عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناســی مصوب 10/7/89 نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناســی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی  توسط دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
  به  گزارش روابط عمومی وزارت علوم متن کامل این آئین نامه که مشتمل بر 20 ماده شامل تعاریف میهمانی و انتقال دانشجویی، شیوه اجرا و نظارت آن می باشد به شرح ذیل است:
 

الف- تعاریف
ماده 1)
میهمان: در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می نماید به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته میشود.
میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور 
میهمان دائم: دانشجو، کلیه واحدهای خود را به صورت میهمان میگذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر میگردد.
انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.
دانشگاه: دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی
موسسه: دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی
پیام نور: مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
گروه: تعدادی از دانشگاهها و موسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان در یک ردیف قرار گرفته اند.
 
ماده 2) در این آیین نامه، دانشگاه‌‌‌‌ها و موسسات به هشت گروه (طبق جدول پیوست) دسته بندی شدهاند. توضیح اینکه این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نمیباشد.
تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یک تا پنج آن دانشگاه می باشد.
 
ب- میهمان شدن
ماده3) میهمان مبنا: در صورتی که سکونت دائمی خانواده دانشجو در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشجو می تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور و یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ با احراز شرط زیر میهمان مبنا شود:
برای هر یک از دانشگاههای گروههای 2 تا 6 ، کسب حداقل 85% ،دانشگاههای گروه 7 ، کسب حداقل 90% و برای دانشگاههای گروه 8 ، کسب حداقل 95% نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد، ویا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.
تبصره: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیما با آن سازمان مکاتبه نماید.
 
ماده4) میهمان : در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا موسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می تواند تقاضای میهمان شدن نماید.
تبصره 1: مدت میهمانی میتواند  تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد و یا با احراز شرایط مندرج در این آئین نامه تبدیل به میهمان دائم شده و یا به دانشگاه مقصد منتقل گردد.
تبصره2: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراکز و واحدهای آن دانشگاه، نیاز به کسب حداقل میانگین  را ندارند.
تبصره 3: میهمان شدن در دانشگاههای هم گروه و یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر است.
تبصره4: میهمان شدن دانشجویان موسسات، بدون شرط گروهبندی، فقط در موسسات امکان پذیر است.
تبصره5: در صورتی که سکونت دائمی خانواده دانشجو در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه ها باید درصورت احرازیکی از  شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت نمایند:
5-1- ازدواج دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو،  قبل از ازدواج، در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.
5-2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
5-3- بیماری خاص دانشجو به تایید مراجع ذیصلاح
5-4- معلولیت موثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
 
ماده5) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب میانگین بالاتر از 13 در دو نیمسال متوالی در دانشگاه مقصد، میتواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد و یا رای کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.
تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نمیباشد و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.  
 
 ماده 6) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تکدرس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.
تبصره 1: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم میباشند.
تبصره 2: دانشجویان موسسات و دانشجویان نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به موسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به موسسه یا دانشگاه مقصد می باشند.
ماده 7) واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت          میشود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.
ماده 8) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر میشود.
 ماده 9) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای کلیه دانشگاههای گروههای 7 و 8 ، 20% و برای گروههای 2 تا 6 ، 25% تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی میباشد.
تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای موسسات در هر سال تحصیلی، 15% تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی میباشد. موسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین نامه، تا سقف فوقالذکر با تقاضاها موافقت نمایند.
 
ج- انتقال
ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته میباشد.
تبصره1: انتقال به دانشگاههای هم گروه و یا سایر گروها، بدون لحاظ گروهبندی به شرط موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر است.
تبصره2: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه می باشد و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین تر بلامانع است.
 ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاهها، از دانشگاه پیام نور به دورههای روزانه و شبانه دانشگاهها و از موسسات به دانشگاهها ممنوع می باشد ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به موسسات با رعایت مفاد این           آیین نامه بلامانع است.
 
 د- شیوه اجرا
ماده 12) دانشجوی متقاضی انتقال و یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول تحصیلی و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید. همچنین دانشجوی متقاضی میهمان مبنا براساس ماده 3 ائین نامه و تبصره آن اقدام می‌نماید.
ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین نامه، درخواست دانشجو را بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نماید. دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام نماید.
تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاههای مبداء و یا مقصد لازم است دانشگاه یا موسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، به وی اعلام نماید.
تبصره2: درصورتی که دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارک مربوطه را، به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می نـمـایـد. در صــورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، دانشجو می تواند مدارک مربوطه را، به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه نماید . در هر حال،  آرای کمیسیون بررسی موارد خاص استان و مرکز، بنا به مورد برای کلیه دانشگاههـا و مـوسسـات و دانشجوی متقاضی لازم الاجرا می باشد.
ماده 14) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدأ که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفـتــه می شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد می‌باشد.
تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو (چه در دانشگاه مبدأ و یا مقصد) اعم از قبولی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب میشود.
ماده 15) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر میشود.
 ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.
ماده 17) در تمامی موارد میهمانی مبنا، میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر می باشد.
 
هـ- نظارت بر اجرای آئین نامه
ماده 18) بررسی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آئین نامه میباشند، احتیاجی به طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و یا شورای انتقال دانشگاهها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین نامه، برای کلیه دانشگاهها و مؤسـســات لازم الاجرا می باشد. مسئولیت نظارت و حسن اجرای این آئین نامه در هر دانشگاه، مؤسسه یا پیام نور به عهده رئیس آن دانشگاه، مؤسسـه یا رئیس پیام نور آن استان می باشد.
ماده19) نظارت عالی بر اجرای این آئین نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت میباشد. دانشگاهها و موسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان میهمان و انتقالی را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره کل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام نمایند.
 
ماده 20) هرگونه تخلف از آئین نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و وفق مقررات اقدام می‌شود.
 
 این آئین نامه در 20 ماده و 16 تبصره در تاریخ 10/7/1389 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از       مهر ماه سال 1389 به مدت دو سال لازم الاجراست. کلیه آئیننامهها و بخشنامههای مغایر با این آئیننامه کان لم یکن تلقی می گردند. منبع: سایت وزارت علوم
  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب