دادگر
تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری، ملکی ،اداری و ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز بازدیدکنندگان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: عباس محمدزاده - سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩

       


ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون سهمیهبندی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی (اعم از رشتههای پزشکی و غیرپزشکی) در کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی به جز مواردی که در ذیل آمده ممنوع است:
        1ـ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و اصلاحات بعدی شامل ایثارگران، جانبازان، خانواده مفقودالاثرها و شهداء به قوت خود باقی است.
        2ـ صددرصد (100%) پذیرش در رشته
های تخصصی زنان و زایمان به خانمها اختصاص مییابد.
        3ـ ده درصد (10%) سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته
های دستیاری پزشکی (رشتههای مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به مناطق محروم بهداوطلبان بومی اختصاص مییابد و پذیرفتهشدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل را صرفاً در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمتشان کسر میگردد.
       
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه تعیین شده برای دستیاری پزشکی در این بند میتواند سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعلام شده برای نقاط محروم و تخصصهای مورد نیاز از داوطلبان زن و با تصویب هیأتوزیران اعمال نماید. پذیرششدگان ملزم به تعهد خدمت عنوان شده در این بند میباشند.
        4ـ ده درصد (10%) سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکتری برای مربیان رسمی (حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل هشتاد درصد (80%) نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می
یابد.
        5 ـ دو و نیم درصد (5/2%) سهمیه مازاد بر ظرفیت دستیاری به نیروهای مسلح در رشته
های مورد نیاز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به کسب حداقل هشتاد درصد (80%) نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص مییابد.
       
تبصره 1ـ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اختصاص سهمیه برای نخبگان و استعدادهای برتر به قوت خود باقی است.
       
تبصره 2ـ کلیه قوانین و مقررات سهمیهبندی برای تحصیلات تکمیلی به جز موارد مصرح در این قانون از جمله قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشتههای تخصصی پزشکی مصوب 1372 لغو میگردد.
       
تبصره 3ـ این قانون از زمان تصویب لازمالاجراء ‌است.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  = منبع روزنامه رسمی شنبه - بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ - شماره ۱۸۹۹۱

عباس  محمدزاده
دارنده دانشنامه حقوق قضایی، کارشناس حقوق بانکی (ریالی- ارزی)، مهارتهای بانکداری داخلی و بین‌الملل، مهارت‌ در داوری‌ تجاری‌ داخلی و بین‌الملل، عضو داوران ‌ موسسه‌ داوری ‌غیاث‌حق، تجارب مشاوره در امور تجاری و‌ بازرگانی، کارشناس رسمی دادگستری
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :
کدهای موسیقی بلاگ قالب فا