عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
رأی شماره869هیأت.ع .دیوان عدالت ناظر به تغییر وضعیت استخدامی به انجام کار معین نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩

رأی شماره869هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند یک مصوبه 84515/ت34613هـ مورخ 15/2/1384 هیأت وزیران ناظر به تغییر وضعیت استخدامی به انجام کار معین بوده و استخدامی پیمانی از آن افاده نمی‌گردد


تاریخ: 10/12/1388       
         شماره دادنامه: 869       
         کلاسه پرونده: 88/914 
         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
         شاکی: آقای حمید سلجوقی.
         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری.
         گردشکار: الف ـ شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 87/2677، موضوع شکایت آقای عبدالحسین علیجان زاده به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته عدم اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 84515/ت340613هـ‍ مورخ 15/12/1386 و بخشنامه شماره 70597 مورخ 15/6/1385 معاون اول ریاست جمهور جهت تغییر وضعیت از نیروی شرکتی به پیمانی، به شرح دادنامه شماره 3814 مورخ 24/7/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً سازمان طرف شکایت با وصف اطلاع از مفاد خواسته شاکی در برابر آن هیچ گونه دفاعی ننموده و متعرض صحت ادعای شاکی نشده است. ثانیاً، حسب نامه شماره 1387/100/132/15335 مورخ 12/3/1387 مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست شاکی فوق جهت اعمال بند یک تصویب‎نامه هیأت وزیران گردیده است. ثالثاً، اینکه شاکی دارای شرایط بند یک مصوبه شماره 84515/ت34613هـ‍ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران رابعاً، حسب بخشنامه شماره 70597 مورخ 15/6/1385 معاون اول رئیس جمهور باید در مورد شاکی در چهارچوب آیین‎نامه استخدام پیمانی اقدام شود نه قرارداد معین، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1900، موضوع شکایت آقای حمید سلجوقی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته تغییر وضعیت استخدامی وی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی به شرح دادنامه شماره 672 مورخ 29/2/1388 و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: طبق تبصره یک تصویب‎نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران در صورت عدم استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند یک به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین‎نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1368 و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تایید معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است. بر این اساس مفاد تبصره مذکور دلالت بر انعقاد انجام کار معین با اشخاص واجد شرایط دارد و قید در چهارچوب آیین‎نامه استخدامی پیمانی دلالت بر آن دارد که مستخدمین مذکور از امتیازهای مقرر در آیین‎نامه استخدامی پیمانی از قبیل حقوق و مزایای بهداشت و درمان برخوردار می‎باشند که این موارد نیز می‎بایست در قراردادهای منعقده انجام کار به صورت معین درج شوند. بنابراین مفاد تبصره مذکور هیچ‌گونه دلالتی بر الزام طرف شکایت جهت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی ندارد، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

         اولاً: تعارض بین آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً: نظر به اینکه طبق مصوبه 84515/ت34613 ه‍ مورخ 15/2/1384 هیأت وزیران، به کارگیری افراد مشمول بند یک مصوبه مذکور با رعایت شرایط مقرر در آن به طور تمام وقت یا پاره وقت به صورت قرارداد انجام کار معین مجاز بوده و از آن الزام دستگاه اجرایی بر تبدیل وضعیت آنها به استخدام پیمانی افاده نمی‎گردد، رأی صادره از شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 672 مورخ 29/2/1388 که با لحاظ مراتب فوق انشاء گردیده است، صحیح و مـوافق مقررات مـی‎باشد. رأی صـادره به اسـتناد بـند 2 ماده 19 و مـاده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری منبع روزنامه رسمی سه شنبه - بیست و سوم شهریور ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۹۰۸۹

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴ نظریات مشورتی(نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه )۱۳۹۶/۰۲/۱۰ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیارا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی قرار منع تعقیب درجرائم ماده۲۷۳ ق.آدک بعداز تأییددادگاه کیفری1قابل فرجامخواهی است بیانات رهبر مسلمین جهان در دیدار اقشار مختلف مردم (18/۰۶/۱۳۹۴) تصویب نامه در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦۸٦) اجتماعی (٥۱۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٦٧) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٥٦) آیین نامه ها (٢۸٦) امور اداری و استخدامی (٢٥٩) قوانین (٢٤٩) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧۸) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۱) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱۱٩) مالی و اقتصادی (۱۱۱) شهرداری (۱٠۳) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥٠) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۱) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) مشکلات شهروندان (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) رایانه و سایبر (۱۸) ابطال مصوبات شورای شهر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) ورزشی (۳) سیاستهای کلی نظام (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب