دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
احتساب فوق‌العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

رأی شماره 4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت

تاریخ: 15/1/1390                شماره دادنامه: 4                  کلاسه پرونده: 89/873 
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


 

       شاکی: آقای نوروزعلی تیموری.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و دوم دیوان عدالت اداری.
       گردشکار: آقای نوروزعلی تیموری اناری به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق
العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت، آراء متناقضی صادر نمودهاند، لذا به جهت صدور آراء متناقض صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
       الف ـ در پرونده کلاسه 88/2/1045، آقای نوروزعلی تیموری دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی
عنه به پرداخت فوقالعاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت را خواستار گردیده و شعبه دوم دیوان به موجب دادنامه شماره 1972 مورخ 28/10/1388، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید:
در رابطه با محاسبه فوق
العاده ویژه در پاداش پایان خدمت، چون مطابق ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعاده دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است پاداش پایان خدمت پرداخت میشود و از فوقالعاده ویژه هیأت امناء کسوراتی برداشت نشده است لذا خواسته در این قسمت موجه نمیباشد و حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد.
       ب ـ در پرونده کلاسه 3/88/1044، آقای عبدالرسول فاتحی‌پیکانی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی
عنه به محاسبه و پرداخت فوقالعاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت را خواستار گردیده است و شعبه سوم دیوان به موجب دادنامه شماره 1647 مورخ 3/9/1388، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید:
       نظر به اینکه بر طبق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، هیأت امناء دانشگاه
ها مجاز به تدوین و تصـویب مقررات اداری مالی بدون الزام به رعایت سـایر قوانین میباشند و با عنـایت به اینـکه مطابق مـاده 14 مصـوبه مـورخ 27/12/1384 هیأت امناء دانـشگاه علوم پزشکـی مقرر گردیده است که فـوقالعاده ویژه هیأت امناء مـحاسبه و در پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی ذخیره گـردد. بنابراین شکایـت شاکی موجه تشخیص گردیده حکم به الزام خـوانده به لحـاظ و تاثیـر فوقالعاده ویژه هیأت امناء در محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی صادر و اعلام میگردد. 
       هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

       بر اساس « بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383»، دانشگاهها بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت های امنای مربوطه که حسب مورد به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، اداره خواهند شد و با عنایت به اینکه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران به موجب بند 14 مصوبه مورخ 27/12/1384 مقرر نموده که فوقالعاده ویژه هیأت امناء در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد و این مصوبه با عمومات حاکم بر حقوق استخدامی کارکنان دستگاههای دولتی به شرح منعکس در ماده 7 « قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379»، مطابقت دارد و هیـأت وزیران نیز به موجـب بند یک مصـوبه شمـاره 49236/ت536 ه‍ـ مـورخ 5/3/1388 با اعلام اینکه فوقالعاده هیأت امـناء مشمول کسورات بازنشستگی است، در واقع بر اصل برقراری آن صحه گذارده است، بنابراین دادنامه شماره 1647 مورخ 3/9/1388 شعبه سوم در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشـخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری/ منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه - بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۶۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا