دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠

رأی شماره617 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور گواهی مربوط به تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی جنگی و نوع خدمت و تأیید مدارک


تاریخ: 23/12/1389        
       شماره دادنامه: 617            
       کلاسه پرونده: 89/857
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان ایلام.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
       گردشکار: سازمان آموزش و پرورش استان ایلام طی درخواست تقدیمی به شماره 117/19355 مورخ 24/4/1389 اشعار داشته: در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 1، 3، 4، 6 و 25 دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری و اعطاء امتیازات مربوط به خدمت در مناطق جنگی به منظور برخورداری از مزایای حضور در جبهه، خواسته شکات مورد اعلام تعارض آراء قرار گرفته است و در خصوص شکایت مطروحه در پرونده کلاسه‎های 4/87/590 و 4/87/105 شعبه چهارم و کلاسه 25/87/548 شعبه 25، حکم به رد شکایت و در پرونده کلاسه‎های 4/85/1352 شعبه چهارم و 1/85/2728 شعبه اول و 2/87/137 شعبه سوم حکـم به ورود شکایت شکات مبنی بر محاسبه خدمت در منطقه جنگی به عنوان خدمت در جبهه برای برخورداری از مزایای مربوط مورد تصمیم قرار گرفته است. از این جهت نسبت به موضوع واحد برقراری مزایای خدمت در جبهه برای خدمت در منطقه جنگی به صورت یکنواخت و مشابه برای سه نفر حکم به ورود و سه نفر دیگر حکم به رد صادر گردیده است. و این در حالی است که خدمت در منطقه جنگی و عملیاتی براساس بند (و) ماده 8 بخشنامه شماره 2727د مورخ 20/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مشمول مزایای 3% افزایش سنواتی بوده و مطابق بند 1 مصوبه شماره 51700 نیز از مزایای مربوط برخوردار شده‎اند. لذا موجبی برای برخورداری از خدمت در جبهه وجود ندارد، تا متقاضیان مشمول آن قرار گیرند چون از مزایای خدمت در مناطق جغرافیایی، عملیاتی و جنگی برخوردار شده‎اند.
لذا خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه گردیده‎اند. 
       الف ـ در پرونده کلاسه 4/87/590، آقای علی‌اصغر رستمی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ‎زده را خواستار و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 2401 مورخ 30/11/1387، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
       با توجه به نظریه شماره 33/73737/710 مورخ 29/11/1386 مدیرکل امور اداری معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با عنایت به اینکه امتیاز موضوع بخشنامه استنادی (تلقی نمودن نصف مدت خدمت در مناطق عملیاتی و جنگی به عنوان سابقه حضور در جبهه) ناظر به آموزگارانی است که از سوی مراجع ذیربط اعزام و ماموریت یافته باشند و منصرف از مستخدمین دولت که به عنوان موظف در مناطق مذکور خدمت کرده‎اند می‎باشد و شاکی در عداد کارکنان موظف بوده و از شمول ماموریت خارج بوده شکایت غیر وارد تشخیص و باستناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.
       ب ـ در پرونده کلاسه 4/87/105، آقای حسین محمدیاری دادخواستی به طرفیت امور اداری وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت در مناطق عملیاتی جنگی را خواستار گردیده و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1787 مورخ 23/9/1387، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
با توجه به مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره 78/18001 مورخ 2/4/1387، نظر به اینکه موضوعات خدمت در مناطق عملیاتی جبهه و مناطق جنگ‌زده و محروم و مزایای متعلق به هر کدام از آنها با همدیگر متفاوت بوده و برخورداری از امتیازات هر کدام تابع شرایط قانونی خاص خودش می‎باشد. خواسته توجیه قانونی ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد.
       ج ـ در پرونده کلاسه 3/87/137، آقای عبدالولی کریمی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل امور ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات خدمت از مناطق جنگی و جنگ‌زده را خواستار گردیده و شعبه سوم دیوان به موجب دادنامه شماره 1754 مورخ 29/8/1387، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه مشتکی‎عنه منکر منطقه عملیاتی و جنگی که شاکی در آنجا خدمت نموده است، نگـردیده است لذا مستنداً به تـصویب‎نامه هـیأت وزیران به شـماره 51700/ت15744/هـ‍ مورخ 27/1/1376، رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد.
       د ـ در پرونده کلاسه 4/85/1352، آقای ابراهیم شنبه‎ای دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان ایلام) به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری امتیازات خدمت در مناطق جنگی را خواستار گردیده و به شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 30/7/1386، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید:
نظر به اینکه مطابق گواهی شماره 78/29397 مورخ 8/5/1385 آموزش و پرورش ایلام نامبرده از تاریخ 1/7/1359 لغایت 31/6/1367 در منطقه جنگی ایلام مشغول خدمت بوده است و برابر تصویب‎نامه شماره 51700 ـ ت15744/ه‍ـ مورخ 27/1/1376 هیأت وزیران نصـف مدت کلیه نیروهـایی که در طول سـال‎های دفاع مقدس از 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 همگام بازرگان اسلام در مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور فعالیت داشته‎اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی می‎شود و مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 1370 بند (ج) رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند از یک تا دو گروه تشویقی علاوه بر گروه و استحقاق برخوردار می‎شوند. بنابراین نامبرده با مدت 96 ماه اشتغال در منطقه جنگی که 48 ماه حضور جبهه محسوب می‎شوند استحقاق دو گروه تشویقی را دارد اعلام حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته مطروحه صادر می‎گردد.
       ه‍ـ ـ در پرونده کلاسه 85/1/2728، آقای سهراب کهزادیان دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل ایثارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به برقراری و اعطاء امتیازات مربوط خدمت در مناطق جنگی را خواستار گردیده و شعبه اول به موجب دادنامه شماره 2261 مورخ 19/10/86 به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
با توجه به اینکه به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت حضور در جبهه از تاریخ 31/6/1359 لغایت 27/7/1367 از موارد استحقاق یک یا دو گروه تشویقی می‎باشد و به موجب مصوبه شماره 51700/ت44/157 ه‍ مورخ 27/1/1376 هیأت وزیران نصف مدت حضور افرادی که از طریق غیر از سپاه پاسداران و جهاد سازندگی به مناطق جنگی الزام می‎شوند جزء خدمت در جبهه تلقی می‎شود و با عنایت به اینکه اداره طرف شکایت نیز اصل استحقاق شاکی را پذیرفته و صرف عدم وجود کمیسیون مربوط به بررسی سوابق مستخدم در خصوص سابقه حضور در مناطق جنگی نافی حقوق شاکی نمی‎باشد بنابراین شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد.
        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       اولاً: تعارض در آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد.
       ثانیاً: نظر به اینکه مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 دولت می‎تواند به رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه‎های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‎اند یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید و به موجب بند 3 مصوبه شماره 5170/ت15744هـ‍ مورخ 27/1/1386 هیأت وزیران، تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت (داوطلبانه یا موظف) و تایید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‎شود انجام می‎گیرد و شکات پرونده‎های موضوع تعارض، گواهی موضوع بند 3 مصوبه فوق‎الذکر را ارائه ننموده‎اند، بنابراین آرای صادره شعبه چهارم به شماره دادنامه‎های 2401 مورخ 30/11/1387 و 1787 مورخ 23/9/1387 و رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3426 مورخ 19/11/1387 که بر رد شکایت صادر گردیده‎اند در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و مطابق مقررات تشخیص گردید. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری/ منبع:روزنامه رسمی کشور/ دوشنبه - بیست و دوم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲54

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا