دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩

هیـئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1389 با توجـه به نظر رییس مـجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 16/6/1389 آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدرقابتی را به شرح زیر تصویب نمود:


ماده1ـ در صورت نقض ممنوعیتهای موضوع ماده (45) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون یادشده با حکم شورای رقابت و با توجه به نوع عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به شرح مندرج در ماده (3) محکوم خواهندشد.
       ماده2ـ احراز جنبه ضدرقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.
       ماده3ـ میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل ضدرقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار، تعدد و تکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب، به ترتیب بندهای ماده (45) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ بند (الف)، حسب مورد جزءهای (1) و (2) به میزان چهارصد میلیون تا هشتصد میلیون ریال و جزء (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
       2ـ بند (ب) ، به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال.
       3ـ بند (ج) ، به میزان یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال.
       4ـ بند (د)، حسب مورد جزء (1) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (2) به میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال.
       5 ـ بند (هـ)، به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال.
       6 ـ بند (و)، به میزان یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال.
       7ـ بند (ز) ، به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
       8 ـ بند (ح)، به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال.
       9ـ بند (ط)، حسب مورد جزءهای (1) و (6) به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال و جزءهای (2) و (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (4) به میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و جزء (5) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال.
       10ـ بند (ی)، به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال.
       11ـ بند (ک)، حسب مورد جزء (1) به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و جزء (2) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (3) به میزان هشتصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال.
       تبصره ـ مبالغ جریمه‌های یادشده با توجه به ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هر سه سال یک‌بار قابل افزایش می‌باشد.
       ماده4ـ این تصـویب‌نامه جایگزین تصویـب‌نامه شماره 28591/44490 مورخ 11/2/1389 می‌شود. /
معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی/منبع روزنامه رسمی کشور - شماره 19217 شنبه سى ام بهمن ماه ۱۳۸۹

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا