عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاح‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩

اصلاح‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ با اصلاحیه‌ جلسه‌ مورخ‌ 28/2/79 هیأت‌ وزیران‌

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 3/8/1377 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ 10107 مورخ‌ 9/7/1374 وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و به‌ استناد ماده‌ (10) قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ ــ مصوب‌ 1366 ــ تصویب‌ نمود:

ماده‌ (1) آیین‌نامه‌ اجرائی‌ قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ (موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 19404/ ت‌ 316 مورخ‌ 5/5/1367) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود:


* ماده‌ 1. در اجرای‌ ماده‌ (1) قانون‌ یاد شده‌، درصدی‌ که‌ به‌ عنوان‌ کسور بازنشستگی‌ یا حق‌ بیمه‌ طبق‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مربوط‌ از حقوق‌ و مزایای‌ مستخدم‌ برداشت‌ و منتقل‌ شده‌ است‌ از حق‌ بیمه‌ آخرین‌ حقوق‌ و مزایای‌ مبنای‌ برداشت‌ کسور مستخدم‌ در صندوق‌ قبلی‌ یا حداقل‌ دستمزد کارگر عادی‌ در زمان‌ پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ هر کدام‌ بیشتر باشد شامل‌ سهم‌ کارفرما و کارگر به‌ مأخذ پانزده‌ درصد (15%) به‌ ازای‌ هر ماه‌ محاسبه‌ و کسر می‌گردد.

مشمولین‌ این‌ قانون‌ حداکثر ظرف‌ یکسال‌ از تاریخ‌ بازخرید مهلت‌ دارند تا تقاضای‌ کتبی‌ خود را به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ نمایند. به‌ تقاضاهای‌ خارج‌ از مهلت‌ مذکور ترتیب‌ اثر داده‌ نخواهد شد.

تبصره‌ 1. آن‌ عده‌ از مستخدمین‌ دستگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که‌ در اجرای‌ قانون‌ مذکور بازخرید می‌شوند از پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ معاف‌ خواهند بود.

مستخدمینی‌ که‌ قبلاً بازخرید شده‌اند و تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌نامه‌ مابه‌التفاوت‌ مذکور را نپرداخته‌اند نیز مشمول‌ این‌ تبصره‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2. کسور بازنشستگی‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ مستخدمینی‌ که‌ در اجرای‌ قانون‌ یاد شده‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منتقل‌ شده‌ یا می‌شوند برای‌ متقاضیان‌ بازنشستگی‌ تنها در محاسبه‌ میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ که‌ به‌ جمع‌ سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ اضافه‌ می‌گردد و در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای‌ احراز شرایط‌ بازنشستگی‌ منظور نخواهد شد.

سوابق‌ مستخدمینی‌ که‌ بیمه‌ آنان‌ نزد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادامه‌ دارد و از کارافتاده‌ کلی‌ یا فوت‌ می‌شوند در احراز شرایط‌ برقراری‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ و فوت‌ و میزان‌ مستمری‌ آنان‌ ملاک‌ محاسبه‌ خواهد بود.

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 28/2/1379 با توجه‌ به‌ نظر رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 2273 ه/ ب‌ مورخ‌ 22/3/1378) تصویب‌ نمود:

تصویب‌نامه‌ شماره‌ 52166/ ت‌ 15649 ه مورخ‌ 11/8/1377 (موضوع‌ اصلاح‌ ماده‌ (1) آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ نحوه‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ در دستگاههای‌ دولتی‌) به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود:

1 ـ در مقدمه‌ تصویب‌نامه‌ عبارت‌ و براساس‌ صورتجلسه‌ سازمانهای‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، برنامه‌ و بودجه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ منضم‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 7973/0/7100 مورخ‌ 26/5/1378 سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و موافقت‌ مورخ‌ 25/5/1377 معاون‌ رئیس‌جمهور و دبیر کل‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ «قبل‌ از عبارت‌» به‌ استناد ماده‌ (10) قانون‌ تحوه‌ تعدیل‌ اضافه‌ می‌شود.
2 ـ تبصره‌ (2) الحاقی‌ به‌ ماده‌ (1) حذف‌ می‌شود.

قانون‌ برنامه‌ سوم‌:

* ماده‌ 27. آن‌ دسته‌ از کارکنان‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ از نظر مقررات‌ بازنشستگی‌ تابع‌ صندوقهای‌ خاص‌ بازنشستگی‌ وابسته‌ به‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ هستند و ارتباط‌ استخدامی‌ آنها با دستگاه‌ اجرائی‌ ذی‌ربط‌، در اجرای‌ سیاست‌های‌ فروش‌ سهام‌، قطع‌ می‌گردد، می‌توانند در صورت‌ ادامه‌ اشتغال‌ در واحدهای‌ فروخته‌ شده‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ یا تعاونی‌ و رعایت‌ ضوابط‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ مقرر به‌ تفکیک‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کارفرما، همچنان‌ تابع‌ مقررات‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ مربوط‌ باشند.
تبصره‌. کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ کسر حق‌بیمه‌ و اختیارات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در امر دریافت‌ حق‌بیمه‌ و اخذ جرائم‌ ناشی‌ از دیرکرد پرداخت‌ حق‌بیمه‌، از جمله‌ مواد (49) و (50) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 1354 نسبت‌ به‌ افراد و صندوقهای‌ فوق‌ نافذ خواهد بود.

قانون‌ برنامه‌ سوم‌:

* ماده‌ 42. کلیه‌ بیمه‌شدگان‌ (به‌ استثنای‌ کادر نیروهای‌ مسلح‌ و کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌) می‌توانند نسبت‌ به‌ تغییر سازمان‌ بیمه‌ای‌ خود اقدام‌ کنند. نقل‌ و انتقال‌ حق‌بیمه‌ و کسورات‌ بیمه‌ای‌ بین‌ صندوق‌های‌ بیمه‌ای‌ براساس‌ ضوابطی‌ خواهد بود که‌ حداکثر طی‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ توسط‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و براساس‌ محاسبات‌ بیمه‌ای‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب