عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
عدم الزام جهادکشاورزی بپرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه هنگام نقل وانتقال سوابق نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩

رأی شماره‌های 468 ـ 469 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به هنگام نقل وانتقال سوابق از یک صندوق به صندوق دیگر

  تاریخ: 27/10/1389     شماره دادنامه: 469ـ 468     کلاسه پرونده: 89/709 و 710
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


       شکات: آقایان 1ـ حسن خندانی 2ـ علی بخشوده نیا.
      
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
      
گردشکار: آقایان حسن خندانی و علی بخشوده‌نیا به موجب درخواست‌های تقدیمی اشعار داشـتهاند، شعب دیوان در موضـوع انتقال کسورات بازنشـستگی به صندوق تامین اجتماعی آراء معارضی صادر کردهاند و صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیدهاند. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
      
الف ـ در پرونده کلاسه 18/80/432، آقای مجید نیکو دادخواستی به طرفیت جهاد سازندگی استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه 18 ارجاع و الزام مشتکیعنه به انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 539 مورخ 13/3/1389، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:
       «
شاکی از کارکنان رسمی وزارت جهاد کشاورزی بوده که در سال 1378 بازخرید از خدمت گردیده حال تقاضای انتقال سوابق خود را به سازمان تامین اجتماعی دارد که اداره جهاد کشاورزی خوزستان طی لایحه شماره 4548 مورخ 16/9/1382 ضمن پذیرش ادعای شاکی اعلام نموده که اقدامات اولیه جهت انتقال سوابق شاکی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. فلذا با عنایت به مراتب یادشده شکایت مطروحه را وارد تشخیص و حکم به الزام اداره جهاد کشاورزی خوزستان به ارسال کسورات بازنشستگی شاکی به سازمان تامین اجتماعی صادر و اعلام میگردد
      
ب ـ در پرونده کلاسه 8/86/1058، آقای امان‌اله تفرج دادخواستی به طرفیت جهاد کشاورزی خوزستان و سازمان تامین اجتماعی بهبهان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هشتم ارجاع و الزام مشتکیعنهما به محاسبه مابهالتفاوت نقل و انتقال کسورات بازنشستگی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 3262 مورخ 25/5/1387، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:
       «
نظر به اینکه جهاد کشاورزی طی نامه شماره 16284/301/86 مورخ 7/9/1386 به سازمان تامین اجتماعی بهبهان اعلام نموده شاکی کسور خود را دریافت ننموده و به محض اعلام شماره حساب کلیه وجوه متعلقه به آن سازمان انتقال داده خواهد شد. علیهذا از این حیث حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و سازمان تامین اجتماعی ملزم به دریافت کسور بازنشستگی پس از اعلام حساب به جهاد کشاورزی و رعایت حقوق قانونی شاکی میباشد. حکم صادره قطعی است
      
ج ـ در پرونده کلاسه 12/80/567، آقای یداله لرکی دادخواستی به طرفیت جهاد سازندگی خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دوازدهم ارجاع و الزام مشتکیعنه به انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی را خواستار گردید و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 2290 مورخ 21/11/1381، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است: « نظر به اینکه اداره خوانده طی لایحه دفاعیه خواسته شاکی را پذیرفته و اعلام داشته اقدامات اولیه صورت گرفته علیهذا با توجه به مراتب فوق و لوایح ارسالی اداره خوانده و سازمان تامین اجتماعی خواسته شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام جهاد خوزستان به ارسال کسورات بازنشستگی شاکی به تامین اجتماعی صادر و اعلام میگردد
      
د ـ در پرونده کلاسه 7/88/581، آقای حسن خندانی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد سازندگی استان خوزستان و سازمان تامین اجتماعی خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم ارجاع و الزام مشتکیعنهما به پرداخت محاسبه مابهالتفاوت نقل و انتقال کسورات بازنشستگی به تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی کننده به موجب دادنامه شماره 1589 مورخ 28/11/1388، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید: « مطابق لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و دادخواست تقدیمی اختلاف فیمابین به پرداخت مابهالتفاوت است که قانوناً سهم مربوط به شاکی به عهده وی خواهد بود و مطابق قانون انتقال کسور بازنشستگی با حق بیمه از صندوقی به صندوق دیگر تعیین تکلیف شده است، علیهذا نظر به اینکه لوایح تقدیمی ادارات طرف شکایت هم بر همین اساس اعلام شده است، عدم اقدام در صورت پرداخت مابهالتفاوت قابل رسیدگی خواهد بود در مورد شکایت فعلی با توجه به عدم پرداخت، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد
      
هـ‍ ـ در پرونده کلاسه 7/87/468 آقای علی بخشودهنیا دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم ارجاع و الزام مشتکیعنه به انتقال کسورات بازنشستگی به تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 2148 مورخ 31/4/1387، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است: « حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی به نظر میرسد که مشکل شاکی پرداخت مابهالتفاوت است که پرداخت آن در توان مالی شاکی نیست النهایه نظر به اینکه پرداخت مابهالتفاوت از تکالیف تامین اجتماعی یا اداره طرف شکایت نیست و مطابق با قانون به عهده شاکی است، لذا احتساب سوابق خدمت شاکی و ارسال سابقه خدمت و حق بیمه به تامین اجتماعی موکول به پرداخت مابهالتفاوت است. علیهذا قبل از پرداخت مابهالتفاوت احقاق احتساب سوابق خدمت مقدور نبوده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد
      
و ـ در پرونده کلاسه 9/83/501 آقای جلال شجاعی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه نهم ارجاع و الزام مشتکیعنه به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی را خواستار گردیده و شعبه رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 145 مورخ 17/2/1386، به شعبه زیر مبادرت به صدور رأی نموده است: « خواسته شاکی انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی توسط مشتکیعنه است با این توضیح که وی مدعی است مدت 20 سال در جهاد سازندگی سابق خدمت و پس از آن در راستای تعدیل نیرو در سال 1378 از خدمت بازخرید گردیده ولی کسورات مزبور از طرف مشتکیعنه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نگردیده در مقابل مشتکیعنه در لایحه دفاعیه شماره 3298/6 مورخ 1/9/1383، مدعی است که شاکی میبایست مابهالتفاوت کسورات مزبور را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید تا خللی در بیمه نامه وی ایجاد نگردد حال از آنجا که انتقال کسورات بازنشستگی وظیفه مشتکیعنه بوده و طبق آراء مشابه دیوان نیز بدین صورت حکم صادر گردیده فلذا شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکیعنه به انتقال کسورات مربوطه صادر مینماید. این رأی وفق ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
      
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد.
      
ثانیاً، هر چند انتقال سوابق بیمهای از یک صندوق به صندوق دیگر بازنشستگی با رعایت شرایط و مقررات مربوط فاقد منع قانونی است، لیکن به موجب دادنامه شماره 345 مورخ 21/5/1386 هیأت عمومی دیوان، کیفیت و شرایط بازخریدی خدمت مستخدمان دولت و حقوق و امتیازات متعلق به آنان در این زمینه به حکم قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است و وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون الزام و تعهدی به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه موردنظر شاکی به سازمان تامین اجتماعی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1589 مورخ 28/11/1388 شعبه هفتم در حدی که مبین عدم الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه به هنگام نقل و انتقال سوابق میباشد، صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/ منبع معاونت امور حقوقی ومجلس   

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب