این‌ قانون‌ و نسبتهای‌ زیر و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور نسبت‌ به‌ استخدام‌ کادر مورد نیاز خود اقدام‌نمایند.

الف‌. به‌ ازاء افزایش‌ هر 20 نفر دانش‌آموز در مناطق‌ شهری‌ و 15 نفر دانش‌آموز در مناطق‌ روستائی‌ یکنفر (اعم‌ از آموزشی‌ و غیر آموزشی‌).
ب‌. به‌ ازاء افزایش‌ هر یک‌ تخت‌ بیمارستانی‌ دو نفر (اعم‌ از کادر پزشکی‌ و غیر پزشکی‌).
ج‌. به‌ ازاء افزایش‌ هر 14 نفر دانشجو یکنفر کادر غیر هیأت‌ علمی‌ و در مورد مؤسسات‌ آموزشی‌ جدیدالتأسیس‌ تا یک‌سوم‌ پستهای‌ سازمانی‌ مصوب‌.

تبصره‌. استخدام‌ در کادر هیأت‌ علمی‌ تابع‌ ضوابط‌ مقرر در تبصره‌ 60 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1364 خواهد بود و استفاده‌ از تبصره‌ 60 برای‌ وزارتخانه‌های‌ یاد شده‌ به‌ استثناء وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ ممنوع‌ می‌باشد.

* ماده‌ 7. استخدام‌ در سایر دستگاهها برای‌ مشاغلی‌ که‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ 60 ممنوع‌ اعلام‌ گردیده‌، با رعایت‌ ماده‌ 4 این‌ قانون‌ و حداکثر به‌ تعداد یک‌دوم‌ افرادی‌ که‌ در همان‌ مشاغل‌ از خدمت‌ خارج‌ می‌گردند (به‌ استثنای‌ انتقال‌) با تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور مجاز خواهد بود.

تبصره‌ 1. دستگاههای‌ فوق‌ مکلفند نیمی‌ از افرادی‌ را که‌ بموجب‌ این‌ ماده‌ به‌ استخدام‌ در می‌آورند از بین‌ پدران‌ و برادران‌ شهداء، اسرا، مفقودین‌ و جانبازانی‌ که‌ قادر به‌ کار نباشند و نیز رزمندگان‌ داوطلبی‌ که‌ 9 ماه‌ متوالی‌ یا یکسال‌ متناوب‌ در جبهه‌های‌ جنگ‌ تحمیلی‌ خدمت‌ نموده‌اند در رشته‌های‌ شغلی‌ که‌ واجد شرایط‌ آن‌ باشند (و در مورد همسران‌ و خواهران‌ آنان‌ در مشاغل‌ آموزشی‌ و بهداشتی‌ و درمانی‌) انتخاب‌ نمایند.

تبصره‌ 2. استخدام‌ در مشاغل‌ پشتیبانی‌ (اداری‌ و خدماتی‌) فقط‌ بصورت‌ پیمانی‌ امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل‌ وضع‌ مستخدمین‌ پیمانی‌ به‌ رسمی‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ حداقل‌ 8 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ بصورت‌ پیمانی‌ در همان‌ دستگاه‌ و یا یکسال‌ خدمت‌ داوطلبانه‌ در جبهه‌ بعلاوه‌ حداقل‌ 2 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ پیمانی‌ در دستگاه‌ می‌باشد.

تبصره‌ 3. منظور از استخدام‌ غیر رسمی‌ مذکور در تبصره‌ 60 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1364 هر گونه‌ استخدام‌ بصورت‌ پیمانی‌، قراردادی‌، خرید خدمت‌، روزمزد و کارگری‌ و عناوین‌ مشابه‌ می‌باشد.

ماده‌ 8. اشتغال‌ به‌ کار کلیه‌ بازنشستگان‌ و نیز کسانی‌ که‌ سنوات‌ خدمت‌ آنان‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ استخدامی‌ بازخرید شده‌ است‌ در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و شهرداریها ممنوع‌ است‌ و در صورت‌ نیاز دولت‌ به‌ تخصص‌ بعضی‌ از این‌ افراد، اشتغال‌ آنان‌ بصورت‌ غیر رسمی‌ و برای‌ مدت‌ معین‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ مجاز خواهد بود.

* ماده‌ 9. فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ متوفی‌ تا زمانی‌ که‌ شرط‌ سنی‌ مقرر در بند ب‌ ماده‌ 86 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و یا شرایط‌ مشابه‌ در سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ را داشته‌ باشند می‌توانند از حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ به‌ میزانی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ می‌گیرد استفاده‌ نمایند لکن‌ پس‌ از خارج‌ شدن‌ از شرایط‌ مذکور حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ آنان‌ در اجرای‌ قانون‌ برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان‌ و نوادگان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/10/1363 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در مورد ورثه‌ منحصر به‌ فرد فقط‌ تا میزان‌ حداقل‌ حقوق‌ وظیفه‌ تعیین‌ شده‌ با رعایت‌ کلیه‌ ضوابط‌ مربوط‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.

تبصره‌. در اجرای‌ قانون‌ برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ درباره‌ فرزندان‌ اناث‌ مصوب‌ 2/10/1363 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چنانچه‌ تعداد ورثه‌ بیش‌ از یکنفر باشد در ازاء هر نفر یک‌دوم‌ رقم‌ حداقل به‌ جمع‌ حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ افزوده‌ می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌ جمع‌ حقوق‌ وظیفه‌ یا مستمری‌ از حقوق‌ وظیفه‌ای‌ که‌ براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ تعلق‌ می‌گرفته‌ تجاوز ننماید.

* ماده‌ 10. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ده‌ ماده‌ و یازده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و هفتم‌ دی‌ماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و شش‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 8/11/1366 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب