دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
حذف ماده (7) ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6)قانون بودجه سال 1388 نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠

وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 27/11/1389 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 تصویب نمودند:
       ماده (7) ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 211607/ت43304ک مورخ 27/10/1388 حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
       این تصویب‌نامه در تاریـخ 28/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی/ منبع – روزنامه رسمی کشور یکشنبه - هفتم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۴۲

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا