عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردید نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩

رأی شماره200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره2 ماده7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب66 ـ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی ـ با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجرا و اعمال دارد

تاریخ: 25/5/1389    شماره دادنامه: 200          کلاسه پرونده: 88/970 


      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: آقای سبزواری‌نژاد.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2018 مورخ 29/10/1388، در پرونده کلاسه 88/2/1359 ، شعبه2 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387، در پرونده کلاسه 87/21/479، شعبه 21 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.
       گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شعب 21 و 2 دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی، آراء معارضی صادر کرده‌اند که درهر دو پرونده شکات با مدرک دیپلم و بیش از هشت سال سابقه خدمت پیمانی در شغل یکسان در وزارت امور اقتصادی و دارائی و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نیروی خدماتی مشغول خدمت بوده‌اند. وی نسبت به تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی تصمیم مختلف اتخاذ گردیده است. به موجب آن آراء شعبه دوم با استدلال به اینکه سابقه اشتغال شاکی تا تاریخ 15/9/1386 کمتر از 8 سال می‌باشد، شکایت را غیروارد دانسته و شعبه بیست و یکم با پذیرش شکایت حکم به ورود صادر کرده است. لذا با اعلام مراتب، خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیده است که مشروح آراء به شرح زیر می‌باشد. الف ـ شعبه 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/2/1359، موضوع شکایت آقای ابراهیم محمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی طی دادنامه شماره2018 مورخ29/10/1388، چنین انشاء رأی نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای مدرک متوسطه می‌باشد و وفق تبصره2 ماده7 نحوه تعدیل نیروی انسانی سازمان‌های دولتی در صورت داشتن 8 سال خدمت پیمانی نامبرده می‌تواند تبدیل وضعیت گردد و تاریخ استخدام پیمانی وی 1/1/1380 ، می‌باشد که کمتر از 8 سال سابقه پیمانی تا تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ 15/9/1386 دارد، بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه 21 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/21/479 موضوع شکایت خانم راحله برقی‌شیرازی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، طی دادنامه شماره 924 مورخ 20/5/1387 چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه شاکیه دارای بیش از 8 سال سابقه خدمت اداری دارد و برابر ماده2 قانون تعدیل نیروی انسانی، پس از 8 سال سابقه خدمت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی منع قانونی ندارد و ماده5 قانون استخدام کشوری تصریح می‌نماید که در پست‌های ثابت سازمانی استخدام به صورت پیمانی خلاف قانون می‌باشد، بنابراین با عنایت به مستندات مذکور و ابلاغ شماره 1475/24/2 مورخ 27/2/1379 و تاریخ شروع قرارداد ایشان که از تاریخ 1/1/1379 دارای بیش از 8 سال سابقه می‌‌باشند و نیز دارای مدرک دیپلم می‌باشند و در لیست ثابت سازمانی مسئول خدمات اداری مشغول به خدمت می‌باشد شکایت شاکیه وارد تشخیص و مستنداً به ماده13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن ملغی اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمی درخصوص تغییروضعیت استخدامی مستخدمینی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام پیمانی درآمده‌اند نمی‌باشد، در نتیجه حکم مقرر در تبصره 2 ماده7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 که تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه دانسته، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بیست و یکم دیوان به شماره دادنامه 924 مورخ 20/5/1387 در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی سه شنبه - بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۹

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب