دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاحیه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
       با توجه به وجود اشکالاتی در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موارد ذیل برای اصلاح در متن قانون ارسال می‌گردد.


       1ـ در بند (الف) ماده (46) در عبارت « با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و...»، کلمة « مناسب» اضافه است.
       2ـ در ماده (82) آخرین بند به علت تکرار عنوان از بند « د» به بند « هـ» اصلاح گردد.
       3ـ در پاراگراف دوم ماده (84) عبارت « اموال و داریی‌های این صندوق...»، کلمة « داراییهای» صحیح است.
       4ـ در تبصره ماده (109) عبارت « جزئاً و کلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده»، عبارت « مصرف ثانویه» صحیح است.
       5 ـ در تبصره (2) ماده (120) عبارت « براساس ضوابط آن مرکز»، کلمة « مراکز» صحیح است.
       6 ـ در بند (ب) مـاده (178) عبارت « شـورای برنامـه‌ریزی و توسعة استان» صحیح است.
       7ـ در تبصره ماده (198) عبارت « به تصویب هیأت وزیران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح» صحیح است.
       8 ـ در پاراگراف سوم ماده (228) عبارت « آئین‌نامة اجرائی این بند»، عبارت « این ماده» صحیح است.
       9ـ عناوین قوانین، تاریخ تصویب و اسامی سازمانهای موردالاشاره در مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شرح پیوست اصلاح گردد.
منبع روزنامه رسمی کشور چهارشنبه - هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا