عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠

  ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
      


 الف ـ اساسنامه: قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1388ـ. .
       ب ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ. .
       پ ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
       ت ـ هیئت: هیئت رسیدگی به شکایات قانون شامل هیئت مرکزی و هیئتهای استانی.
       1ـ هیـئت مرکزی: هیئتی متـشکل از اعضای مندرج در بند « الف» ماده (2) اساسنامه که به شکایات مربوط به مناقصاتی را که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، رسیدگی می‌کند.
       2ـ هیئت استانی: هیئتی متشکل از اعضای مندرج در بند « ب» ماده (2) اساسنامه که شکایات مربوط به مناقصاتی را که توسط دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ملی مستقر در استان برگزار می‌شود، رسیدگی می‌کند.
       ث ـ دستگاه‌های ملی: دستگاه‌های موضوع بند « ب» ماده (1) قانون که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند و در مرکز کشور قرار دارند و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق معاونت مبادله می‌کنند.
       ج ـ دستگاه‌های استانی: دستگاه‌های موضوع بند « ب» ماده (1) قانون که از اعتبارات استانی استفاده می‌کنند و اعتباراتشان از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و خزانه معین استان تأمین می‌شود و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق استان مبادله می‌نمایند.
       چ ـ دستگاه‌های ملی مستقر در استان: دستگاه‌های موضوع بند « ب» ماده (1) قانون که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند و در استان (به غیر از استان تهران) واقع شده‌اند، ولی موافقت‌نامه‌هایشان را از طریق معاونت مبادله می‌نمایند.
       ح ـ تجدید مناقصه: تکرار تمام یا آن قسمت‌هایی از فرآیند مناقصه که به تشخیص هیئت مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده است.
       خ ـ لغو مناقصه: ابطال کامل فرآیند برگزاری مناقصه توسط هیئت.
       د ـ فسخ قرارداد: اعلام یکطرفه خاتمه قرارداد که با قصور یا بدون قصور طرف مقابل کارفرما صورت گیرد.
       ذ ـ رد شکایت: چنانچه هیئت پس از بررسی فرآیند مناقصه شکایت شاکی را وارد نداند یا علیرغم ورود شکایت، ایرادهای مطروحه به گونه‌ای نباشد که براساس قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به اساس اقدامات انجام‌شده و فرآیند رقابت لطمه وارد آورد، هیئت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت نسبت به صدور رأی رد شکایت اقدام می‌کند.
       ر ـ تعلیق قرارداد: توقف موقت اجرای قرارداد در رأی صادره هیئت.
       ز ـ توقف جریان ارجاع کار: به منظور بررسی بیشتر موضوعات و کسب اسناد مثبته هیئت می‌تواند به مدت پنج تا ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
       ژـ اعتبار پیشنهادها: مدت زمانی که مناقصه‌گر متعهد می‌گردد در صورت ابلاغ کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام‌شده در اسناد می‌باشد در غیراین‌صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شرکت در مناقصه می‌باشد.
       س ـ شکایت: درخواست کتبی شاکی در مهلت قانونی مقرر که رأساً و به طور مستقیم به دبیرخانه هیئت ارایه و تسلیم شود و توسط دبیرخانه بررسی و دریافت گردد.
       ش ـ تسلیم شکایت: شاکی شکایت و اسناد آن را براساس قوانین، مقررات مربوط و دستورالعمل‌های معاونت در مهلت‌های قانونی به دبیرخانه ارایه می‌کند و دبیرخانه آن را ثبت می‌کند.
       ص ـ دریافت شکایت: چنانچه شاکی شکایت و اسناد آن را در دبیرخانه ثبت کرده باشد، دبیرخانه در صورت کفایت اسناد، نسبت به ارایه رسید دریافت شکایت اقدام می‌کند.
       ض ـ قبول شکایت: شکایت در یکی از دو حالت زیر پذیرفته محسوب می‌شود:
       1ـ سه روز کاری پس از دریافت شکایت و اعلام صلاحیت هیئت.
       2ـ حداکثر پنج روز کاری از دریافت شکایت و خودداری هیئت از اعلام عدم صلاحیت.
       ط ـ انصراف از شکایت: در یکی از دو حالت زیر ممکن است، رخ دهد:
       1ـ خودداری شاکی از ارایه مستندات به هیئت از طریق دبیرخانه.
       2ـ انصراف کتبی شاکی از شکایت پس از تسلیم به دبیرخانه.
       ظ ـ پایگاه: بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات که به موجب ماده (23) قانون ایجاد شده است.
       ع ـ دبیرخانه: دبیرخانه هیئت مرکزی و دبیرخانه هیئت‌های استانی.
       ماده2ـ دبیر هیئت مرکزی با حکم معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دبیر هیئت استانی با حکم استاندار از بین کارکنان با سابقه مرتبط منصوب می‌شوند.
       ماده3ـ شاکی باید شکایت خود را در قالب کاربرگهای موضوع دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت، حداقل به همراه یکی از اسناد زیر ارایه نماید تا از طرف دبیرخانه قابل دریافت باشد:
       1ـ کلیه اوراق و اسنادی که در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد دارد از قبیل فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مکاتبات مناقصه‌گزار، صورتجلسات و نظایر آن.
       2ـ اطلاعات و اسناد ثبت‌شده در پایگاه و اسناد الکترونیکی نظیر دورنگار، رایانامه، تلگرام و نظایر آن که قابلیت تصدیق داشته باشد.
       تبصره ـ مدارک تکمیلی از جمله مدارک زیر پس از دریافت شکایت توسط هیئت قابل بررسی است:
       1ـ اقرار مناقصه‌گزار و یا نمایندگان آنها.
       2ـ شهادت شهود که از نظر هیئت قابل قبول باشد.
       3ـ انصراف مکتوب شاکی از شکایت.
       ماده4ـ نخستین جلسه هیئت باید حداکثر ظرف پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت تشکیل شود و هیئت پس از شنیدن نظرات طرفین و بررسی اسناد و مدارک و مستندات مربوط در موارد زیر رای خود را صادر کند:
       الف ـ لغو مناقصه با رعایت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.
       ب ـ تجدید مناقصه با رعایت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.
       پ ـ رد شکایت.
       ت ـ تعلیق قرارداد.
       ث ـ فسخ قرارداد.
       ج ـ جواز ادامه قرارداد.
       چ ـ تایید انصراف از شکایت.
       تبصره1ـ در صورت رأی هیئت به فسخ قرارداد، تسویه‌حساب کارفرما با طرف قرارداد براساس قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن و یا سایر مقررات موضوعه می‌باشد.
       تبصره2ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیئت می‌تواند با رأی اکثریت اعضاء به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کرده و صدور رأی نهایی را برای مدت یادشده به تأخیر بیاندازد.
       تبصره3ـ در صـورت احراز تبانی توسط هیـئت، موضوع از طریـق دبیرخانه به دستگاه مناقصه‌گزار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تبانی‌کنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گزار صورت پذیرد.
       ماده5 ـ به منظور رسیدگی به شکایات، معاونت ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
       1ـ تشکیل دبیرخانه هیئت مرکزی و تعیین دبیر آن و انجام ساز و کار لازم برای اجرائی‌شدن آیین‌نامه.
       2ـ تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌های لازم از جمله چارچوب، مشخصات و اسناد لازم.
       3ـ ارایه راهکارهای اجرایی و تبیین قانون، اساسنامه و آیین‌نامه‌های آنها و پاسخ‌گویی به ابهامات و سئوالات دستگاه‌های مناقصه‌گزار.
       4ـ اعلام‌نظر در خصوص شمول یا عدم شمول قانون و اساسنامه بر اشخاص و ماهیت مناقصات از نظر ملی‌، استانی و یا ملی مستقر در استان.
       5 ـ تعیین اشخاص دارای صلاحیت و صاحب‌نظر و حق‌الزحمه‌های لازم به منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شکایات.
       6 ـ فراهم نمودن ساز و کار لازم در دستگاه‌های مناقصه‌گزار برای اطلاع‌رسانی و آموزش اساسنامه، قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به منظور یکسان‌سازی رویه‌ها.
       ماده6 ـ هر یک از استانداران به منظور رسیدگی به شکایات موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تشکیل دبیرخانه هیئت استانی، تعیین دبیر آن و انجام ساز و کار لازم برای اجرائی‌شدن آیین‌نامه اقدام نمایند.
       ماده7ـ وظایف دبیرخانه هیئت مرکزی و استانی به شرح زیر است:
       1ـ ثبت شکایت پس از ارایه آن (تسلیم شکایت).
       2ـ دریافت شکایت.
       3ـ اعلام عدم‌صلاحیت هیئت برای رسیدگی به شکایت در چارچوب ابلاغی هیئت.
       4ـ ارجاع شکایت به کارشناس یا هیئت کارشناسی برای بررسی اولیه شکایت.
       5 ـ جمع‌آوری و تکمیل اسناد و مستندات برای ارایه به هیئت.
       6 ـ دعوت از اعضای هیئت و تشکیل جلسات آن در زمان و مکان مقرر.
       7ـ اعلام و ابلاغ رأی هیئت.
       8 ـ مستندسازی شکایات و آرای صادره توسط هیئت.
       9ـ انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه‌ای.
       10ـ دریافت و ارایه انصراف شکایت شاکی به هیئت.
       ماده8 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون موظفند اطلاعات قراردادهای خود را در فرم‌های ابلاغی معاونت برای درج در بانک اطلاعاتی قراردادها ارسال دارند تا در صورت لزوم در اختیار هیئت قرار گیرد.معاون اول رییسجمهور محمدرضا رحیمی/ منبع:روزنامه رسمی کشور/شنبه - بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۲۴۰

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب