دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و ... نویسنده: عباس محمدزاده - چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


       وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 13907/ص/89 مورخ 25/7/1389 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
       آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 192444/ت34662ک مورخ 27/11/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       الف ـ ماده (13) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       ماده 13ـ صدور روادید برای اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور، منوط به داشتن بیمه‌نامه حوادث و سلامت از شرکت‌های بیمه‌گر داخلی یا خارجی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
       تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران و بر اساس استانداردهای بین‌المللی ظرف سه ماه نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی این ماده اقدام نماید.
       ب ـ متن زیر به عنوان ماده (14) به آیین‌نامه مذکور اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
       ماده 14ـ اتباع خارجی مقیم کشور مکلفند خود و افراد تحت تکفل خود را مطابق قوانین و مقررات مربوط نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌گر داخلی بیمه حوادث و سلامت نمایند.
       تبصره 1ـ به کارگیری اتباع خارجی مقیم کشور که فاقد بیمه‌نامه موضوع این ماده می‌باشند، ممنوع است.
       تبصره 2ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای تبصره (1) این ماده می‌باشند.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییسجمهور ـ محمدرضا رحیمی / منبع روزنامه رسمی کشور شنبه - بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۵۸

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا