عباس  محمدزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عباس محمدزاده
آرشیو وبلاگ
      دادگر (تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان)
اصلاح آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی نویسنده: عباس محمدزاده - پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠

 

 


 

وزارت مسکن و شهرسازی
       وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 16/12/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 52753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:
       « آیین‌نامه تشکـیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی» موضوع تـصویب‌نامه شـماره 29253/ت19295هـ مورخ 9/7/1379 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       1ـ در مـاده (1) عبارت « کـانون کاردانهای فنی ساخـتمان که از این پـس در این آیین‌نامه به اختصار کانون نامیده می‌شود.» به عبارت « سازمان نظام کاردانی ساختمان که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار « سازمان» نامیده می‌شود» تغییر می‌یابد.
       2ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) اضافه می‌شود:
       « تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص مذکور طبق بند (ث) ماده (17) آیین‌نامه تعیین می‌شود.»
       3ـ در ماده (5) بعد از عبارت « با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» عبارت « و شورای مرکزی سازمان» اضافه می‌شود.
       4ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       « ماده8 ـ متقاضی نمی‌تواند به طور همزمان عضویت سازمان استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد.
       تبصره ـ اعضاء سازمان که موفق به ارتقای مدرک تحصیلی در رشته‌های موضوع این آیین‌نامه شده‌اند فقط تا زمانی که به عضویت سازمان نظام‌مهندسی استان پذیرفته نشده باشند می‌توانند عضویت و فعالیت خود را در سازمان ادامه دهند.»
       5 ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (10) اضافه می‌شود:
       « تبصره ـ در استانهایی که سازمان به دلیل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوط منحل یا تعطیل شده است به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی، امور سازمان در آن استان تا تشکیل هیئت مدیره جدید، با سرپرستی سازمان مسکن و شهرسازی استان انجام خواهدشد.»
       6 ـ در ماده (13) بعد از واژه « بازرس» واژه « بازرسان» اضافه می‌شود و عبارت « یا (15) نفر از اعضاء کانون» به عبارت « بیست درصد از اعضاء سازمان» تغییر می‌یابد.
       7ـ ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       « ماده 18ـ هر سازمان استان دارای هیئت مدیره‌ای خواهدبود که تعداد اعضای اصلی آن با توجه به تعداد اعضاء سازمان استان و به شرح زیر تعیین می‌شوند:

تعداد اعضاء سازمان تا 2500 نفر 2501 تا 6000 نفر 6001 نفر به بالا
تعداد اعضاء هیئت مدیره 7 عضو 9 عضو 11 عضو

       تبصره1ـ نحوه تعیین تعداد اعضاء اصلی هیئت‌مدیره متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به تفکیک رشته‌های اصلی براساس دستورالعملی خواهدبود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
       تبصره2ـ در تمـامی موارد اعضای هر یک از « رشته‌های اصلی» باید حداقل مشتمل بر (15) نفر باشند تا حسب مورد، نماینده آن رشته بتواند یک عضو اصلی در هیئت مدیره داشته باشد.
       تبصره3ـ هیئت‌مدیره در هر یک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهدداشت.
       تبصره4ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آرا انتخاب خواهندشد و اگر در هیچ یک از رشته‌های یک گروه، داوطلب واجد شرایط در حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیئت مدیره از رشته‌ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آرا انتخاب خواهندشد.»
       8 ـ ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       « ماده21ـ برای انجام انتخابات هیئت مدیره سازمان استان، هیئت اجرایی انتخابات مرکب از (3) یا (5) عضو سازمان استان با داشتن حداقل (9) سال سابقه کار مفید و عملی در رشته و حرفه مربوط و پروانه اشتغال به کار کاردانی حداقل در پایه (2) تعیین می‌شوند. سازمان مسکن و شهرسازی استان دو برابر موردنیاز از اعضای « سازمان استان» تعیین می‌نماید، نصف افراد یادشده با انتخاب خود آنها و با اکثریت آرا به عنوان هیئت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی می‌شوند. هیئت اجرایی انتخابات باید حداقل سه ماه قبل از شروع انتخابات مشخص شوند.
       تبصره1ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اولین دوره انتخابات، هیئت اجرایی را راساً از بین اعضاء « سازمان استان» انتخاب می‌نماید.
       تبصره2ـ هیئت اجرایی انتخابات سازمان برای استانهایی که تا (2500) عضو دارند (3) نفر و بیش از (2500) عضو (5) نفر خواهدبود.
       تبصره3ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان نظارت بر انتخابات سازمان استان را بر عهده خواهدداشت.
       تبصره4ـ اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت نمی‌توانند نامزد عضویت در هیئت‌مدیره سازمان استان باشند.
       تبصره5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی نظارت عالی بر انتخابات سازمان را در سراسر کشور عهده‌دار خواهدبود.»
       9ـ ماده (22) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       « ماده22ـ جلسات هیئت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء مذکور و نماینده دستگاه نظارت (بدون حق رأی) رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهدبود.»
       10ـ در ماده (33) عبارت « هر سازمان استان بر حسب تعداد اعضا تا (2500) نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهدداشت که» جایگزین عبارت « هر کانون بر حسب تعداد اعضا تا 150 نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهدداشت» می‌شود.
       11ـ ماده (36) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
       « ماده36ـ به منظور ایجاد تمرکز، انسجام و انتظام حرفه‌ای بیشتر بین سازمان استانها و بهره‌برداری از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در استان، شورای مرکزی سازمان از بین اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان استانها، براساس دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
       تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی سازمان می‌تواند در فواصل زمانی مناسب (یک بار در سال) نسبت به تشکیل گردهمایی اعضاء اصلی هیئت مدیره سازمان در یکی از استانهای متقاضی اقدام نماید.»
       12ـ متن زیر به عنوان ماده (37) به آیین‌نامه اضافه می‌شود:
       « ماده37ـ درصدی از وجوه واریزی که از محل پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و یا به استناد ماده (39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور انجام وظایف قانونی در جهت اعتلای نظام مهندسی، امور کنترل ساختمان، ترویج، توسعه و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف و ترویج روشهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تعیین‌شده، در اختیار سازمان استانها قرار می‌گیرد.»
       13ـ متن زیر به عنوان ماده (38) به آیین‌نامه اضافه می‌شود:
       « ماده38ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردانهای فنی در بخشهای نـظارت و اجرا و سایر موارد، طبق دستورالعملهایی خواهدبود که وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان، ابلاغ می‌نماید.»
       این تصویب‌نامه در تاریخ 24/2/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول
رئیس جمهور محمدرضا رحیمی منبع روزنامه رسمی کشور سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

 

  نظرات ()
مطالب اخیر 13 آبانماه گرامی باد ابطال بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درمورد حق جلسه اعضای شورای شهر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اخت لازم الرعایه بودن تذکرات آگهی استخدام برای داوطلبان استخدام س. تامین اجتماعی اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ک آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص آزادراه تهران شمال (گیلان) اصلاح بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ق.حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها
کلمات کلیدی وبلاگ اخبار حقوقی (٦٩٥) اجتماعی (٥٢۱) تصویب نامه،دستورالعمل،نظامنامه،بخشنامه (۳٧٠) آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۳٦٠) آیین نامه ها (٢٩٠) امور اداری و استخدامی (٢٦٠) قوانین (٢٥۱) پیام های مدیر وبلاگ (۱٧٩) اخبار بازار،تجارت و صنعت (۱٦۳) اخبار بانکی (۱٥۱) مقررات بین المللی (۱٢٥) امور آموزشی، فرهنگ و هنر (۱٢٥) امور بیمه،تامین اجتماعی و رفاه (۱٢۳) امور دادرسی و اجرا (۱٢٢) مالی و اقتصادی (۱۱٢) شهرداری (۱٠٦) مقررات امور بانکی (٩٥) مقررات تجاری و بازرگانی و گمرکی (۸٥) مجلس شورای اسلامی (٧٦) ملکی و ثبتی (٦٦) امور فرهنگیان (٦۳) نظریات مجلس بر مصوبات دولت (٦۱) مقررات پزشکی و دارویی (٥٥) بودجه (٥۱) ازمقام معظم رهبری (٤٧) مقالات و معاضدت ها (٤٦) قوانین و مقررات جزایی (٤٦) کشاورزی و صنایع (٤۳) ایثار گران (۳٦) نظریات و دکترین (۳٥) سرگرمی و دلگرمی (۳٤) امور خانواده، حسبیه و ارث (۳۳) پیمانکاری (۳۳) مشکلات شهروندان (۳۱) آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (۳٠) برخی قوانین پر کاربرد (٢۳) کار (٢٠) ابطال مصوبات شورای شهر (۱٩) رایانه و سایبر (۱۸) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (۱٧) ابطال مصوبات دولت (۱٧) بسته های اجرایی (۱٥) استفتاء (۱۳) سیاستهای کلی نظام (٤) ورزشی (۳) داوری (۱) قوانین برنامه توسعه (۱) آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت (۱)
دوستان من آموزش آشپزی پرتال زیگور طراح قالب