دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور


وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 7/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 139915/60 مورخ 27/6/1389 وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره (6) الحاقی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب1386ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
       آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 20144/ت39028ک مورخ 15/2/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       1ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند « الف» ماده (9) الحاق می‌شود:
       تبصره ـ در مورد شرکت شهرکهای صنعتی ایران قیمت منطقه‌ای بجای قیمت کارشناسی ملاک عمل می‌باشد.
       2ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (11) الحاق می‌شود:
       تبصره ـ شرکت شهرکهای صنعتی ایران از شمول ماده (11) این آیین‌نامه مستثنی بوده و نمایندگی دولت در خصوص کلیه موارد مربوط به شرکت یادشده کماکان به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
       این تصویب‌نامه در تاریـخ 28/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی/ منبع – روزنامه رسمی کشور یکشنبه - هفتم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۴۲

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا