دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠

سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/1/1390 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 84001هـ/ب مورخ 14/12/1389 تصویب نمود:


       آیین‌نامه اجرایی جزء (ص) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 163474/ت44984ک مورخ 22/7/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       1ـ بند (الف) ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ .
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       2ـ در ماده (2) عبارت « و ضوابط اجرایی مربوط» حذف و بند (الف) آن با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       الف ـ سی درصد از اعتبارات این آیین‌نامه را براساس برنامه‌هایی که به تایید سازمان تربیت بدنی می‌رسد، برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی هزینه نمایند.
سازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       تبصره ـ دستگاههای اجرایی مجازند اعتبار موضوع این بند را به استناد جزء (ح) بند (2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور از طریق کمک به سازمان تربیت بدنی برای امور مذکور هزینه نمایند. معاون اول
رئیس جمهور محمدرضا رحیمی منبع روزنامه رسمی کشور چهارشنبه - هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ - شماره ۱۹۲۶۸

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا