دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
اصلاحیه رأی شماره 869 - 10/12/1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نویسنده: عباس محمدزاده - جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠

شماره هـ/88/914   10/3/1390    توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
دادنامه شمارة 869 ـ 10/12/1388 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی شماره 19089ـ 23/6/1389 درج و منتشر گردیده است.
       تاریخ: 5/8/1389        شماره دادنامه: 869        کلاسه پرونده: 88/914
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
 


   شاکی: آقای حمید سلجوقی.
       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض آراء صادره از شـعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری.
       مقدمه: با عنایت به اعلام سهو قلم در رأی شماره869 مورخ10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده کلاسه فوق‌الذکر مورد ملاحظه قرار گرفت. نظر به اینکه سهو قلم مذکور مقرون به صحت می‌باشد، بنابراین به شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‌گردد.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

       نظر به اینکه در دادنامه شماره 869 مورخ 10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه 25 دیوان عدالت اداری که مستند صدور آن بند2 مصوبه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران بوده صحیح تشخیص داده شده است و استناد به بند یک مصوبه در رأی هیأت عمومی ناشی از سهو قلم بوده لذا به استناد به ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سطر دوم رأی فوق‌الذکر عبارت مذکور در بین‌الهلالین « به کارگیری افراد مشمول بند یک مصوبه» به عبارت « به کارگیری افراد مشمول بند 2 مصوبه» اصلاح می‌گردد. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری   منبع معاونت امورحقوقی ومجلس

 

  نظرات ()
عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا