دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاح تبصره (2) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (4)قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی نویسنده: عباس محمدزاده - یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30/11/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (4) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:


        تبصره (2) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، موضوع تصویب‌نامه شماره 64629/ت33627هـ مورخ 26/4/1386 حذف می‌گردد و عنوان « تبصره (1)» ماده یادشده به « تبصره» اصلاح می‌شود.
        این تصـویب‌نامه در تاریخ 14/2/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. منبع روزنامه رسمی پنج شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :




کدهای موسیقی بلاگ قالب فا