عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
مرجع رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩

 رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی مورد ایراد بازرسان بهداشت محیط توسط متصدِی مغازه قنادی، در چه مرجع و طبق کدام قانون انجام خواهد شد؟  
     

دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بویین زهرا ـ یکشنبه ۵/۱۰/۱۳۸۹

 

رسیدگی به موضوعِ عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی عدم رفع نواقص بهداشتی مورد ایراد بازرسان بهداشت محیط توسط متصدِی مغازه قنادی، در چه مرجع و طبق کدام قانون انجام خواهد شد؟
نظرهای ابرازی:
ـ درخصوصِ سؤال فوق چند قانون به تصویب رسیده است:
الف) مادۀ ۹۱ قانون کار (مصوّب ۲/۷/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی) و مادۀ ۱۷۶ قانون کار (مصوّب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ب) مادۀ ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوّب ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام).
ج) مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی).
د) مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی کشور (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی).
هـ) مادۀ ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی).


ـ تا سال ۱۳۸۲، دادسراها و دادگاههای کیفری، به جُرم مذکور، طبقِ مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) رسیدگی می کردند. پس از تصویب قانون نظام صنفی کشور، پرونده ها در هیأتهای رسیدگی کننده به تخلّفات صنفی رسیدگی می شد؛ تا اینکه، در سال ۱۳۸۸، به استنادِ مادۀ ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوّب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی شناخته شد که به تخلّفات افراد صنفی، طبقِ قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین، رسیدگی کند.

ـ فرد صنفی در مادۀ ۲ قانون نظام صنفی کشور (مصوّب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) تعریف شده، و مطابقِ تبصرۀ مادۀ ۲ قانون مارّالذکر، صنوفی که قانون خاص دارند از شمولِ قانون مذکور مستثنی هستند. تهیّه کنندگان، عرضه کنندگان و فروشندگان مواد خوردنی و آشامیـدنی و آرایشی و بهداشتی، به لحاظ داشتنِ قانون خاص، مشمولِ تبصرۀ مذکـورند؛ فلذا به تخلّفات این صنف طبقِ قانون خاصّشان رسیدگی می شود.

ـ بعضی ها قانون صالح را مادۀ ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوّب ۲۳/۱۲/۱۳۶۸) می دانند، زیرا در تعارض بین این مقرّره و مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، به نظریۀ شورای نگهبان در سال ۱۳۷۳ استناد نموده و کلیّۀ مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در موارد تغایر، حاکم بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی می دانند؛ ولو اینکه، قانون مجلس مؤخّر بر مصوّبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. امّا به نظر می رسد نظریۀ شورای نگهبان مربوط به تغایر مصوّبات مجمع با مصوّبات مجلس تا زمانِ اعلام نظریه (سال ۱۳۷۳) باشد، و اگر مجلس مصوّبه ای مغایر با مصوّبۀ مجمع بعد از تاریخ نظریۀ شورای نگهبان داشته باشد، باید آن را لازم الاجرا دانست، زیرا این مصوّبۀ مجلس به تأیید خودِ شورای نگهبان نیز می رسد؛ به عبارت دیگر، شورای نگهبان در عمل به این استدلال معتقد است. زیرا اگر به استدلال اوّل اعتقاد داشته باشیم، باید اقدامات مجلس و شورای نگهبان را عبث بدانیم.

نظر اتفاقی:
توجّه به مراتب مذکور، رسیدگی به جُرم موضوع سؤال باید در سازمان تعزیرات حکومتی و طبقِ مادۀ ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) انجام شود.

 

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب